EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 27.03.2019 г.

27.03.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Министерският съвет одобри националните програми за развитие на образованието

за 2019 година

 

Правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнение на програмите в държавния бюджет са осигурени 76 000 000 лева.

Четири от програмите са изцяло нови: „Заедно в грижата за ученика“, „Мотивирани учители“, „ИТ бизнесът преподава“, „Иновации в действие“. В други програми модулите са разширени и насочени към финансиране и на нови дейности – НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и НП „Успяваме заедно“. По нова програма ще се подпомагат общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.

Новата програма „ИТ бизнесът преподава‘, с бюджет от 1 000 000 лева предвижда изграждане на връзка с ИТ бизнеса и включва три модула. Чрез програмата ще се създадат условия за партньорство между ИТ бизнеса и училищата, в рамките на което представители на технологични фирми ще организират семинари за учениците от 1. до 10. клас. Предвижда се в гимназиалната степен представители на бизнеса да преподават
съвместно с учителите, както и да се даде възможност на учителите да опреснят и надградят знанията си чрез краткосрочни стажове и участие в проекти на ИТ фирми.

Повече средства се предвидени по НП „Ученически олимпиади и състезания“ за подготовка на децата и за провеждане на състезания - 3 200 000 лева. Програмата ще позволи вече и преподаватели от висшите училища и БАН, както и други специалисти да бъдат привличани за подготовка на учениците. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика.

Националната програма „Иновации в действие“ с бюджет от 1 572 600 лв. се създава, за да обменят училищата иновативни практики на място. Планира се да се включат до 580 училища. Програмата ще подпомага партньорство между две иновативни училища, както и между иновативно с неиновативно. Ще се финансира и популяризиране на иновациите чрез уебсайт на иновативните училища.

Национална програма „Мотивирани учители“, с бюджет от 1 700 000 лева, е насо­чена към кадрово осигуряване с педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии на училища в райони със специфични условия. Програмата ще предлага и въвеждащо основно обучение за придобиване на квалификация „учител“ по същите предмети, както и обучение за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по природни науки в основната степен на образованието“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“ и „учител по религия“.

Обучения за учители от направление „Компютърно моделиране“ са планирани и в национална програма „Обучение за ИТ кариера“. Новост е възможността за удостоверяване на професионални знания, умения и компетентности на професия „Приложен програмист“.

Увеличен е бюджетът на НП „ИКТ“, като чрез нея ще продължи осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Училищата ще могат да кандидатстват за закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование, за внедряване на образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник, както и за изграждане/доизграждане на Wi Fi мрежи.

Програмата „Заедно в грижата за ученика“ е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците, чрез успеха им по всички предмети.

По програмата за десегрегация ще се съфинансират общински проекти за подобряване на условията за достъп до качествено образование на деца и ученици - транспортни разходи, работа с родители и други дейности, предложени от общините. Ще се финансира и осигуряването на учебни пособия и материали и включването на образователни медиатори.

Увеличен е обхватът и бюджетът на модул „Културните институции като образователна среда“ по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - от 100 000 лева на 250 000 лева. Освен в музеи, училищата ще могат да провеждат уроци в художествени галерии. Учениците ще могат да посещават театрални и музикални постановки.

За Центровете за специална образователна подкрепа са предвидени 1 600 000 лева за закупуване на специализирани уреди, дидактически средства, за терапевтична и рехабилитационна дейност на децата.

Детските градини ще имат възможност да кандидатстват по програма „Успяваме заедно“ за изграждане на подкрепяща, интерактивна среда, за работа със семейната общност и др.

По програма „Заедно за всяко дете“ са предвидени средства за проекти, свързани с обмяна на добри практики в работата с родители по Механизма за обхват на деца и ученици.

Ще продължи финансирането по останалите национални програми, действали предишни години - „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Роден език и култура зад граница“, „Без свободен час“, „Създаване на достъпна архитектурна среда“, „Квалификация“ и „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.

 

Две нови защитени зони са определени в Рила

 

Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила – за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 Рила буфер и за природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 Ниска Рила.

С приемането на новите защитени зони в района на Рила България изпълни поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-97/17, както и на запитвания от страна ГД „Околна среда“ към ЕК по отношение на отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч.

 

Определени са председател и зам.- председател на Националното бюро за правна помощ

 

            Правителството определи Елена Чернева за председател на Националното бюро за правна помощ (НБПП) и Наталия Илиева за неин заместник.

Елена Чернева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ и е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия, като упражнява правата си до месец април 2012 г. С РМС № 264/2012 г. е определена за председател на НБПП, като през 2015 г. е преназначена на същата длъжност.

През изтеклия четиригодишен период като председател Елена Чернева реализира множество инициативи, които доведоха до подобряване на цялостната система за правна помощ, като тя стана по-достъпна за социално слабите граждани.

Наталия Илиева е завършила Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, специалност „Право“. Вписана е като адвокат в Софийската адвокатска колегия през 1999 г. и упражнява правата си до настоящия момент. Като дългогодишен адвокат се занимава с проблемите на правната помощ.

 

Одобрен е годишният доклад за изпълнението на Единната национална стратегия

за повишаване на събираемостта на приходите

 

Правителството одобри доклада за изпълнените мерки и дейности през 2018 г. при прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 година.

Това е четвъртият поред и заключителен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията, за която Министерството на финансите е отговорната институция за непосредствения контрол по изпълнението и Плана за действие към нея. В рамките на тази отговорност със заповед на министъра на финансите е създадена Група за наблюдение на изпълнението на стратегията, която включва представители на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Върховната касационна прокуратура и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в Плана за действие към Стратегията за периода 1 януари - 31 декември 2018 г., като отчетът по изпълнението на всички мерки от Плана е представен в табличен вид. В три отделни части на доклада е разгледан напредъкът по постигането на формулираните в Единната национална стретегия 2015 - 2017 г. стратегически цели: 1. Справяне със сенчестата икономика; 2. Повишаване на събираемостта на приходите; 3. Намаляване на разходите за спазване на законодателството. Представени са резултатите от изпълнението на основните мерки. Изведени са по-подробно онези мерки, резултатите от които имат ключова роля за постигнатия напредък в подобряването на събираемостта на приходите, намаляване размера на сенчестата икономика и на разходите за спазване на законодателството.

Докладът съдържа и кратко представяне на информацията относно изпълнението на данъчните приходи през 2018 година и на данъчно-осигурителните приходи през периода 2015-2018 година. Изнесените в тази част данни показват ефективността на предприетите законови и административни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и увеличаване на бюджетните приходи. Отчетната информация в доклада обхваща и мерки, адресиращи направените от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки към България през последните няколко години.

Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на МФ на български и английски език в рубриката „Данъчната политика в цифри“.

 

Приет е окончателният отчет за изпълнението на третия план за действие

за намаляване на административната тежест

 

Правителството прие окончателен отчет към 31.12.2018 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство.

От началото на изпълнението на трите плана през април 2010 г. до края на 2018 г. са изпълнени 384 (89%) от общо 432 мерки. Изменени са 159 нормативни акта. Променени и отменени са 334 задължения за информиране, което представлява 95% от планираните 353. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 461.5 млн. лева годишно, което представлява 96% от планираното намаление с 482.6 млн. Неизпълнените мерки са 48, т.е. 11% от всички мерки. Отговорните институции са поели ангажимент за тяхното изпълнение до 31.12.2019 г.

Сред най-важните изпълнени мерки по трите плана от началото на тяхното изпълнение до края на 2018 г. са: стартирането на Електронния регистър на болничните листове; създаването на възможност за подаване на различни документи по електронен път в Националната агенция за приходите, разработването на електронни услуги, позволяващи обмен на информация по служебен път между Национална агенция за приходите и други държавни институции за наличие или липса на данъчни задължения и актуално състояние на трудовите договори и др.

Предстои изпълнението на една от най-важните мерки в третия план за действие, а именно: изграждането на единна информационна система между Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията, даваща възможност еднократно попълнената информация в електронния документ, подаден в НСИ, автоматично да послужи и за целите по публикуването на годишния финансов отчет, подлежащ на обявяване в Търговския регистър. Тази мярка ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса с над 9 млн. лева годишно.

 

Правителството прие промени в такси

за ползване на води

 

Правителството прие промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

С промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се въвежда такса за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ. Причината за промяната е, че в обхвата на действащата нормативна уредба не е включена формула за определяне на такса за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, а само за такава за водовземане от повърхностни води. Размерът на таксата за водовземане от подземни води ще е същият като този за повърхностни.

С промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, се определя размер на таксата за подаване на заявление от собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра. Ползвателите на такива съоръжения ще могат да подадат заявления за регистрация в срок до 2 години срещу еднократна такса в размер на 250 лв.

 

Изменя се Тарифата за таксите, събирани от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

 

Правителството прие изменение на Тарифата за таксите, събирани от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

С промяната се цели привеждане на Тарифата в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и облекчаване на административната тежест върху бизнеса.

Постановлението ще важи по-конкретно върху подконтролните субекти на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата - стокови борси, стокови тържища, пазари на производители, самостоятелни обекти /складове/ и брокери.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С правителствено решение статутът на имоти, управлявани от Министерство на отбраната, се променя от публична в частна държавна собственост. За ведомството и Българската армия необходимостта от ползването на имотите - публична държавна собственост е отпаднала, а като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Обектите със сменен статут са поземлени имоти, и се намират в район „Красна поляна“ в гр. София.

Съгласно друго решение на Министерския съвет, се разрешава продажбата на недвижими имоти - частна държавна собственост, които са предоставени за управление на Министерството на отбраната и са с отпаднала необходимост от ползване. Първият имот се намира в местността „Тръстен имот“ в гр. Петрич и представлява незастроен терен. Вторият имот се намира в местността „Червенка“ в гр. Черноморец и представлява поземлен имот , заедно с разположените в него 20 сгради.

В полза на община Враца се учредява право на строеж върху имоти - публична държавна собственост за реализирането на проект
„Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Със същото правителствено решение се учредява и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, също в полза на община Враца, върху части от имоти - публична държавна собственост за обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до град Враца“. Имотите се намират на територията на областите Монтана и Враца.

Терен с площ 1 100 кв. м в местността „Плочите“ в с. Бяла, област Сливен, се обявява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител съгласно Закона за държавната собственост. Досега имотът е бил собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и е ползван за нуждите на Областно пътно управление - Сливен. Отнема се поради отпаднала за ведомството необходимост. С преминаването му в управление на областната управа в Сливен, областният управител ще може да извършва разпоредителни действия с него.

Висшият съдебен съвет получава за управление част от имот на ул. „Черковна“ № 90 в гр. София, ползван досега от Държавната комисия по сигурността на информацията. Частта, преминаваща в управление на ВСС, включва поземления имот с площ 8 021 кв. м. заедно с построените в него 4 сгради с обща застроена площ 3 075 кв. м. Останалата част от имота, съгласно РМС № 162/2011 година, вече е в управление на ВСС. Предоставянето в управление на ВСС на имота и на сградите, построени в него, ще обезпечи нуждата от осигуряване на подходящ сграден фонд за работата на органите на съдебната власт в София.

 

Закрива се почетното консулство на Швеция във Варна

 

Министерски съвет даде съгласие за прекратяване на функциите на почетния консул на Швеция Константин Дараданов и за закриване на ръководеното от него консулство във Варна след изтичането на неговия мандат на 1 април 2019 г. въз основа на получено уведомление от шведката страна.

По искане на шведската страна след тази дата консулския окръг на почетния генерален консул на Швеция в София Зоя Паунова и на ръководеното от нея консулство ще покрива цялата територия на България.

Зоя Паунова е почетен консул на Кралство Швеция от юни 2017 г. и се ползва с голямо доверие от шведската страна в желанието си за поддържане на активен двустранен диалог и задълбочаване на търговско-икономическите отношения между двете страни.

 

За ратификация е предложено техническото споразумение

към споразумението между България, Хърватия, Унгария и Австрия

относно нарушенията на правилата за движение по пътищата

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Административното и техническо споразумение към Споразумението между България, Хърватия, Унгария и Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, подписано на 5 май 2015 г. в Санкт Пьолтен, Австрия.

Целта на основното споразумение, което е в сила за България от 2013г., е да се обезпечи възможността за практическото изпълнение на взаимното изпълнение на финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрацията. Основното споразумение надгражда разпоредби на европейско законодателство - Директива 2015/413/ЕС за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата и Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции.

Споразумението разширява възможностите за сътрудничество извън информационния обмен предвиден в Директивата, като предвижда изпълнение на санкциите, което допринася за предотвратяване избягването на санкции за пътни нарушения и гарантира бърза процедура, като съдържа достатъчно гаранции за защита правата на водачите. Основно предимство на споразумението е възможността паричната сума, получена от изпълнението на решението, да се събира в полза на изпълняващата държава.

Административното и техническо споразумение за прилагане на основното споразумение е изработено с цел осигуряване техническото прилагане на основното споразумение. То предвижда минималния набор от лични данни, които ще бъдат предмет на информационен обмен по смисъла на основното споразумение. Посочен е техническият избор на система и връзка, чрез които ще се реализира обмена на информация, дефинирани са националните точки за контакт, както и комуникационните канали. Включени са разпоредби за защита на личните данни, както и набелязване на бъдещите стъпки за изготвяне на наръчник, съдържащ техническия набор от приложения.

 

България дава 3,5 млн. лв. в помощ на страни от Западните Балкани,

Източна Европа и Кавказ

 

България отпуска 3 485 028 млн. лв. безвъзмездна помощ на страни от Западните Балкани, Източна Европа и Кавказ за финансиране на проекти за развитие на образованието, науката, културата, социалната интеграция и гражданското общество. Правителството съгласие Министерството на външните работи да сключи съответните споразумения за предоставяне на средствата.

Одобрени са общо 42 проекта от 9 страни: Република Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Република Албания, Република Молдова, Украйна, Република Армения и Грузия. Сред тях са проект за подпомагане на образованието в Босилеград, Република Сърбия, на стойност 35 000 лв., проект за укрепване на европейското измерение в образованието в Сърбия на стойност 45 000 лв. 180 000 лв. ще бъдат отпуснати за подобряване на инфраструктурата на комплекса Нешков връх в сръбската община Димитровград.

В Република Северна Македония ще бъдат финансирани общо 10 проекта, сред които проект за научни подводни и археоложки изследвания на Охридското езеро на стойност 48 895 лв., проект за реконструкция на мостове в град Струга и района на обща стойност 200 000 лв., както и проекти за подобряване на диалога между медиите от Република Северна Македония и Република България, проекти за развитие на културата, образованието и гражданското общество.

В Босна и Херцоговина ще бъдат финансирани дейности за подобряване условията на обучение в детски градини и училища, в Косово - за подобряване условията на образованието, в Република Албания - за подобряване на пътната инфраструктура. В Република Молдова за финансиране са одобрени 3 проекта, които ще бъдат реализирани в град Тараклия. Сред тях 190 349 лв. ще бъдат отпуснати за ремонт на инфекциозното отделение в районната болница. Проектите в Украйна, Република Армения и Грузия са насочени към развитие на образованието и гражданското общество.

Средствата по финансиране на проектите са от бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните-бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика, сред които са укрепване европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие на страните-партньори.

 

МРРБ ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на политиката за регионално развитие в България и подготовката за програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между двете институции за оказване на консултантска помощ в подготовката за следващия програмен период и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише. Предвижда се консултантската помощ да продължи до края на месец декември 2020 година.

Международната банка за възстановяване и развитие ще направи анализ на структурата и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика. Под внимание ще бъдат взети предизвикателствата пред нея предвид механизмите за финансиране на инвестиции в териториалното развитие след 2020 г.

Консултантската помощ, която Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже на МРРБ съгласно проекта на Споразумение, е на стойност 1 913 000 лева и ще бъде осигурена по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Резултатите от реализиране на Споразумението ще спомогнат както за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие у нас за периода 2012-2022, така и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.

 

Одобрени са резултатите от първата сесия на българо-египетската междуправителствена

Смесена комисия за икономическо сътрудничество

 

Правителството одобри резултатите и утвърди Протокола от първата сесия на българо-египетската междуправителствена Смесена комисия за икономическо сътрудничество. Заседанието се проведе от 31 януари до 1 февруари в София.

Двете страни обсъдиха текущото състояние на двустранните икономически отношения и набелязаха стъпки за тяхното задълбочаване. В рамките на сесията бе подписан Меморандум за разбирателство за научно-техническо сътрудничество между Селскостопанската академия на България и Селскостопанския изследователски център на Египет.

Бяха обсъдени перспективите и възможностите за сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката, транспорта, информационните технологии и съобщенията, земеделието, храните и горите, туризма, здравеопазването, образованието, науката и културата.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в проведени заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 4-ти март в Брюксел. Министрите дебатираха енергийните аспекти от съобщението „Чиста планета за всички“. Дискусията бе съсредоточена върху въпроси, свързани с необходимостта от структурни реформи, ролята на новите технологии и възможните подходи за социално справедлив преход. Румънското Председателство представи информация, свързана с постигнатото споразумение с Европейския парламент по предложението за изменение на Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Министрите бяха запознати и с доклад относно дискусиите по предложението за Механизъм за свързване на Европа. В дневния ред на заседанието бе разгледано и предложение за Регламент за етикетиране на автомобилните гуми по отношение на горивната им ефективност.

Заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Вътрешни работи“ се проведе на 7 март в Брюксел. Дискутирани бяха реформата на Общата европейска система за убежище, външното измерение на миграцията, борбата с тероризма и бъдещето на политиките в областта на вътрешните работи.

Редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност се проведе на 18 и 19 февруари в Брюксел. Обсъдени бяха темите за въздействието на изкуствения интелект върху европейската индустрия и за европейския семестър като инструмент за координация на икономическите политики. Министрите поставиха и акцент върху запазването на лидерската роля на ЕС в климатичните дейности. В частта „Научни изследвания“ Председателството представи доклад за напредъка относно Специфичната програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации 2021-2027 г. „Хоризонт Европа“.

Съветът по конкурентоспособност на ЕС предстои да заседава неформално в частта му за „Научни изследвания“ в периода 02-03 април в Букурещ. По време на предстоящото заседание ще се дискутират две основни теми – „Укрепване и разпространение на високи постижения, включително чрез насърчаване на по-широко участие в целия Съюз“ и  „Разработване на европейска стратегическа рамка за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите в Черноморския регион“.

Неформален съвет на министрите на ЕС по телекомуникации и Трета министерска среща на страните от Източното партньорство относно цифровата икономика се проведоха в периода 28 февруари -1 март в Букурещ. По време на дискусиите беше акцентирано върху цифровия единен пазар и ползите от използването на цифровите технологии.

Неформалният съвет на министрите на транспорта на Европейския съюз ще заседава в периода 26-27 март. „Нови предизвикателства за по-добра мобилност и кохезия“ ще бъде основна тема на сесията в Букурещ. По време на дискусиите ще бъдат засегнати темите за мултимодалността, бъдещето на мобилността в ЕС, както и подобряването на свързаността и сближаването чрез Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа.

Енергийните министри на ЕС ще заседават неформално на 1 и 2 април в Букурещ. Предвижда се да бъдат разгледани въпроси, свързани с бъдещето на енергийната система на ЕС, което трябва да гарантира устойчив преход и постигане на целите в областта на енергетиката и климата след 2020 г.

 

Приет е годишният отчет за извършения през 2017 г. контрол по изпълнението на концесия за добив на блатно кокиче

 

Министерският съвет одобри Годишен отчет за извършения през 2017 г. контрол по изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото“. Тя е разположена в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол.

Концесията се предоставя за 20 г., с гратисен период, през който концесионерът не дължи годишно концесионно плащане за 10 г. Размерът на годишното концесионно плащане след това е 36% от реализираните приходи, свързани с предмета на концесията.

В годишния доклад е отчетено изпълнението на концесионния договор, извършените проверки на място, предприетите действия, изводи и анализ на изпълнението на задълженията по него. Анализът за отчетения период показва, че се изпълняват условията на концесията.

 

Правителството определи въздушен превозвач по линията София - Киев – София

 

Правителството определи Ryanair DAC за въздушен превозвач, който да оперира по международната въздушна линия София - Киев - София.

Назначаването на Ryanair DAC като установен в България въздушен превозвач от държава-членка на ЕС е извършено в съответствие с двустранния международен договор, правото на ЕС и националните правни норми на Република България.

Определеният въздушен превозвач е заявил готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията София - Киев - София от началото на април 2019 г. с честота два пъти седмично в сряда и неделя. Това би допринесло за увеличаване на пътникопотока, което създава условия и за подобряване на свързаността между България и Украйна.

 

Център „Фонд за лечение на деца“ се закрива

 

Правителството прие Постановление за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“. Документът е в съответствие с измененията в чл. 82 от Закона за здравето, съгласно които след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Чрез нормативните промени се осигурява плавен преход на изпълняваните от Фонда дейности към НЗОК, като същевременно се гарантират правата и достъпът до лечение на нуждаещите се пациенти. До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК.

Основната цел на промените е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на обществените средства за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, тъй като грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения и усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение.

Средствата, необходими за прилагането на новата уредба, са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г. и ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

Правителството прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите

за членове на Европейския парламент от България

 

Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С решението е възложено координацията по изпълнението на дейностите, свързани с организационио-техническата подготовка на изборите да се осъществява от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. При осъществяване на координацията вицепремиерът Томислав Дончев ще бъде подпомаган от работна група, включваща представители от съответните министерства и ведомства.

В решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с подготовката и произвеждането на изборите.

Правителството одобри и план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., като необходимите за това средства са в размер на 32,4 млн. лева. С осигуряването им ще се гарантира финансирането на всички дейности, свързани с отделните организационни етапи на изборния процес и безпрепятственото провеждане на изборите.

Актът на МС е в изпълнение на чл.18 от Изборния кодекс. Средствата по план-сметката ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс.

 

Постоянният ни представител към Съвета на Европа в Страсбург е упълномощен

да подпише Конвенцията за кинематографична копродукция

 

Правителството измени своето решение от октомври 2018 г. за одобряване на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографична копродукция (ревизирана), Ротердам.

С промяната на т. 2 от решението се упълномощава постоянният представител на България към Съвета на Европа в Страсбург, Франция да подпише Конвенцията от името на България, при условията на последваща ратификация.

 

Правителството предлага промени в закона за отбраната и въоръжените сили

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С измененията в чл. 57, 60а, 60в, 60д и чл. 83 от ЗОВСРБ ще се създаде структура от въоръжените сили на България, отговаряща за провеждане на специалните операции в съответствие с нуждите на актуализираните планове на НАТО за колективна отбрана. Успоредно с това ще се синхронизират подбора, подготовката на личен състав и формирования, планирането, координирането, осигуряването на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции, самостоятелно, в състава на съвместни сили, така и във взаимодействие с други държавни структури от архитектурата за националната сигурност на страната.

С изменението в чл. 188а и чл. 285а от Закона се прецизира кръга от задължените лица - военнослужещи и цивилни служители по ЗОВСРБ, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), за да се отстранят противоречията при прилагането на разпоредбите на § 2 от ПЗР от ЗПКОНПИ, като се предлага и отмяна на административнонаказателна разпоредба по ЗОВСРБ, дублираща такава по чл. 173 от ЗПКОНПИ.

С предлаганата промяна в чл. 224 от ЗОВСРБ ще се даде възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата й равностойност. Това ще доведе до равнопоставеност между отделните военнослужещи в различните хипотези, в които следва да им се осигури безплатна храна и ободряващи напитки, и храненето им при участие занятия, учения, тренировки и лагери няма да е за сметка на самите военнослужещи при обективна невъзможност да им се осигури храна в натура.

С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 291 от ЗОВСРБ ще се създадат условия за някои длъжности за цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. Това ще осигури непрекъснатост на работния процес в случаите, когато естеството и спецификата на дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно сътрудничество и взаимодействие.

Целта на предлаганата промяна в ЗОВСРБ по отношение статута на работодател, е да се осигури възможност работодателите по смисъла на КТ във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, спрямо личния състав по трудово правоотношение на тяхно подчинение. Както и синхронизиране на разпоредбата на чл. 60д, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 11, ал.8 от Закона за публичните финанси в изпълнение на чл. 2 от този закон.

С допълненията в чл. 226ж и чл. 226з от закона се създава възможност български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства. Такива лица са участниците в мисията на Българската армия през 1992-1993 г. в Камбоджа, която е мисия на Въоръжените сили на Република България под егидата на ООН, съгласно решение на Народното събрание от 15.04.1992 г. / ДВ, бр. 34 от 1992 г./ и Постановление № 67 на Министерския съвет от 22.04.1992 г./ДВ, бр. 36 от 1992 г./. Общият брой на военнослужещите, участвали в мисията на Българската армия в Камбоджа под егидата на ООН през 1992-1993 г., е 1446 души. С допълването им като правоимащи лица в посочените разпоредби на ЗОВСРБ се решават някои социални проблеми на тези заслужили български граждани, предвид тежкото материално положение на значителна част от тях.

С предлаганото разширяване на кръга на правоимащите лица по чл. 226г от ЗОВСРБ (относно ползването на лечебните заведения, военните клубове, почивната и спортната база към министерството), чл. 226з от ЗОВСРБ (относно материалното подпомагане) и създаване на допълнителна разпоредба в Закона за предучилищното и училищното образование (относно ползването на държавните детски градини към Министерството на отбраната) се цели осигуряване на равни права на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и тези, назначени или командировани в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат и промени в Кодекса за застраховането поради наличие на несъответствие между установеното в Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 46 от 2006 г. ) (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.), чл.43 във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили с правната уредба относно периода на задължителната гранична застраховка за автомобили с чужда регистрация в Кодекса за застраховането.

 

Одобрени са промени в закона за търговския регистър

 

Заявленията за обявяване на декларация, чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. По същия ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет от Министерски съвет.

Декларацията, чрез която неактивни през отчетния период предприятията, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си, се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. По данни на Националния статистически институт броят на тези предприятия е между 150 000 и 200 000. Заявленията за действителни собственици трябва да се подадат в срок до 4 месеца, считано от 31.01.2019 г.

Законът предвижда кратки срокове за разглеждане на заявленията за вписване, заличаване и обявяване, като длъжностните лица по регистрация се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им. При първоначална регистрация на търговец произнасяното е до края на следващия работен ден от постъпването на заявлението.

Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципът на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.

 

Отпада изискването за представяне на документи при издаване на ловни билети на чужденци,

дългосрочно пребиваващи в България

 

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Ще отпадне изискването за писмена молба при издаване на ловни билети на чужденци, дългосрочно пребиваващи в страната. Няма да се изисква и представяне на документи за самоличност и за придобито право на лов в страната или издадено от държавата, чиито граждани са те.

С проекта се предвижда да бъде премахнато противоречие, свързано с цялостната процедура по провеждането на конкурси и сключване на договори от държавните предприятия с юридически лица по Закона за горите.

 

Правителството прие промени за признаване на придобито висше образование в чужбина

 

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Наредбата е основният акт, въз основа на който лица, които са придобили висшето си образование извън България, могат да получат неговото признаване с цел продължаване на обучението си или, в определени случаи, достъп до пазара на труда.

Съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) извършва признаването. До момента е регламентирано само признаването на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. С промените се създава специален раздел, който урежда детайлно процедурата по признаване на образователно-научната „доктор“. Съответно се уреждат и основанията за отказ от признаване.

Предвиждат се облекчения в режима на признаване и на трите степени като за българските граждани вече не се изисква документ за идентичност на имената при промяна в тях, а НАЦИД извършва служебно проверка.

Друга промяна е, когато лицето подаде документи за признаване в оригинал, в 14-дневен срок НАЦИД извършва всички необходими сравнявания с оригиналите и лицето може да ги получи обратно, докато продължава самата процедура.

Облекчава се възможността за лица с предоставена международна закрила да упражняват трудовите си права в България, ако не могат да предоставят документи за завършено образование. Тъй като поради липса на подобен документ НАЦИД не може да извърши пълноценно признаване, тези лица ще могат да получат специален вид удостоверение - Информационна карта за придобита образователна степен. Тази карта обаче не е еквивалентна на признаване на придобито висше образование в чужбина и не предоставя същите права.

 

Изменя се Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения

за придобита професионална квалификация в България

 

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка.

Наредбата урежда реда и условията за издаване на удостоверения на граждани, които на територията на България са придобили право да упражняват регулирана професия или професия, която не е регулирана в България, но е регулирана в друга държава-членка на ЕС. Удостоверенията се издават от съответните компетентни органи по признаване и от НАЦИД (за нерегулираните в България професии).

С предложените изменения се оптимизират документите, необходими за издаване на удостоверение като вече няма да се изисква копие от документ за самоличност.

Органът по признаване НАЦИД, също така, ще извършва служебна проверка за издадената диплома за завършено образование, дубликат и приложение към нея, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на България, когато дипломата е издадена от българско учебно заведение след 01.01.2012 г. Служебно ще се проверява и диплома за средно образование или дубликат, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на България, издадени след 01.01.2007 г., както и свидетелство за професионална квалификация, издадено от гимназии след 01.06.2008 г. Служебно ще се проверява и промяната на имената на заявителя - за български граждани - чрез Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

облекчават административния процес

 

С одобрени от правителството промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа се намалява административната тежест за гражданите и бизнеса като се облекчава съществуващият режим за отпечатване на ценни книжа - от удостоверителен на уведомителен.

Облекчава се и административната процедура за държавните институции, на които е възложено издаването на документи, формуляри и бланки, удостоверяващи упражняването на права, като отпада задължението им да ги отпечатват под контрола на Министерството на финансите, в специализирани печатници по реда на Наредбата. Предвидена е възможност специализираната хартия, предназначена за отпечатването на ценни книжа, издание на Министерството на финансите, да бъде унищожена при отпаднало основание или отпаднала необходимост от заявяване на ценни книжа.

Отпадането на възможността за отпечатване по желание на издателя ще позволи фокусът на специализирания контрол да се насочи преимуществено към ценните книжа по смисъла на наредбата. Вследствие на промяната ще се повиши ефективността на контрола върху фискалната коректност на лицата, заинтересовани да отпечатват ценни книжа.

Одобрените промени са в съответствие с приетите промените в Закона за счетоводството, разписани в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

Правителството прие Устройствения правилник на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири

 

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Създаването на това предприятие е обусловено от факта, че голяма част от общините, собственици на язовири, не разполагат с достатъчни финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация. В тези случаи, те разполагат с възможността да прехвърлят собствеността на язовирите безвъзмездно на държавата, крито впоследствие да бъдат предоставени на предприятието за стопанисване и управление.

 

Приет е Устройственият правилник на новата Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

 

Правителството прие Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в която ще влязат Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация. С документа се регламентират дейността, структурата и организацията на работа в Изпълнителната агенция.

Подробно е разписан контролният механизъм, който агенцията ще упражнява спрямо дейността на лечебните заведения. Предвижда се контролът да бъде завишен спрямо сегашния в качествено и количествено отношение.

Обединяването на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури.

Щатната численост на персонала на новата агенция е 106 щатни бройки, която съответства на общата численост на двете настоящи агенции. Новата Агенция ще продължи да осъществява досегашните функции на преобразуваните агенции, както и възложените от закона нови функции в рамките на съществуващата щатна численост.

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Измененията имат за цел да приведат дейностите, осъществявани от Агенцията и нейните териториални структури в съответствие със Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. Промените са свързани и с предстоящото от 1 април 2019 г. изготвяне на индивидуални оценки на потребностите на хората с увреждания, които ще се изготвят по настоящия им адрес от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“.

С цел отразяване на новите зони на функционална отговорност на специализираните административни звена в териториалните структури на Агенцията, е необходимо да бъде извършено преразпределение на числеността на Главна дирекция „Социално подпомагане“, регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“. Промените ще се направят чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата численост на Агенцията за социално подпомагане.

Функциите на Дирекция „Информационни системи“ ще бъдат приведени в съответствие с ангажиментите, произтичащи от Закона за електронното управление и съпътстващите нормативни актове, свързани с електронното управление. С промените се прецизират и функциите на длъжностите лица по защита на личните данни.

 

Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. Целта е Правилникът да се приведе в съответствие с влезли в сила нормативни промени, а именно Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, както и с други нормативни актове.

В тази връзка в структурата на министерството се обособява звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, на което се възлага контролът по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност, защита на данните, включително и личните данни, като същото ще изпълнява и функциите на длъжностно лице по защита на данните.

Функциите и минималната численост на Инспектората към министерството се прецизират с цел съобразяване с настъпилите промени в нормативните изисквания.

Създава се пилотно звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването, с което се цели подобряване ефективността и ефикасността на работата в администрацията, намаляване на разходите за издръжка на общата администрация, стандартизиране и оптимизиране на работните процеси и укрепване на стратегическия капацитет за управление на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

Създава се самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“, което ще способства за оптимизиране на дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията, както и за оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Прецизират се функции и се извършват промени в числеността и на други структурни звена в министерството. С това се цели оптимизиране разпределението на функциите, без да се допуска дублиране и създаване на объркване по отношение на обслужването на гражданите и бизнеса, а също така и оптимизиране числеността на структурните звена в зависимост от обема им на работа и приоритетите, които стоят пред Министерството на здравеопазването.

Необходимите за обезпечаване допълнителни щатни бройки ще бъдат осигурени в рамките на общата численост на персонала в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

 

Изменя се наредбата за реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

 

Правителството прие Постановление, с което одобри изменения и допълнения в три нормативни акта. 

В Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предвижда създаване на нови режими, необходими заради промяната на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а именно оценка на здравните технологии /ОЗТ/ и проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти. Въвежда се нормативно изискване за наличие на една положителна оценка от държавна институция по ОЗТ на Великобритания, Франция, Германия и Швеция при включване в Позитивния лекарствен списък.

Разписани са условията, реда и критериите за определяне на лекарствените продукти, за които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срока и лечебните заведения, в които ще се провежда. Посочен е и реда, по който ще се извършва самата оценка на ефекта от терапията.

Друга промяна е оптимизиране на режима по ценообразуване на лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите-членки - от 17 на 10, в които да се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти без да се делят на основни и допълнителни държави.

При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно вещество в дозова единица. С промяната се цели преустановяването на случаите, в които на българския пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране.

Изменя се и се допълва Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В продължение на две години оценката на здравните технологии беше извършвана за сметка на държавния бюджет. Оценката на здравните технологии на лекарствен продукт е високо експертна дейност. С нея са ангажирани множество специалисти, а от резултата й се ползват както притежателите на разрешения за употреба, които желаят техните продукти да бъдат включени в националната система за заплащане, така и заплащащите институции. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се въведат държавни такси, които да обезпечат процеса по извършване на ОЗТ.

Заради въвеждането на нови функции се извършват и изменения и допълнени в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и неговата администрация. Числеността на Съвета се увеличава с 5 щатни бройки.

 

Облекчава се административното обслужване по отношение на услуги, предоставяни от МВР

 

Правителството прие изменения и допълнения на Правилника за издаване на българските документи за самоличност, на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България и на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Въвежда се механизма на вътрешна административна услуга. От гражданите няма да се изисква да предоставят информация или документи, които са налични при административния или при друг орган. Те ще бъдат осигурявани служебно за нуждите на съответното административно производство във връзка с процедурите по получаване на право за продължително и постоянно пребиваване и издаване или подмяна на български лични документи.

Постановлението на Министерския съвет е в изпълнение на РМС № 704/2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 

Приет е Правилник за прилагане на Закона

за хората с увреждания

 

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. С него се доразвива новата правна рамка за защита на правата на хората с увреждания и се уреждат областите и средствата за оказване на подкрепа.

С нормативния акт се регламентира редът за избор на представители на всички организации на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение, който ще осъществява функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. С нормативния акт се определя редът, по който ще се извършва индивидуална оценка на техните потребностите. Тя ще се прави по искане на човека с увреждане или на негов законен представител, както и служебно, и ще се изготвя от специализирани отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.

Въвежда се индивидуален подход при извършването на оценката. За всеки конкретен случай ще бъде определян водещ служител, който ще обработва цялата налична информация. Всеки човек с увреждане или неговият законен представител ще има право да присъства на заседанието, на което ще се изготвя индивидуалната оценка на неговите потребности. Тя ще се предоставя на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на действия за предоставяне на конкретни подкрепящи мерки.

В правилника са регламентирани и условията за отпускане, изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа за хората с увреждания въз основа на изготвената индивидуална оценка. В нормативния акт се определя и редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания, както и начинът за финансиране на работодатели за осигуряване на достъп до работното място за хората с трайни увреждания. Правилникът урежда реда за финансиране на проекти за осигуряване на заетост на хората с увреждания в специализирана работна среда и за стартиране на самостоятелен бизнес.

Регламентира се и редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. Всяка година до 31 март работодателите ще трябва да уведомяват Агенцията по заетостта за изпълнението на квотата. Определят се и условията, при които работодателите се освобождават от задълженията за изпълнение на квотата поради обективни причини, както и плащането на ежемесечни компенсационни вноски при нейното неизпълнение в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Определени са видовете алтернативни мерки, с чието прилагане работодателите се освобождават от изплащане на компенсационни вноски за периода на неизпълнение на квотата.

В правилника са определени условията и редът за финансиране на създаването и функционирането на Центрове за защитена заетост като механизъм в подкрепа трудовата интеграция на хора с множество трайни увреждания.

Регламентира се и редът за създаване й поддържане на информационната система, в която ще има профил за всеки човек с увреждане.

 

Одобрена е Методика за извършване на индивидуална оценка

на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

 

Правителството прие Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Разработването на нормативния акт е регламентирано в Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. С него се определят нови форми на подкрепа, които се идентифицират чрез индивидуална комплексна оценка на потребностите и при изследване на функционалните затруднения и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане.

Методиката регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон. С нея се регламентира обективен начин на изчисляване на броя часове лична помощ за всеки човек с увреждане до и над 18-годишна възраст.

Заключенията и направленията, определени в оценката са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права на хората с увреждания.

 

България и Румъния ще задълбочат сътрудничеството си в областта на

корабоплаването и транспортната свързаност

 

Министерският съвет утвърди Меморандум за разбирателство между правителството на България и правителството на Румъния за изпълнение на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната свързаност между двете страни.

Предвижда се документът да бъде подписан от транспортните министри по време на Петата среща на Съвета за сътрудничество на високо равнище между България и Румъния, която ще се проведе на 29 март в гр. Букурещ.

С документа двете страни се задължават да осигуряват ежегодно необходимото финансиране за поддържане на корабоплавателния път на р. Дунав в общия българо-румънски участък. Предвижда се изменение в действащата Спогодба между България и Румъния за поддържане и подобряване на фарватера, която е подписана през 1955 г.

В областта на транспортната свързаност, държавите се ангажират да направят предпроектни проучвания за местоположението на бъдещия трети мост над р. Дунав. Предстои страните да се споразумеят за една от следните локации: Оряхово - Бекет; Никопол - Турну Мъгуреле; Свищов - Зимнич; Русе - Гюргево и Силистра – Кълъраш.

 

Матей Матев е назначен за председател на Управителния съвет на

Фонда за гарантиране на влоговете в банките

 

Министерският съвет прекрати правомощията на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков поради избирането му от Народното събрание за подуправител на Българската народна банка - ръководител на управление „Банков надзор“.

На мястото на Радослав Миленков правителството определи за нов председател на фонда Матей Матев, считано от 25 март 2019 година.

Матей Матев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има дългогодишен опит в областта на облигационното, търговското, вещното право, приватизацията, чуждестранните инвестиции и ценни книжа, както и процесуалното представителство по търговски, административни и граждански съдебни спорове.

Решението на правителството за прекратяване на правомощията и определяне на председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките е прието неприсъствено.

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА ЗАМЕСТ­НИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С ОЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ, СПРАВЯНЕ СЪС СЕНЧЕСТАТА ИКОНОМИКА И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 2015-2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСА С 30 НА СТО ОТ ИЗБРАНО ЗА­КОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г., И НА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИ­СТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИ­ЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПРО­ДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АЗБЕСТО-ЦИМЕНТОВ ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗОВИР „СРЕЧЕНСКА БАРА“ ДО ГР. ВРАЦА“ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИС­ШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО КОНСТАНТИН ДАРАДАНОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО, РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО, СЪС СЕДА­ЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БУРГАС, ДОБРИЧ, ШУМЕН, РУСЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СИЛИСТ­РА, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ, СЛИВЕН, ЯМБОЛ И ВАРНА, ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА ЗОЯ ПАУНОВА, ПОЧЕТНО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И НА КОНСУЛСТВОТО, РЪКОВОДЕНО ОТ НЕЯ, ОТ ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВИДИН, МОНТАНА, ВРАЦА, СОФИЙСКА, СОФИЯ, ПЕРНИК, КЮС­ТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВ­ДИВ, СТАРА ЗАГОРА, СМОЛЯН, КЪРДЖАЛИ И ХАСКОВО, НА КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 1 АПРИЛ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕ­НИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИ­КА ХЪРВАТИЯ, УНГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ОТНОСНО УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ПОДПИСАНО НА 5 МАЙ 2015 Г. В САНКТ ПЬОЛТЕН.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПО­РАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, КОСОВО, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, УКРАЙНА, РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ И ГРУЗИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ­ВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗ­СТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДАВА­НЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ПЪРВАТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ЕГИПЕТСКАТА МЕЖ­ДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУД­НИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 31 ЯНУАРИ И 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 И 3 АПРИЛ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 18 И 19 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТРЕТАТА МИНИСТЕРСКА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТ­НЬОРСТВО ОТНОСНО ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКО­МУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, ПРОВЕДЕ­НО НА 28 ФЕВРУАРИ И 1 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В 3675-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕР­ГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА 2017 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ПРЕД­СТАВЛЯВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС - УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД - БЛАТ­НО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО“, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ПО КОЙТО МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Е СТРАНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. 24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА RYAN AIR DAC ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - КИЕВ - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪС СПОГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УКРАЙНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР „ФОНД ЗА ЛЕЧЕ­НИЕ НА ДЕЦА".

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБО­РИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗ­ХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕ­НОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 12 ОТ ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 17 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНА КОПРОДУКЦИЯ (РЕВИЗИРАНА), РОТЕР­ДАМ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНИЯ СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖД­ЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗА­НИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯ­ВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ“.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕ­ТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 И 2 АПРИЛ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ В ОБЩИЯ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ И ЗА ТРАНС­ПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията