EN

Устройствен правилник

Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и със структурата и функциите на неговата администрация.

Чл. 2.(1) Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност.

(2) Министерският съвет координира дейността на другите органи на изпълнителната власт за осъществяването на единна държавна политика.

(3) Министерският съвет осъществява дейността си въз основа на принципите на законност, публичност, колегиалност, централизация и координация при формирането и провеждането на политиките, на децентрализация на оперативните функции по осъществяване на изпълнителната власт и на взаимодействие и сътрудничество.

Чл. 3.(1) При осъществяване на своята дейност Министерският съвет взаимодейства с Народното събрание, президента, омбудсмана, Конституционния съд, органите на съдебната власт и другите държавни институции, невключени в системата на изпълнителната власт, както и с органите на местното самоуправление.

(2) Министерският съвет осъществява сътрудничество с ръководните органи на синдикатите, на организациите на работодателите и организациите за социална защита, както и на други неправителствени организации.

(3) Министерският съвет провежда единна информационна политика за дейността на правителството и на неговата администрация.

Чл. 4.(1) Текущата дейност на Министерския съвет и подготовката на неговите заседания се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

(2) Администрацията на Министерския съвет се ръководи от министър-председателя.

(3) Главният секретар на Министерския съвет осигурява административното ръководство на администрацията на Министерския съвет.

(4) Администрацията на Министерския съвет като юридическо лице се представлява от министър-председателя или от овластени от него длъжностни лица.

Глава втора

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Раздел I

Състав, функции и правомощия на Министерския съвет и на неговите членове

Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:

 1. министър-председател на Република България;
 2. заместник министър-председател по управление на европейските средства;
 3. заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика;
 4. заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи;
 5. министър на финансите;
 6. министър на отбраната;
 7. министър на здравеопазването;
 8. министър на регионалното развитие и благоустройството;
 9. министър на образованието и науката;
 10. министър на външните работи;
 11. министър на правосъдието;
 12. министър на културата;
 13. министър на околната среда и водите;
 14. министър на земеделието, храните и горите;
 15. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 16. министър на икономиката;
 17. министър на енергетиката;
 18. министър на туризма;
 19. министър на младежта и спорта.

(2) Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя по управление на европейските средства.

Чл. 6.(1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.

(2) Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.

(3) Министерският съвет определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.

(4) Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Чл. 7. (1) В изпълнение на своите конституционни функции Министерският съвет разглежда въпроси, които са му изрично възложени със закон или следват от ръководното му място в системата на изпълнителната власт.

(2) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност на заседания.

(3) По изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да приеме акт и неприсъствено. Ако някой от членовете на Министерския съвет поиска мотивирано проектът на акт да бъде обсъден от Министерския съвет, той се включва в дневния ред за следващото заседание.

(4)  По изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да провежда заседания и дистанционно.

Чл. 8.(1) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност, като приема постановления, разпореждания и решения.

(2) Министерският съвет с постановления приема правилници или наредби или урежда обществени отношения, които не подлежат на законова уредба, съобразно компетентността му, установена от Конституцията и законите.

(3) Министерският съвет приема решения или разпореждания по въпроси, които нямат нормативен характер.

(4) Министерският съвет с решение одобрява:

 1. законопроекти;
 2. предложения до Народното събрание за приемане на решение или до президента за издаване на указ в предвидените в Конституцията и законите случаи;
 3. становища по дела пред Конституционния съд.

(5) В решенията по ал. 4, т. 1 се определя кой от членовете на Министерския съвет е отговорен за представянето на законопроекта в Народното събрание.

Чл. 9.(1) Приетите от Министерския съвет актове се подписват от министър-председателя. Министър-председателят подписва и мотивите към актовете по чл. 8, ал. 4, т. 1 и 2, както и становищата по конституционните дела.

(2) При неприсъственото приемане на акт той се представя за подпис на всички членове на Министерския съвет с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск и се счита за приет, ако бъде подкрепен с "да" от повече от половината от тях.

(3) Приетите от Министерския съвет актове се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет.

(4) Приети от Министерския съвет решения по оперативни и текущи въпроси могат да се оформят и в протокола от съответното заседание на правителството.

Чл. 10.(1) Министър-председателят ръководи общата политика на правителството и координира дейността на членовете на Министерския съвет по нейното осъществяване.

(2) Министър-председателят ръководи текущата дейност на Министерския съвет, като утвърждава дневния ред, свиква и председателства заседанията на правителството.

(3) Министър-председателят като централен едноличен орган на изпълнителната власт:

 1. назначава и освобождава заместник-министрите и заместник областните управители, както и ръководните органи на държавни институции, когато това му е възложено със закон;
 2. осъществява други възложени му с Конституцията и законите на страната правомощия.

(4) При осъществяване на правомощията си по ал. 3 министър-председателят издава заповеди или подписва други официални документи, които се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет. В останалите случаи заповедите на министър-председателя и неговата служебна кореспонденция се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

Чл. 11. Заместник министър-председателите са централни еднолични органи на изпълнителната власт, които подпомагат министър-председателя при осъществяване координацията на политиката на правителството в определените им ресори.

(2) Правомощията на министър-председателя по чл. 10, ал. 2 в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него за всеки конкретен случай с писмена заповед заместник министър-председател.

(3) Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 подпомага министър-председателя, като отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

(4)  При осъществяване на своите функции по ал. 3 заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 се подпомага от дирекции „Централно координационно звено" и „Добро управление".

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.; отм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.; доп., бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; отм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.).

(7)  При упражняване на функциите по ал. 1 и 3 заместник министър-председателите могат да издават заповеди. Заповедите и служебната кореспонденция на заместник министър-председателите се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

Чл. 12. (1) Министрите са централни еднолични органи на изпълнителната власт със специална компетентност, които осъществяват държавната политика в ръководената от тях сфера на обществения живот в съответствие със законите и приетата от правителството програма за управление на страната.

(2) Министрите осъществяват общо ръководство и координация на дейността на създадените към тях държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури.

(3) Министрите осъществяват координация на дейността на държавни агенции, държавни комисии и други административни структури към Министерския съвет, когато това им е възложено с акт на правителството или със заповед на министър-председателя.

(4)  Функциите на министрите, които ръководят министерства, се определят с устройствените правилници на съответните министерства.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; нов, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; отм., бр. 51 от 2013 г.).

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; отм., бр. 51 от 2013 г.).

Чл. 14.(1) Министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите представляват Република България в отношенията с други държави и международни организации, провеждат международни преговори и участват в други международни мероприятия в съответствие с Конституцията, законите на Република България и актовете на Министерския съвет.

(2) В случаите, когато министър предложи на Министерския съвет международен договор за утвърждаване или за ратифициране със закон от Народното събрание, той осигурява неговото обнародване в "Държавен вестник".

Раздел II

Политически кабинети на министър-председателя и на заместник министър-председателите

 

Чл. 15.  (1) Политическият кабинет на министър-председателя е организационна структура, която включва заместник министър-председателите, началника на кабинета, парламентарния секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

(2) Политическият кабинет на министър-председателя подпомага министър-председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на правителствената политика пред обществото.

(3) В изпълнение на задачите си по ал. 2 политическият кабинет на министър-председателя има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които:

 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;
 2. координира разработването и контролира изпълнението на управленската програма на правителството;
 3. координира и контролира съответствието на стратегиите, изготвени от министерствата, с приоритетите в управленската програма на правителството;
 4. анализира изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет въз основа на годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните и изпълнителните агенции и областните администрации;
 5.  следи за провеждането на обществени консултации на публикуваните на интернет страниците на вносителите и на Портала за обществени консултации проекти на актове от компетентността на Министерския съвет и изразява становища за резултатите от тях.
 6.  обменя информация с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет и на областните управители за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;
 7.  осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на правителството;
 8.  осъществява връзките на министър-председателя с обществеността.

Чл. 16. (1) Началникът на политическия кабинет на министър-председателя:

 1. съставя програмата на министър-председателя;
 2. организира връзките на министър-председателя с членовете на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;
 3. организира провеждането на заседанията на политическия кабинет;
 4. осигурява координацията на работата на политическия кабинет на министър-председателя с политическите кабинети на министрите, като периодично свиква заседания с техните началници и информира министър-председателя за резултатите от проведените обсъждания;
 5. ръководи работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.

(2) Съветниците и експертите към политическия кабинет на министър-председателя:

 1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото планиране и разработването на политиките за управление на страната;
 2. наблюдават и изготвят анализи относно изпълнението на програмата на правителството за управление на страната;
 3. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси, които се разглеждат от политическия кабинет на министър-председателя.

(3) Техническите сътрудници към политическия кабинет на министър-председателя осигуряват подготовката и провеждането на заседанията на политическия кабинет.

Чл. 17. Парламентарният секретар на Министерския съвет:

 1. организира взаимодействието на Министерския съвет и на министър-председателя с Народното събрание и с ръководствата на парламентарните групи;
 2. координира дейността на парламентарните секретари на министрите при представянето на правителствената политика и на внесените от Министерския съвет законопроекти, решения, доклади и отчети пред Народното събрание.
 3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; отм., бр. 37 от 2015 г.).

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) (1) Ръководителят на звеното за връзки с обществеността:

 1. организира представянето на правителствената политика пред обществото;
 2. координира дейността на ръководителите на звената за връзки с обществеността в министерствата и другите администрации на изпълнителната власт с оглед провеждането на единна информационна политика;
 3. организира публичните изяви на министър-председателя.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) Ръководителят на звеното за връзки с обществеността е съветник към политическия кабинет на министър-председателя. При осъществяване на своите функции по ал. 1 той се подпомага от дирекция „Правителствена информационна служба".

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; изм., бр. 51 от 2013 г.) (1) Заместник министър-председателите формират политически кабинети, включващи съветници, експерти и технически сътрудници.

(2) Началниците на политическите кабинети по ал. 1:

 1. съставят програмата на заместник министър-председателите;
 2. организират връзките на заместник министър-председателите с министрите, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;
 3. осигуряват координацията на работата на политическите кабинети на заместник министър-председателите с политическите кабинети на другите членове на правителството;
 4. ръководят работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към кабинета.

(3) Съветниците и експертите към политическите кабинети по ал. 1:

 1. събират, обобщават и анализират информация и разработват проекти на политически решения в координирания от заместник министър-председателя ресор;
 2. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси в координирания от заместник министър-председателя ресор.

Чл. 20.  Политическите кабинети си взаимодействат с администрацията на Министерския съвет при подпомагане дейността на министър-председателя и заместник министър-председателите.

(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез главния секретар. Конкретните задачи се формулират от началника на политическия кабинет и се възлагат на администрацията от главния секретар в обем и срокове, съгласувани между началника на кабинета и главния секретар.

Раздел III

Оперативна дейност на Министерския съвет

Чл. 21.  (1) Министър-председателят свиква и ръководи оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на правителството, както и за определяне на подходи за подготовка на въпросите за разглеждане от Министерския съвет.

(2) В оперативните съвещания участват членовете на Министерския съвет, началникът на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския съвет, както и други определени от министър-председателя лица.

(3)  Дневният ред на оперативните съвещания се определя от главния секретар.

Чл. 22.(1) Министерският съвет може да създава съвети във връзка с осъществяването на свои правомощия, произтичащи от нормативни актове или решения на Народното събрание.

(2) Съветите са постояннодействащи консултативни органи на правителството по определянето и провеждането на държавната политика в дадена област.

(3) Съветите се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и включват в състава си само лица, които са избрани или назначени в органите на изпълнителната власт или са техни заместници.

(4) В акта за създаване на съвета се определя и администрацията, осигуряваща административното, експертното и техническото им подпомагане.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.).

Чл. 24.(1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя.

(2) В акта по ал. 1 се определя заместник министър-председател или министър, който да наблюдава дейността на работната група и да отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството.

Раздел IV

Организационни въпроси

Чл. 25.(1) Официалният печат на Министерския съвет е с кръгла форма. В средата е изобразен гербът на Република България, около който е написано "Министерски съвет на Република България". Отпечатъкът от официалния печат е с червен цвят.

(2) Официалният печат е изработен в един екземпляр и се полага от главния секретар на Министерския съвет или от упълномощено от него длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет върху актовете на правителството.

(3) За служебни цели се използва служебен печат, който е с кръгла форма с надпис в средата "Република България", около който е написано "Министерски съвет". Отпечатъкът от служебния печат е със син цвят.

(4) Служебният печат се полага от директора на дирекция "Правителствена канцелария" или от упълномощен от него служител върху преписите от актовете на Министерския съвет, върху актовете и служебната кореспонденция на министър-председателя и на заместник министър-председателите, както и върху служебната кореспонденция, подписана от главния секретар на Министерския съвет и от директорите в администрацията на Министерския съвет.

(5) Главният секретар на Министерския съвет утвърждава образците на официалния и служебния печат и определя реда за тяхното съхраняване.

Чл. 26.(1) При осъществяване на своите правомощия министър-председателят пътува в страната и в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(2) По искане на президента във връзка с негови официални посещения в чужбина министър-председателят определя членовете на Министерския съвет, които да го придружават, и ги командирова.

(3) Заместник министър-председателите и министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители в изпълнение на своите правомощия пътуват в страната, без да се издава заповед за командироване. Тримесечните отчети за командировките се утвърждават от Министерския съвет.

(4) Заместник министър-председателите и министрите се командироват в чужбина със заповед на министър-председателя. Органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, областните управители и лицата, които се назначават със заповед на министър-председателя, се командироват в чужбина от министър-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице.

(5)  Разходите за командировки на членовете на Министерския съвет са за сметка на бюджета на съответните ведомства.

Чл. 27.  (1) Разходите за заплати на членовете на Министерския съвет са включени в бюджета на Министерския съвет.

(2)Министър-председателят, заместник министър-председателите, началниците на политическите им кабинети и главният секретар на Министерския съвет имат право на разходи за представителни цели, които са предвидени по бюджета на Министерския съвет.

(3) Разходите за представителни цели на министрите се предвиждат по бюджета на съответното министерство.

Чл. 28.(1) Членовете на Министерския съвет ползват отпуските, предвидени в трудовото законодателство.

(2) Ползването на отпуск от заместник министър-председателите и министрите се разрешава от министър-председателя.

(3) За ползването на отпуск от министър-председателя се съставя паметна записка от началника на неговия политически кабинет, която включва всички реквизити на заповедта за разрешаване на съответния вид отпуск.

Чл. 29.  Процесуалното представителство по спорове, по които страна е Министерският съвет или неговата администрация, министър-председателят или заместник министър-председател в това му качество, се осъществява от лица, определени от министър-председателя.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Раздел I

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет

Чл. 30.  Министерският съвет упражнява правото си на законодателна инициатива съобразно приетата от него шестмесечна законодателна програма.

(2) Със законодателната програма се определят законопроектите, които Министерският съвет предлага на Народното събрание за разглеждане и приемане през съответната негова сесия.

(3) Предложенията за включване на законопроект в законодателната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на законопроект в законодателната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(4) Предложението за включване на законопроект в законодателната програма трябва да съдържа:

 1. целите и основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й;
 2. справка относно необходимите промени в действащите закони, свързани с приемането на закона;
 3. сроковете за подготовката, съгласуването и одобряването на законопроекта.
 4. извършената частична оценка на въздействието;
 5. становище от дирекция „Модернизация на администрацията" по частичната оценка на въздействието.

(5) Предложенията се представят на парламентарния секретар на Министерския съвет чрез началника на политическия кабинет на министър-председателя за съставяне на проекта на законодателната програма.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Законодателната програма се изготвя съгласно приложение № 1 въз основа на предложенията по ал. 4 и на становището на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз" относно актовете, които въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз. Програмата се публикува на Портала за обществени консултации заедно с оценките по чл. 30б.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; отм., бр. 67 от 2014 г.; нов, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) Министерският съвет приема подзаконови нормативни актове съгласно приета от него шестмесечна оперативна програма.

(2) Предложенията за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(3) Предложението за включване на проект на нормативен акт в оперативната програма трябва да съдържа:

 1. основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането є;
 2. законовото основание за приемане на акта;
 3. сроковете за подготовката, съгласуването и приемането на нормативния акт;
 4. извършената частична предварителна оценка на въздействието;
 5. становище от дирекция „Модернизация на администрацията" по частичната предварителна оценка на въздействието.

(4) Предложенията се представят на главния секретар на Министерския съвет за съставяне на проекта на оперативна програма.

(5) Оперативната програма се изготвя съгласно приложение № 1а и се публикува на Портала за обществени консултации заедно с оценките по чл. 30б.

Чл. 30б.  (1) Вносителят изпраща по електронен път извършената частична предварителна оценка на въздействието за съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията" в срок до 30 дни преди началото на шестмесечния период на действие на законодателната, съответно на оперативната програма на Министерския съвет.

(2) Дирекция „Модернизация на администрацията" в срок 14 дни от получаването съгласува по електронен път оценката по ал. 1, като следи за нейното качество и за пълнота съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) и се произнася по преценката относно необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, срокът за съгласуване е 7 дни.

(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция „Модернизация на администрацията" изготвя становище, в което:

 1. съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието;
 2. съгласува частичната оценка на въздействието, като:

а) отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество, и/или

б) отправя препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието.

(4) След съгласуването вносителят съобразява частичната оценка със становището по ал. 3, т. 2 и предлага включването на проекта на нормативен акт в законодателната, съответно в оперативната програма на Министерския съвет.

(5) Когато в срока по ал. 2 не е получено становище на дирекция „Модернизация на администрацията", се счита, че частичната оценка на въздействието е съгласувана без препоръки.

Чл. 30в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; отм., бр. 67 от 2014 г.; нов, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) Вносителят изпраща по електронен път извършената цялостна предварителна оценка на въздействието за съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията" преди започването на междуведомствената съгласувателна процедура по чл. 32 - 34.

(2) Дирекция „Модернизация на администрацията" в срок 7 дни от получаването съгласува по електронен път оценката по ал. 1, като следи за нейното качество и пълнота съгласно НОМИОВ. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, вносителят може да посочи по-кратък срок за съгласуване, но не по-малко от 3 дни.

(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция „Модернизация на администрацията" изготвя становище, в което:

 1. съгласува без препоръки цялостната оценка на въздействието;
 2. не съгласува цялостната оценка на въздействието, като отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество и/или за съобразяване с изискванията на НОМИОВ.

(4) Дирекция „Модернизация на администрацията" може да не съгласува цялостната оценка на въздействието два пъти, като повторното съгласуване се извършва в сроковете по ал. 2.

(5) След съгласуване без препоръки или след повторното съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията" вносителят започва съгласувателната процедура по чл. 32 - 34.

Чл. 30г.  (1) За проектите на нормативни актове, които не са включени в законодателната и в оперативната програма на Министерския съвет, се прилагат чл. 30б и 30в.

(2) В случаите по ал. 1 дирекция „Модернизация на администрацията" извършва съгласуването на оценките в срок 7 дни от получаването им. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, вносителят може да посочи по-кратък срок за съгласуване, но не по-малко от 3 дни.

Раздел II

Подготовка, съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет

Чл. 31. (1) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията отговарят за подготовката на проектите на актове от компетентността на правителството в ръководените от тях ресори, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Въпросите за разглеждане на заседание се внасят от членовете на Министерския съвет самостоятелно или съвместно, когато са от функционалната компетентност на повече министри.

(3) Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията внасят подготвените от тях проекти на актове чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.; отм., бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.; изм., бр. 46 от 2019 г.) (1) Членовете на Министерския съвет съгласуват въпросите, на които те са вносители, с останалите министри.

(2) Вносителите съгласуват с президента проектите на актове, съдържащи предложения за издаване на укази.

(3) Вносителите съгласуват с органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност.

(4) В случаите, предвидени в нормативен акт, проектите на стратегически документи и на нормативни актове се съгласуват със съответните консултативни органи.

(5) Вносителите съгласуват проектите на актове с дирекция "Правна" и с другите дирекции от специализираната администрация на Министерския съвет съобразно функционалната им компетентност.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; изм., бр. 46 от 2019 г.) Вносителите изпращат всеки законопроект за съгласуване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличието на корупционен риск.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) Когато при съгласуването на проект на нормативен акт или при обществените консултации по Закона за нормативните актове е получено становище, с което се възразява срещу разпоредби, за които е установено, че ще имат ефект върху регулаторната тежест за бизнеса, проектът се внася за разглеждане от Министерския съвет след получаване на становище от Регулаторния борд към Съвета за административната реформа.

Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.; изм., бр. 70 от 2013 г.; изм., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) (1) По представените за съгласуване проекти на актове министрите изразяват становище относно съответствието им с програмата на правителството за управление на страната и с определената по реда на чл. 6, ал. 3 държавна политика в ръководената или координираната от тях сфера на обществения живот.

(2) Становищата на министрите по проектите на стратегии и програми, както и становищата по ал. 1 се подготвят от техните политически кабинети.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.; изм., бр. 70 от 2013 г.; изм., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Министрите могат да възлагат на ръководената от тях администрация изготвяне на експертно становище по представените за предварително съгласуване проекти на актове, които са свързани или засягат дейността на тяхното министерство. Експертните становища се подписват от главния секретар на министерството, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, а за Министерството на вътрешните работи - от административния секретар.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.) Съгласуването по чл. 32, ал. 1, 3 и 5 и чл. 33 се извършва в 14-дневен срок от получаването на материалите в съответната администрация - за проектите на нормативни актове, а за останалите актове - в 10-дневен срок. Съгласуването по чл. 32, ал. 6 се извършва в 20-дневен срок от получаването на материалите в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато срокът за обществени консултации е намален по реда на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за съгласуване от комисията е 14 дни.

(2) Материалите се считат за съгласувани без бележки, когато в срока по ал. 1 не е получено становище.

(3) Когато Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи наличие на корупционен риск, със свое решение тя прави предложение за въвеждане на мерки с антикорупционна насоченост. Ако предложението не бъде прието, в справката за отразяване на предложенията по чл. 35, ал. 1, т. 3 вносителят посочва мотиви за това и уведомява комисията при условията и по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите, когато въз основа на получените становища вносителят измени съществено представения за съгласуване проект на акт или подготви нов проект, той е длъжен да го изпрати за повторно съгласуване заедно със справка по тези становища преди внасянето му за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Предварителното съгласуване може да се извърши и по електронен път при условия и по ред, определени от главния секретар.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Съгласуването на материалите се извършва по реда на чл. 32 и 33, доколкото не е предвиден друго в нормативен акт.

Чл. 35.  Въпросите за разглеждане от Министерския съвет се внасят с придружително писмо, подписано от съответния главен секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, за Министерството на вътрешните работи - от административния секретар, а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и:

 1. писмен доклад, подписан от вносителя;
 2.  проект на акт, парафиран от главния секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната за Министерството на вътрешните работи - от административния секретар, а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и определен от министъра юрист от съответната администрация;
 3. всички получени становища, справка за отразяването им, както и справка за съответствие с европейското право на законопроектите и подзаконовите актове;
 4.  финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите:

а) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.; доп., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм., бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) съгласно приложение № 2.1 - за актове, които оказват въздействие върху държавния бюджет;

б) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) съгласно приложение № 2.2 - за актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет;

 1. съобщение за средствата за масово осведомяване;
 2. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) мотиви към законопроектите, в които задължително се посочва и информацията по чл. 35, ал. 2, т. 11;
 3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; отм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) ;
 4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 67 от 2014 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) частичната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт по чл. 30б или цялостната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт по 30в, в случаите, когато такава е извършена;
 5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) становищата от дирекция „Модернизация на администрацията" от съгласуването на извършената оценка на въздействието;
 6. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.; предишна т. 7, бр. 74 от 2013 г.; предишна ал. 9, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) други документи, когато това се изисква или е необходимо във връзка с разглеждането и приемането на акта,както и доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 26 и 27 от Закона за нормативните актове.

(2) (Изм., изцяло - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) В доклада по ал. 1, т. 1 задължително се посочват:

 1. целите, които се поставят с предложения акт, и тяхното съответствие с приоритетите и целите в приетите от правителството програма за управление на страната и/или други стратегически документи;
 2. причините, които налагат приемането на акта, в т. ч. мярката по правителствената програма и/или стратегическия документ, в изпълнение на която той се предлага;
 3. правното основание, на което въпросът се внася за разглеждане от Министерския съвет;
 4. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) очакваните резултати от прилагането на акта, ако бъде приет, базирани на извършената частична, съответно цялостна предварителна оценка на въздействието, и тяхното съответствие с резултатите, предвидени за съответната мярка в правителствената програма и/или стратегическия документ;
 5. причините, поради които не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право;
 6. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) мотивирани финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания;
 7. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) дали са проведени обществени консултации по предложения акт, както и резултатите от тях;
 8. (нова - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) причините, поради които се налага срокът за обществени консултации да бъде по-кратък от 30 дни, когато е приложимо;
 9. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) информация относно становището на Регулаторния борд към Съвета за административната реформа по чл. 32, ал. 7;
 10. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) обосновка на необходимостта от въвеждане на режим по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, когато докладът се отнася до законопроект, с който се предвижда въвеждане на такъв режим; в този случай обосновката се включва и в мотивите към законопроекта.
 11. (нова - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) информация за мерките за противодействие на корупцията, когато такива се съдържат в предложения акт, съдържанието на мерките и корупционния риск, срещу който са насочени.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) В справката за съответствие с европейското право се посочват актовете на Европейския съюз, с които е направена хармонизация на регламентираната материя, а в справката за отразяване на становищата - и предложенията и становищата, постъпили по реда на чл. 26, ал. 2 - 4 от Закона за нормативните актове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) Материалите по ал. 1, т. 2, 5, 6, 8, 9 и 10 се представят и на електронен носител.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; изм., бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Финансовите обосновки за проектите на решения за одобряване на законопроектите за държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за проекти на подзаконови нормативни актове, които са свързани с изпълнението на държавния бюджет за текущата година, за проекта на решение за бюджетната процедура и за проекта на решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и стратегически документи и планове, които включват разчети с индикативен характер, се разработват съгласно приложение № 2.2.

Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г.) Материалите за разглеждане от Министерския съвет се внасят в администрацията на Министерския съвет не по-късно от 3 работни дни преди редовното заседание на Министерския съвет.

(2) В случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 35, главният секретар на Министерския съвет връща материалите на вносителя с указания за отстраняване на нередовността.

(3) В случаите, когато не е спазен срокът по ал. 1, но материалите отговарят на изискванията на чл. 35, те се включват в дневния ред за следващото заседание.

(4) По изключение материали, които не отговарят на някои от изискванията на чл. 35 и на ал. 1, се включват в дневния ред по решение на министър-председателя след доклад на главния секретар.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г.) По изключение и по решение на министър-председателя материали, макар и да отговарят на изискванията на чл. 35, може да не бъдат включени в дневния ред и да бъдат върнати на вносителя.

Чл. 37. Съгласуването и внасянето на материали за заседание на Министерския съвет, в които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", се извършват по реда на този раздел при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по неговото прилагане.

Раздел III

Подготовка на заседанията на Министерския съвет

Чл. 38. (1) Министерският съвет провежда редовни заседания въз основа на предварително утвърден от министър-председателя дневен ред.

(2) В дневния ред за всяко предстоящо заседание се включват внесените в сроковете по чл. 36 материали, като те се обособяват в две части:

 1. част А - проекти на актове, придружени от положителни становища, които не изискват дискусия;
 2. част Б - законопроекти, както и проекти на актове, изискващи дискусия.

(3)  Проектът на дневния ред се изготвя от главния секретар и се утвърждава от министър-председателя най-късно 2 дни преди заседанието, за което се отнася.

(4) Министър-председателят може да утвърди включването на допълнителен материал в дневния ред въз основа на мотивирано искане на вносителя относно необходимостта от неговото разглеждане на предстоящото заседание.

(5) Вносителите не могат да предлагат промени в представените проекти на актовете след включването на материала в дневния ред.

(6) Дневният ред за извънредните заседания се определя от министър-председателя.

Чл. 39.(1) Дневният ред с материалите по него се изпраща на членовете на правителството в еднодневен срок след утвърждаването му, съответно след включването на допълнителния материал в него. Членовете на Министерския съвет могат да представят становище по материалите най-късно до деня преди заседанието.

(2) Главният секретар разпределя материалите, включени в дневния ред, между дирекциите в администрацията на Министерския съвет, които най-късно до деня преди заседанието могат да представят експертни становища по тях.

Чл. 40. Материалите, в които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", се обособяват в отделна част на дневния ред и се изпращат само на членовете на Министерския съвет при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по прилагането му.

Раздел IV

Заседания на Министерския съвет

Чл. 41.(1) Министерският съвет провежда заседания всяка седмица в определените със заповед на министър-председателя дни и часове.

(2) Министър-председателят може да разпореди промяна в графика на редовните заседания, както и да свиква извънредни заседания, за което членовете на правителството се уведомяват своевременно от главния секретар на Министерския съвет.

Чл. 42.  Заседанията на Министерския съвет се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на правителството. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Министерския съвет при спазване на изискванията за кворум.

(2) По изключение и след съгласуване с министър-председателя министрите могат да бъдат представени на заседанията на Министерския съвет от свои заместници. Заместник-министрите не участват при определянето на кворума и в гласуването на актовете.

(3) Заседанията на Министерския съвет се председателстват от министър-председателя, а в негово отсъствие - от определен от него по реда на чл. 11, ал. 2 заместник министър-председател.

Чл. 43.  На заседанията на Министерския съвет присъстват началникът на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския съвет, парламентарният секретар, ръководителят на звеното за връзки с обществеността и определени от министър-председателя директори на дирекции от администрацията на Министерския съвет, както и стенограф.

(2) На заседание на Министерския съвет или при разглеждането на отделна точка от неговия дневен ред могат да присъстват и поканени от министър-председателя лица в качеството им на представители на държавни институции или други организации.

(3) По искане на вносителя министър-председателят може да разреши присъствие на заместник-министри или на отделни служители от съответната администрация при разглеждане на определена точка от дневния ред.

(4) При обсъждането на въпроси от дневния ред, в материалите по които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", присъстват само лица, които имат съответно разрешен достъп за работа с класифицирана информация.

(5) По решение на Министерския съвет отделни въпроси от дневния ред могат да се разглеждат само от неговите членове.

Чл. 44.(1) В началото на заседанието на Министерския съвет министър-председателят обявява дневния ред.

(2) Всеки вносител може да оттегли или да поиска отлагане на внесения от него за разглеждане въпрос, като изложи мотивите за това.

(3) Разглеждането на включените в дневния ред проекти на стратегии, програми и законопроекти се отлагат за следващо заседание на Министерския съвет при отсъствие на техния вносител.

(4) По изключение членовете на правителството могат да предлагат включването на допълнителни въпроси в дневния ред, ако писмено обосноват неотложността от тяхното разглеждане и представят проект на акт.

Чл. 45.(1) Обсъждането на всяка точка от част Б на дневния ред започва с изложение на вносителя, в което той накратко представя проекта и отговаря на получените принципни бележки по него, след което думата се дава на членовете на Министерския съвет, които желаят да се изкажат по разглеждания въпрос. Ако прецени за необходимо, министър-председателят може да включи в дискусията и други присъстващи на заседанието лица.

(2) Актовете на Министерския съвет се приемат с общо съгласие. По решение на министър-председателя може да бъде проведено гласуване по определен въпрос, като в този случай актът се приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Министерския съвет.

Чл. 46. За всяко проведено от Министерския съвет заседание се изготвя протокол, в който се вписват разгледаните на него въпроси и приетите по тях актове и протоколни решения. В протокола се вписват и участвалите в заседанието членове на Министерския съвет, както и другите присъствали на него външни лица. Протокол се изготвя и в случаите на заседание, проведено дистанционно.

(2) Приетите неприсъствено от Министерския съвет актове се вписват в протокола от първото след тяхното приемане заседание.

(3) Протоколът от заседанието се оформя от главния секретар, подпомогнат от определени от него служители от администрацията на Министерския съвет, и се подписва от министър-председателя най-късно на другия ден след провеждането на заседанието, за което се отнася.

(4) Стенографският протокол се подписва от присъствалия на заседанието стенограф и се прилага към протокола от заседанието.

(5) Препис на протокола от заседанието на Министерския съвет се изпраща на членовете на Министерския съвет.

Раздел V

Оформяне на актовете на Министерския съвет

Чл. 47.(1) Главният секретар на Министерския съвет организира дейността на администрацията на Министерския съвет и координира работата на вносителите за окончателното оформяне на приетите актове съобразно направените в заседанието изменения, допълнения и уточнения и за точното им правно и езиково редактиране.

(2) Окончателното оформяне на актовете се извършва от определената от главния секретар дирекция от администрацията на Министерския съвет в 5-дневен срок от приемането им, съответно от получаването на окончателния акт по реда на чл. 48, ал. 2.

Чл. 48.(1) Когато актът е приет със съществени или многобройни изменения, допълнения и уточнения по представения проект, окончателното му оформяне се извършва от неговия вносител.

(2) Окончателният акт се изпраща до главния секретар на Министерския съвет в 10-дневен срок от приемането му на заседание. Към окончателния законопроект се прилагат и преработени мотиви съобразно направените в него изменения и допълнения. Окончателният акт и мотивите се предоставят и на електронен носител.

(3) Въз основа на справка, подписана от съответния директор по чл. 47, ал. 2, министър-председателят може да разпореди окончателен акт, който не е съобразен с приети от вносителя на заседанието бележки, да бъде върнат на вносителя за тяхното отразяване или въпросът да бъде включен за повторно обсъждане на заседание на Министерския съвет.

(4) Когато вносителят не е представил в срок окончателния акт, главният секретар уведомява за това министър-председателя, който може да внесе в Министерския съвет предложение за отменяне на неговото приемане.

Чл. 49.(1) Преди да бъдат представени за подпис от министър-председателя, актовете се парафират в следната поредност: редактор-стилист, служителят, изготвил окончателното оформяне на акта, директорът на дирекцията по чл. 47, ал. 2, директорът на дирекция "Правна" и главният секретар на Министерския съвет.

(2) След подписването на акта от министър-председателя в него могат да се правят само технически поправки, които се парафират от главния секретар на Министерския съвет.

Чл. 50.(1) Актовете по чл. 8, ал. 4 се изпращат съответно до Народното събрание, президента и Конституционния съд с придружително писмо, подписано от министър-председателя.

(2) Подлежащите на обнародване актове се изпращат в "Държавен вестник" по установения в Закона за "Държавен вестник" ред, като придружителното писмо се подписва от министър-председателя или от определен от него директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.

Чл. 51. При поискване в законоустановените случаи се предоставят преписи от актове на Министерския съвет, изготвени от служители от неговата администрация и подпечатани със служебния печат на Министерския съвет.

Глава четвърта

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Раздел I

Общи положения

Чл. 52.(1) При изпълнение на своите правомощия Министерският съвет се подпомага от администрацията на Министерския съвет.

(2) Администрацията на Министерския съвет осъществява и координация на дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

Чл. 53.  Администрацията на Министерския съвет е организирана в дирекции на общата администрация и в дирекции на специализираната администрация, както и в други административни звена и отделни длъжности съгласно приложение № 3.

(2) Министър-председателят по предложение на главния секретар може да създава отдели и сектори в дирекциите.

Чл. 54. Общата численост на служителите в администрацията на Министерския съвет и нейното разпределение по административни звена са посочени в приложение № 3.

(2) Длъжностното разписание на администрацията на Министерския съвет се утвърждава от министър-председателя по предложение на главния секретар.

Чл. 55. Служебната кореспонденция на администрацията на Министерския съвет се подписва от главния секретар или от директор на дирекция и се подпечатва със служебния печат на Министерския съвет.

Раздел II

Главен секретар

Чл. 56. Административното ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от главния секретар.

Чл. 57. (1) Главният секретар на Министерския съвет:

 1. организира, координира и контролира подготовката на заседанията на Министерския съвет и оформянето на приетите актове;
 2. разпределя между дирекциите задачите, свързани с подготовката и приемането на актове на Министерския съвет, както и със създаването на условия за работата му;
 3.  по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя и на заместник министър-председателите възлага на дирекциите задачи в рамките на функционалната им компетентност;
 4. координира взаимодействието на администрацията на Министерския съвет с другите администрации на изпълнителната власт и на местното самоуправление, включително изисква чрез тях материали и информация, необходими за анализа и подготовката на въпроси от компетентността на Министерския съвет;
 5. изпълнява и други задачи, възложени му от Министерския съвет и от министър-председателя.

(2) Главният секретар определя:

 1. реда за влизане в сградата на Министерския съвет на служителите и пропускателния режим за длъжностни лица и граждани;
 2. организацията на работа с документи и реда за документооборота в администрацията на Министерския съвет;
 3. образците на печатите на Министерския съвет, служителите, които имат право да ги полагат, и реда за тяхното съхраняване;
 4. други въпроси, свързани с организацията на работата в администрацията на Министерския съвет.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Главният секретар в случаите на упълномощаване се разпорежда и контролира движението на средствата по бюджетите и техните партиди в левове и във валута.

(2) Главният секретар в случаите на упълномощаване сключва договори от името на администрацията на Министерския съвет.

Чл. 59.  (1) Самостоятелни отдели към главния секретар са:

 1. отдел „Административна и регионална координация";
 2. отдел „Човешки ресурси";
 3. отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите";
 4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г.; отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.).

(2) Отдел „Административна и регионална координация":

 1. координира и подпомага организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и на националните референдуми;
 2. осъществява координация на дейността на областните администрации и подпомага взаимодействието им с централните органи на изпълнителната власт;
 3. участва в разработването и координирането на инициативи, свързани с развитието на административния капацитет и държавната служба на областно ниво;
 4. осигурява развитието и поддържането на:

а) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Интегрираната информационна система на държавната администрация;

б) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.);

в) Единната информационна система за управление на човешките ресурси;

г) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2019 г.) Интегрираната система за легализация на документи.

 1. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) координира и контролира процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите по т. 4;
 2. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.);
 3. координира изготвянето на доклада за състоянието на администрацията.

(3) Отдел „Човешки ресурси":

 1. осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите в администрацията;
 2. изготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в администрацията;
 3. изготвя актовете и документите, свързани с назначаването и освобождаването и определянето на индивидуалните основни месечни заплати на заместник-министрите, заместник областните управители и ръководителите на държавните институции, когато това е възложено на министър-председателя със закон;
 4. поддържа електронна система за управление на човешките ресурси, включваща трудовите и служебните досиета на служителите от администрацията;
 5. изготвя и актуализира длъжностните и поименните разписания на длъжностите;
 6. изготвя годишните планове за обучение на служителите от администрацията;
 7. подпомага процеса по разработване на длъжностните характеристики и по оценка на изпълнението на служителите от администрацията.

(4) Отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите" подпомага главния секретар:

 1. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.);
 2. при упражняването на контрол върху изпълнението на договорите, сключвани от името на администрацията на Министерския съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г.; отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г.; отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.).

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.; отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.)

Чл. 60. При отсъствие на главния секретар на Министерския съвет от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от министър-председателя директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.

Раздел III

Звено за вътрешен одит

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.) (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министър-председателя.

(4) Звеното по ал. 1:

 1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министър-председателя;
 3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
 4. представя на министър-председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
 5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министър-председателя;
 6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
 7. консултира министър-председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
 8. докладва и обсъжда с министър-председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
 9. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г.) дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
 10. изготвя и представя на министър-председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел IV

Главен инспекторат

(Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 62.  Главният инспекторат е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява административен контрол в администрацията на Министерския съвет и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

(2) Главният инспекторат:

 1. осъществява функциите по чл. 46а, ал. 2 от Закона за администрацията;
 2. разглежда постъпили сигнали за корупция срещу служители от администрацията на Министерския съвет, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;
 3. извършва проверки на сигнали срещу министри, областни управители, председатели на държавни агенции, председатели на държавни комисии към Министерския съвет, ръководители на административни структури по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет, за нарушения по чл. 302, 303 и 305 от Административнопроцесуалния кодекс;
 4. координира и подпомага организирането на дейността по провеждане на държавната антикорупционна политика;
 5. осигурява експертното и техническото подпомагане на работата на Националния съвет по антикорупционни политики;
 6. извършва проверки на сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на Министерския съвет;
 7. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 8. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени със заповед на министър-председателя.

(3)  Дейността на Главния инспекторат е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки с цел:

 1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
 2. превенция и ограничаване на корупцията;
 3. подобряване работата на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

(4) „Главният инспекторат" осъществява дейността си в съответствие със стратегически и годишни планове, утвърдени от министър-председателя, а при необходимост извършва извънпланови проверки, възложени от министър-председателя.

(5)  За всяка конкретна проверка Главният инспекторат изготвя доклад до министър-председателя за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването им.

(6) Главният инспекторат се отчита ежегодно за дейността си на министър-председателя.

(7)  Главният инспекторат представя на министър-председателя ежегодно до 30 април обобщен доклад за извършените проверки от инспекторатите, изготвен въз основа на докладите по чл. 46, ал. 9 от Закона за администрацията.

Раздел IVа

Звено по сигурността на информацията

(Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.)

Чл. 62а.  (1) Регистратурата за класифицираната информация се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който се подпомага от Звеното по сигурността на информацията.

(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министър-председателя и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация функции.

Раздел IVб

Финансов контрольор

(Нов. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Раздел V

Обща администрация

Чл. 63. Според разпределението на функциите администрацията на Министерския съвет е обща и специализирана.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.) (1) Общата администрация осигурява технически дейността на Министерския съвет и на неговата специализирана администрация и осъществява дейността по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация включва:

 1. дирекция "Правителствена канцелария";
 2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) дирекция "Бюджет и финанси";
 3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.) дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността";
 4. дирекция "Правителствен протокол".

Чл. 65. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; доп., бр. 88 от 2010 г.; изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 51 от 2013 г.; доп., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Дирекция "Правителствена канцелария" осъществява дейностите по:

 1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 51 от 2013 г.) деловодното обслужване и контрола на движението на документите в администрацията на Министерския съвет, както и деловодното обслужване на министър-председателя, заместник министър-председателите и на техните политически кабинети;
 2. подготовката на заседанията на Министерския съвет и на оперативните съвещания;
 3. техническата подготовка на материалите за заседанията на Министерския съвет;
 4. техническото оформяне на приетите актове на Министерския съвет;
 5. изготвянето и съхраняването на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях;
 6. опазването и съхраняването на преписките и архивните дела;
 7. контрола за спазването на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет;
 8. изготвянето на проекта на дневен ред за заседанията на Министерския съвет;
 9. поддържането на правната информация в администрацията на Министерския съвет;
 10. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) приема предложенията и сигналите, подадени по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, и организира работата с тях, доколкото това не е функция на друго административно звено;
 11. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) организира приема на граждани или на представители на организации в администрацията на Министерския съвет.
 12. (нова - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) воденето на официален документен регистър на документите по т. 1 и официален документен регистър на документите по т. 10 и 11.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 8 от 2014 г.) Дирекция "Бюджет и финанси" осъществява дейностите по:

 1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) съставянето и обосноваването на проекта на бюджет на Министерския съвет, включително за второстепенните разпоредители с бюджет;
 2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от второстепенните разпоредители с бюджет и обосновката на предложения за корекции в техните бюджети, осъществяването на контрол по трансфера на собствените приходи на второстепенните разпоредители с бюджет към Министерския съвет;
 3. съставянето на месечни и тримесечни касови отчети за изпълнението на бюджета на Министерския съвет;
 4. контрола и отчитането на изпълнението на бюджета на Министерския съвет;
 5. организирането на единна счетоводна отчетност в системата на Министерския съвет;
 6. (oтм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)
 7. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) ;
 8. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);
 9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);
 10. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.);
 11. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.).

Чл. 67. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.; изм., бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; доп., бр. 37 от 2015 г.) Дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността" осъществява дейностите по:

 1. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.; нова, бр. 74 от 2013 г.) организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения;.
 2. подготовката и осъществяването на процедурите във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки;
 3. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.; нова, бр. 74 от 2013 г.) транспортното обслужване, включително поддръжката на транспортните средства, поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената в сградата и техническата поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет;
 4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.; нова, бр. 74 от 2013 г.) координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите - публична държавна собственост, и обектите - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет;
 5. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., в сила от 07.06.2011 г.) подготовката на проекти на договори, сключвани от името на администрацията на Министерския съвет, административно-правното обслужване на дейностите на общата администрация, както и осигуряването на процесуално представителство по искови производства;
 6. внедряване на високоефективни решения и технологии за прилагането и поддържането на единни стандарти и протоколи на информационните и телекомуникационните системи и електронното управление в администрацията на Министерския съвет;
 7. осъществяване на системната интеграция на комплексни комуникационни и информационни системи, свързани с работата на Министерския съвет и на неговата администрация;
 8. осъществяване на системен анализ, постоянен мониторинг и защита на информационните и телекомуникационните системи в администрацията на Министерския съвет;
 9. административното и техническото поддържане и функциониране на компютърната и комуникационната техника, както и на IT инфраструктурата на Министерския съвет;
 10. (изм. изцяло - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) изпълнява функциите на национален координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите членки - sTESTA;
 11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) осъществяване на дейностите по предоставяне и процесуалното представителство по дела, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация.

Чл. 68. Дирекция "Правителствен протокол" осъществява дейностите по:

 1. протоколната и церемониалната дейност на членовете на Министерския съвет и администрацията на Министерския съвет;
 2. организирането на командировките на членовете на Министерския съвет и на служителите в администрацията на Министерския съвет;
 3. превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на Министерския съвет и на неговата администрация.

Раздел VI

Специализирана администрация

Чл. 69. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 25 от 2011 г.; доп., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) (1) Специализираната администрация включва звената, които пряко подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Специализираната администрация включва:

 1. дирекция "Правна";
 2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм. изцяло, бр. 25 от 2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.) дирекция „Икономическа и социална политика";
 3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз";
 4. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) дирекция "Вероизповедания";

5.(предишна т. 6 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) дирекция „Централно координационно звено";

 1. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.);
 2. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.; отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.);
 3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2010 г., предишна т. 9, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) дирекция „Добро управление";
 4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.) дирекция „Модернизация на администрацията“;
 5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) дирекция „Правителствена информационна служба".

Чл. 70. Дирекция "Правна":

 1. подготвя становища за законосъобразността на проектите на актове на Министерския съвет;
 2. подпомага дейността на Министерския съвет и на съответните министри при подготовката на законопроекти, както и на актове на Министерския съвет;
 3. разработва проекти на актове на Министерския съвет;
 4. осигурява съответствието със законите и изразената воля и оформя правно-технически приетите актове на Министерския съвет;
 5. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е Министерският съвет;
 6. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на администрацията на Министерския съвет;
 7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове и на актовете на министър-председателя пред всички съдебни инстанции по дела.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; отм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.)

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 25 от 2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.; изм., бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм. изцяло, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г.; изм., бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.) (1) Дирекция „Икономическа и социална политика":

 1. подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на стратегии, програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социалното развитие на страната;
 2. подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност;
 3. подпомага и координира изпълнението и мониторинга на хоризонталните политики;
 4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) осигурява координацията и подпомага дейността на администрациите по изпълнението на програмите и проектите за инвестиции;
 5. осигурява координация при разработването, актуализацията, оценката и изпълнението на национални програми за интегрирано развитие на инфраструктурата;
 6. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.);
 7. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове по дела, свързани с предоставянето на концесии по Закона за подземните богатства, по Закона за водите - за добив на минерална вода, и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
 8. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за развитие, като:

а) осъществява неговото административно и организационно-техническо обслужване;

б) подпомага експертно неговата дейност по чл. 2, т. 1 - 5 и 10 - 14 от Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 44 от 2010 г.);

 1. отговаря за поддържането и развитието на портала за консултативните съвети.
 2. (нова - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) изпълнява функциите на специализирана дирекция от администрацията на Министерския съвет по чл. 41 от Закона за концесиите.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.)

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз":

 1. подпомага експертно дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС и подготвя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
 2. осигурява експертно, организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и администрира информационните системи по чл. 16 и 16а от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС;
 3. координира процеса на подготовка и одобряване на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на Белите и Зелените книги на Европейската комисия, и на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС, включително за неформалните заседания, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и до Общата политика за сигурност и отбрана;
 4. изготвя становища по проектите на актове на Министерския съвет и на министрите за съответствието им с политиките и законодателството на Европейския съюз;
 5. анализира политиките и законодателството на ЕС и извършва наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България към ЕС, включително координира процеса на подготовка, приемане от Министерския съвет и проследяване на изпълнението на годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
 6. осъществява мониторинг по приемането и координира нотифицирането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС;
 7. осъществява координацията на досъдебната фаза от процедурите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на информационната фаза по чл. 18а от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
 8. представлява национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX Office) на Европейската комисия по отношение на изпълнителната власт в Република България и национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент, възникнали от неправилното прилагане на законодателството на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар.

Чл. 74. Дирекция "Вероизповедания":

 1. координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията;
 2. подпомага Министерския съвет при осъществяване на държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;
 3. организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията;
 4. дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията;
 5. дава становища по искания за разрешение за пребиваване в страната на чуждестранни религиозни служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания;
 6. проверява сигнали и жалби от граждани за нарушаване на техни права и свободи или на права и свободи на техни близки чрез злоупотреба с правото на вероизповедание от страна на трети лица;
 7. проверява сигнали и жалби за извършване на незаконосъобразна религиозна дейност и при нужда уведомява органите на прокуратурата;
 8. прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за разпределението на държавната субсидия, предназначена за регистрираните вероизповедания, и осигурява необходимата отчетност.

Чл. 75. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.; изм., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; изм., бр. 51 от 2013 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 88 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.; изм. изцяло, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.; изм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.; изм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) (1) Дирекция „Централно координационно звено":

 1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) подпомага дейността на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2, отговарящ за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз;
 2. поддържа връзката и предоставя информация на Европейската комисия и на други финансиращи органи, както и изпълнява функциите на централен координатор на системите на Европейската комисия за управление на фондовете SFC 2007 и SFC 2014 на национално ниво и на системата за контрол на риска ARACHNE;
 3. координира действията между управляващите органи, сертифициращите органи, одитните органи, междинните звена и другите органи на национално ниво по отношение на кандидатите и бенефициентите на финансова подкрепа, както и координира мерките за изграждане на капацитета на управляващите органи и на бенефициентите;
 4. планира и координира мерките, подпомагани от международни финансови институции и инструменти, европейски или други инициативи;
 5. планира и програмира политиките, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други донори, и ги координира, като обобщава, обединява и изготвя стратегически документи;
 6. осъществява координация и участва в разработването на програми, инициативи, инвестиционни инструменти и други;
 7. следи за ефекта от разходване на средствата от ЕСИФ за постигане на целите на хоризонталните и секторните политики в страната и предлага мерки за повишаване на ефективността им, както и извършва оценка на ефективността на вложените ресурси и изпълнението на заложените цели и индикатори в европейски и национални стратегически документи;
 8. извършва анализ и текущ мониторинг на функционирането на системата за управление на европейските фондове и прави предложения за подобряването є;
 9. извършва текущо наблюдение на финансовото и физическото изпълнение на програмите и инструментите с цел хоризонталните въпроси да се третират еднакво при всички програми и инструменти;
 10. изпълнява функциите на Национално координационно звено по двустранни програми от други донори;
 11. разработва и развива нормативната рамка и методологията при управлението на европейски средства и подпомага органите и звената по т. 3 при прилагането на европейското и националното законодателство, свързано с управлението на средствата от ЕСИФ;
 12. въвежда и поддържа информационни системи за управление и наблюдение на средствата от външни източници, както и изпълнява функциите на звено за техническа поддръжка на системите;
 13. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) изгражда, развива, управлява и поддържа Единния информационен портал за обща информация за средствата от Европейския съюз и осигурява прозрачност на управлението на фондовете;
 14. (нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) разработва и координира изпълнението на единна Национална комуникационна стратегия за ЕСИФ;
 15. (нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) създава, развива, координира и ръководи мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
 16. (нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) развива и координира работата на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ;
 17. (нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) осъществява и координира комуникацията между мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ;
 18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) е секретариат на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

(2) Осъществяването на функциите по ал. 1 може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на съответната програма, финансирана с европейски средства, когато това е предвидено в длъжностното разписание.

(3) Възнагражденията на служителите по ал. 2 се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма, финансов инструмент или механизъм, финансирани с европейски средства.

Чл. 76. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; доп., бр. 58 от 2014 г.; доп., бр. 37 от 2015 г.; отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

Чл. 77. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.; доп., бр. 37 от 2015 г.; отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.; доп., бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.; изм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.; доп., бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) (1) Дирекция „Добро управление" изпълнява функциите на:

 1. управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г. (ОПДУ);
 2. управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 - 2013 г. (ОПАК);
 3. управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ" 2007 - 2013 г. (ОПТП);
 4. програмен оператор по Програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество", финансирана от Норвежкия финансов механизъм, 2009 - 2014 г.;
 5. подкрепящо звено по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009 - 2014 г.

(2) В изпълнение на функциите по ал. 1, т. 1 - 3 дирекция „Добро управление":

 1. осъществява цялостното управление на оперативните програми, насочено към постигане на техните цели и изпълнение на финансовите им планове;
 2. разработва необходимите правила и процедури за управлението и изпълнението на оперативните програми;
 3. разработва и прилага недискриминационни и прозрачни процедури и критерии за подбор в съответствие с конкретните цели и планираните резултати по оперативните програми;
 4. подпомага и координира работата на комитетите за наблюдение на оперативните програми и изпълнява функциите на техен секретариат;
 5. изготвя и след одобрение от съответния комитет за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишни доклади и окончателен доклад за изпълнението на оперативните програми;
 6. предоставя на бенефициентите цялата необходима информация, която е от значение за изпълнението на операциите;
 7. поддържа данни в компютризирана форма за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита;
 8. проверява дали съфинансираните продукти и услуги са доставени/извършени и дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били платени и съответстват ли на приложимото законодателство, на правилата на съответната оперативна програма и на условията за подпомагане на операциите;
 9. извършва плащанията към бенефициентите по оперативните програми;
 10. изготвя и прилага процедури, съдържащи ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, включително мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на нередности, в това число възстановяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани по оперативните програми, включително лихвите върху тях;
 11. изготвя и предоставя на сертифициращия орган цялата необходима информация за целите на сертифицирането на разходите;
 12. изготвя и прилага процедури, чрез които гарантира, че всички документи, свързани с изпълнението на оперативните програми, се съхраняват съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и приложимото национално законодателство;
 13. изготвя предложения за промяна на оперативните програми, включително предложения за прехвърляне на средства между приоритетните оси, и ги представя пред съответния комитет за наблюдение;
 14. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;
 15. докладва за напредъка по оперативните програми и предоставя цялата необходима информация на компетентните органи и структури, отговорни за наблюдението и контрола на средствата от фондовете на Европейския съюз;
 16. участва в програми на Европейския съюз и на други донори в областта на доброто управление;
 17. изпълнява и всички други функции на управляващ орган на оперативните програми, произтичащи от правото на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) При изпълнение на функциите си по програмиране по Оперативна програма „Добро управление" дирекцията съгласува приоритетни мерки и интервенции в областта на електронното управление, административната реформа и управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2.

(4) Осъществяването на функциите по ал. 1 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми".

(5) Възнагражденията на служителите по ал. 4 се финансират от програмите по ал. 1 в зависимост от задълженията, включени в длъжностната характеристика на служителя, и пропорционално на отработеното време по отделните програми.

(6) Дирекцията осигурява процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции по дела, свързани с изпълнението на програмите по ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Дирекция „Добро управление" осъществява функции по програмиране и координиране на дейностите, свързани с разработването на Оперативна програма „Електронно управление и техническа помощ" за програмен период 2021 - 2027 г.

Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; изм., бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.; изм. изцяло, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2019 г.; изм., бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) (1) Дирекция „Модернизация на администрацията" подпомага правомощията на Министерския съвет за осъществяване на общото ръководство на държавната администрация, като:

 1. предлага инициативи и мерки за оптимизация, създаване, преобразуване и закриване на административни структури;
 2. изразява становища за вътрешното структуриране, функциите и числеността на административните структури;
 3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2019 г.) предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на администрацията и за подобряване на достъпа до обществена информация;
 4. предлага инициативи и мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на процесите при предоставяне на административни услуги;
 5. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) ;
 6. предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координира внедряването на комплексното административно обслужване;
 7. предлага инициативи и мерки за въвеждане на системи за управление на качеството в администрацията;
 8. предлага инициативи и мерки, свързани със статута на държавния служител, назначаването, освобождаването, длъжностите, подбора, кариерното развитие, оценяването и заплащането на служителите в държавната администрация;
 9. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2019 г.) дава становища по принципни въпроси, които са свързани с прилагането на Закона за държавния служител и на подзаконовите актове към него;
 10. осъществява управлението и координацията на студентските стажове в държавната администрация;
 11. участва в съгласуването на програмите за обучение на Института по публична администрация;
 12. съгласува оценките на въздействието по реда на чл. 30б и 30в;
 13. изготвя годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;
 14. участва в процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;
 15. осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат при извършването на предварителна оценка на въздействието.

(2) При изпълнението на функциите си дирекция „Модернизация на администрацията" изготвя експертни становища, анализи и предложения, изработва проекти на нормативни актове и стратегически документи и изследва добрите практики.

(3) Осъществяването на функциите по ал. 1 може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми".

(4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2019 г.; изм., бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) Дирекция „Модернизация на администрацията" отговаря за поддържането на портала за обществени консултации, на Портала за работа в държавната администрация, на Портала за студентски стажове в държавната администрация и на платформата за достъп до обществена информация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) Дирекция „Модернизация на администрацията" изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа и на Регулаторния борд към него и публикува необходимата информация за тяхната дейност на Портала за консултативните съвети.

Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) Дирекция „Правителствена информационна служба":

 1. разработва програма за представяне дейността на Министерския съвет и на неговата администрация;
 2. организира публичните изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството;
 3. осигурява провеждането на информационната политика на правителството, осигурява функционална връзка, ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика;
 4. информира обществото за правителствената политика, програмите и дейността на Министерския съвет;
 5. осигурява прозрачност и публичност на дейността на Министерския съвет и на неговата администрация и организира достъпа до правителствена информация в съответствие с конституционните права на гражданите;
 6. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.);
 7. извършва мониторинг и анализира публикации в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на правителството;
 8. планира и провежда информационни кампании за представяне на конкретни правителствени политики, мерки и действия;
 9. осъществява методическо ръководство и координация на звената за връзки с обществеността на министрите, на ръководителите на държавните агенции и държавните комисии и на областните управители;
 10. анализира осъществяването на правителствената информационна политика и оценява нейната ефективност;
 11. поддържа страницата на правителството в интернет.

Раздел VII

Организация на работата в администрацията на Министерския съвет

Чл. 78. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; изм., бр. 51 от 2013 г.) (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в администрацията на Министерския съвет изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.; изм., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.; изм., бр. 51 от 2013 г.) Ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ по ал. 1, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министър-председателя, заместник министър-председателя, главния секретар или директора на дирекция.

(3) Общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар.

(4) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 79. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в администрацията на Министерския съвет е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.

(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(4) Главният секретар може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите на Министерския съвет и на администрацията му.

(5) Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на главния секретар.

Чл. 80. Със заповед на главния секретар на Министерския съвет могат да се уреждат и други въпроси на организацията на работа на администрацията.

Глава пета

ОТНОШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

(Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 81. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) (1) Министерският съвет и неговите членове осъществяват своите отношения с Народното събрание, неговото ръководство и комисии в случаите, при условията и по реда, определени в Конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

(2) Представителите на Министерския съвет в работата на комисиите на Народното събрание са длъжни да защитават приетата от Министерския съвет позиция.

(3) При невъзможност да присъства на заседание на комисия определеният по реда на чл. 8, ал. 5 министър посочва заместник-министър.

(4) Заместник министър-председателите и министрите са длъжни да информират министър-председателя за отправените към тях въпроси или питания от народни представители. Заместник министър-председателите и министрите подготвят отговорите на въпросите или питанията чрез политическия си кабинет и/или чрез съответната администрация.

(5) Членовете на Министерския съвет са длъжни при отправено от комисия писмено искане във връзка с анкети, проучвания и изслушвания да предоставят сведения и документи, включително такива, представляващи държавна или служебна тайна, при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 82. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; доп., бр. 102 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Министерският съвет изразява на оперативно съвещание становища по внесени от народни представители законопроекти по искане на председателя на водещата комисия. Отговорни за изготвянето на становищата и внасянето им по реда на чл. 21 са съответните министри съобразно тяхната функционална компетентност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2013 г.; отм., бр. 37 от 2015 г.);

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.);

(4) При покана от председателя на водещата комисия становището на Министерския съвет се представя от определен от министър-председателя министър или заместник-министър.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Алинеи 1 и 4 се прилагат и за становищата, поискани по чл. 80, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Министерския съвет.

Чл. 83. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) В случаите, когато Конституционният съд обяви закон или негови отделни разпоредби за противоконституционни, Министерският съвет в границите на своите правомощия приема мерки за осигуряване на съответното правно регулиране на обществените отношения, засегнати от решението на Конституционния съд.

Глава шеста

ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Министерският съвет работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, или други важни причини налагат ограничаване на този принцип.

Чл. 85. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет законопроектите и проектите на нормативни и общи административни актове на Министерския съвет заедно с мотивите, съответно доклада, се публикуват на интернет страницата на вносителя и на Портала за обществени консултации съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс. Публикуването на проектите на нормативни актове се извършва заедно с извършената предварителна оценка на въздействието и становището по чл. 30б, ал. 3, съответно по чл. 30в, ал. 3

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Министрите организират обществените консултации на проектите по ал. 1 в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) По смисъла на правилника „Въздействие върху държавния бюджет" е влияние само през следващите бюджетни години или кумулативно през текущата и следващите бюджетни години, което изпълнението на акта ще окаже върху показателите по таблица № 2 от приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а" спрямо утвърдените показатели за текущата бюджетна година. 
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
   § 2. Правилникът се приема на основание чл. 41 от Закона за администрацията.
  Приложение № 1 към чл. 30, ал. 6(Ново - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; изм. изцяло, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)

  ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

  за периода …

  по ред

  Наименование на законопроекта

  Вносител

  Включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на РБ в ЕС

  Цели, основни положения и очаквани резултати

  Необходими промени в други закони

  Изготвяне на цялостна оценка на въздейст-

  вието

  (да/не)

  Месец на изпращане за предварително съгласуване

  Месец на внасяне в Министерския съвет

  МЕСЕЦ …

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МЕСЕЦ 

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Приложение № 1а към чл. 30а, ал. 5(Ново - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

  за периода …

  по ред

  Наименование на нормативния акт

  Вно-

  сител

  Включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на РБ в ЕС

  Основни положения и очаквани резул-тати

  Законово основание за прие-мане

  Изготвяне на цялостна оценка на въздей-

  ствието

  (да/не)

  Месец на изпращане за предварително съгласуване

  Месец на внасяне в Минис-терския съвет

  МЕСЕЦ 

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МЕСЕЦ …

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а"(Предишно приложение 1, изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.; предишно Приложение № 2 към чл. 35, ал. 1, т. 4бр. 102 от 2013 г.изм., бр. 8 от 2014 г.; изм. изцяло, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.; изм., бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.)

  ОДОБРИЛ,

  МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

  ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

  ОТНОСНО: ................................................................................................................................................................

  (точно наименование на проекта на акт)

  1. Бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт .........................................................................................................................................................................................................

  (При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджетите
  и/или натуралните показатели на повече от един бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет или на сметките за средства от Европейския съюз, се изписва наименованието на всеки от тях.)

  2. Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт ......................................................................................................................................................................................................

  (При условие че предложеният проект на акт води до изменения в бюджетите и/или натуралните показатели на второстепенните разпоредители с бюджет или на сметките за средства от Европейския съюз, се изписва наименованието на съответния бюджет на второстепенен разпоредител.)

  3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях: ………......................................................................................................................................................................................

  4. Финансово въздействие върху държавния бюджет: ......................................................................................

  (Изброяват се и се остойностяват по години основните финансови въздействия върху държавния бюджет от изпълнението на проекта на акт, като се включват и мотивите, разчетите и/или допусканията, при които са направени.)

  5. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове: ..............................................................................................................................................................................................................................

  (Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква промени в други нормативни актове, като те се изброяват и мотивират.)

  Таблица № 1 „Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат от проекта на акт, във връзка с т. 3"(в хил. лв.)

  Дейности, произтичащи от проекта на акт

  Разходи за първата
  година

  Разходи за втората
  година

  Разходи за третата година

   

  Бюджетни средства

  Средства от други източници*

  Бюджетни средства

  Средства от други източници*

  Бюджетни средства

  Средства от други източници*

  Дейност № 1

   

   

   

   

   

   

  Дейност № 2

   

   

   

   

   

   

  Дейност № 3

   

   

   

   

   

   

  Дейност № …

   

   

   

   

   

   

  Общо:

   

   

   

   

   

   

  * Забележка. Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.Таблица № 2 „Изменения по бюджета или бюджетите, които произтичат от предлагания проект на акт, във връзка с т. 4"(в лв.)

  Показатели

  Закон за държавния бюджет за текущата бюджетна година

  Произтича­щи изме­нения за

  текущата

  бюджетна

  година

  Произтича­щи изменения за следваща бюджетна

  година (n)

  Произтича­щи изме­нения за следваща бюджетна

  година (n+1)

  Произтичащи изменения за следваща
  бюджетна
  година (n+2)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет

  I. Приходи, помощи и дарения

   

   

   

   

   

  II. Разходи

   

   

   

   

   

  Текущи разходи

   

   

   

   

   

  в т.ч. за персонал

   

   

   

   

   

  Капиталови разходи

   

   

   

   

   

  III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) –
  НЕТО

   

   

   

   

   

  Бюджетно взаимоотно­шение с централния бюджет

   

   

   

   

   

  Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации

   

   

   

   

   

  Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз

   

   

   

   

   

  ІІІ.Б. Временни безлихвени заеми

   

   

   

   

   

  IV. Бюджетно салдо

   

   

   

   

   

  V. Операции в частта на финансирането

   

   

   

   

   

  Максимален размер на ангажиментите за разходи

   

   

   

   

   

  Максимален размер на новите задължения за разходи

   

   

   

   

   

  Щатни бройки

   

   

   

   

   

  Централна администрация/Второстепенен разпоредител с бюджет

  І. Приходи, помощи и дарения

   

   

   

   

   

  ІІ. Разходи

   

   

   

   

   

  Текущи разходи

   

   

   

   

   

  в т.ч. за персонал

   

   

   

   

   

  Капиталови разходи

   

   

   

   

   

  III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери)

   

   

   

   

   

  Бюджетно взаимоотно­шение с централния бюджет

   

   

   

   

   

  Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации

   

   

   

   

   

  Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз

   

   

   

   

   

  ІІІ.Б. Временни безлихвени заеми

   

   

   

   

   

  IV. Бюджетно салдо

   

   

   

   

   

  V. Операции в частта на финансирането

   

   

   

   

   

  Максимален размер на ангажиментите за разходи

   

   

   

   

   

  Максимален размер на новите задължения за разходи

   

   

   

   

   

  Щатни бройки