EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.02.2019 г.

20.02.2019

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Одобрена е Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните,

включително зоонозите за периода 2019 – 2021 г.

 

Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. Програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност, а именно - свободното движение на животни и животински продукти на територията на Общността.

Поради географското си местоположение, България е постоянно застрашена от проникването на болести по животните и зоонози чрез непрекъснатия трафик на хора, животни и транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести по животните.

В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, които могат да имат значително икономическо въздействие или да представляват заплаха за общественото здраве. Сред тях са Африканската чума по свинете, Класическата чума по свинете, Ку-треска, Син език, Треска от Западен Нил и др. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.

Поддържането на добър здравен статус на животните и на качеството на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите членки на ЕС, както и за безпроблемен износ за трети страни.

 

През 2018 г. САР работи за подобряване на качеството на административните услуги

 

Правителството одобри доклада за дейността на Съвета за административната реформа (САР) през 2018 г., съдържащ информация за основните взети решения и за реализираните инициативи.

Сред главните дейности на Съвета през изминалата година е подобряването на качеството на административните услуги, като за целта са приети важни документи в областта на административната реформа. Членовете на Съвета одобриха резултатите по ключови проекти, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, сред които Каталог „10 Епизода от живота“ с услуги за гражданите и бизнеса.

Съветът разгледа и утвърди законопроекти и закони за извършване на предварителна или последваща оценка на въздействие, Доклад за стандартизиране, унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации, както и провеждане на функционални анализи по пет пилотни политики. Одобрен беше и Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, изготвен от Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Одобрен е Годишният план за външен контрол на изпълнението на

концесионни договори от агенцията за приватизация

 

Министерският съвет одобри Годишния план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г.

Правителственото Решение е във връзка с изпълнението на Закона за концесиите, приет в началото на 2018 г., по силата на който Агенцията извършва независим външен контрол на определени концесионни договори.

 

Зам.-министър Красимир Живков ще представлява България в комисиите

за опазване на Черно море и на река Дунав

 

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще е новият представител на България в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и в Международната комисия за опазване на река Дунав.

Комисията за опазване на Черно море от замърсяване е създадена с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, по която страни са шестте държави от Черноморския регион - България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. Работата на Комисията и консултативните групи се състои от годишни срещи на комисията и работни срещи на консултативните групи. Обсъждат се координирани действия по опазване на морската среда и живите ресурси, отчитайки икономическите, социалните и здравните аспекти на проблема.

Международната комисия за опазване на река Дунав е органът, който координира изготвянето и прилагането на Плана за управление на международния район за басейново управление на реката, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите.

 

Ще бъдат изплатени обезщетения

по решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 513 030 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 06 септември 2018 г. - 10 януари 2019 г. Присъдените суми по всяко от делата са в размер между 2400 и 208 500 евро.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Национална Компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) девет имота, намиращи се на територията на Община Септември. Целта е да бъде изграден пътен надлез в района на жп спирка Ковачево. Пътното съоръжение е част от по-мащабен проект за модернизация на железопътната отсечка Септември - Пловдив. Дейностите са в изпълнение на политиката на Компанията за намаляване на инцидентите по железопътната инфраструктура, чрез премахване на пресичанията на едно ниво между влаковете, автомобилното движение й пешеходците.

Съгласно друго Решение, правителството предоставя на политическа партия „ВОЛЯ“ под наем част от имот - частна държавна собственост, за административните нужди на централното й ръководство. Частта от имот се намира на ул. „Георги С. Раковски“ № 134 и представлява реална част от административна и делова сграда, включваща втори етаж със застроена площ от 285,53 кв. м и седми терасовиден (шести надпартерен) етаж със застроена площ от 176,96 кв. м. С решението на Министерския съвет ще се осигурят необходимите помещения за административните нужди на централното ръководство на политическа партия „ВОЛЯ“.

 

България и Румъния ще задълбочат сътрудничеството си в областта на малките и средните предприятия

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между министъра на икономиката на България и министъра на бизнес средата, търговията и предприемачеството на Румъния.

Документът предвижда институциите на двете страни да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Румъния. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Българската и румънската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.

 

Одобрени са резултатите от две заседания

на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 8 януари в Брюксел. Съветът изслуша представяне на приоритетите на Румънското председателство. Министрите проведоха и политически дебат по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Други важни теми, обсъдени по в рамките на заседанието бяха Брекзит, политиката на разширяване, последният етап от процеса на размисъл за бъдещето на Европа, Европейският семестър и Междуинституционалното споразумение.

Одобрени са също така резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 28 януари в Брюксел. Обменени бяха мнения по Пакета за реформата на ОСП след 2020 г. Комисията представи свой доклад за развитието на растителните протеини в Европейския съюз.

 

„Репсол България Хан Кубрат С.А.“ поема 20% от правата за търсене и проучване

на нефт и природен газ в блок „Хан Кубрат“

 

Двадесет на сто от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Кубрат“ ще бъдат прехвърлени от „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ на „Репсол България Хан Кубрат С.А.“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

През октомври 2015 г. Министерският съвет даде разрешение на „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“, да извърши търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е подписан на 23.02.2016 г.

През април 2017 г. Министерският съвет даде съгласие правата и задълженията по предоставеното разрешение до бъдат прехвърлени изцяло от „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“ на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“. Тогава е променено и наименованието на проучвателната площ - „Блок 1-14 Хан Кубрат“.

През декември 2018 г. Министерският съвет даде разрешение за прехвърляне на 30 на сто от правата и задълженията по предоставеното разрешение от „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ на „Уудсайд Енерджи (България) Лимитид“.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване, е регламентирана в Закона за подземните богатства.

С днешното си решение Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ с „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“, „Уудсайд Енерджи (България) Лимитид“ и „Репсол България Хан Кубрат С.А.“. Разходите по прехвърлянето на правата и задълженията са за сметка на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“.

 

Правителството предлага промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

 

Министерският съвет одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК) и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта.

Законопроектът предвижда изменения в административно-наказателните разпоредби на ЗУЧК. Административните наказания са определени в съответствие с извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при нарушаването на съответната разпоредба на закона.

Предвиждат се санкции за поставяне на преместваем обект върху неохраняем морски плаж в нарушение на закона, за поставяне на плажни принадлежности и преминаване или спиране с пътно превозно средство върху подвижни: (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. Включени са и санкции за плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, както и санкции за субект, който в нарушение на закона ограничава правото на гражданите за свободен и безплатен достъп до морските плажове.

Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административно наказателното производство в съответния закон, в случаите, в които се засяга област на регулиране в компетентността на друг административен орган.

 

Приета е Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка,

условията и реда за тяхното осъществяване

 

Правителството прие Наредба, с която се актуализират дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, условията и реда за тяхното осъществяване, както и финансовото им осигуряване.

Очертава се обхватът на отбранително-мобилизационната подготовка и се регламентират отговорностите на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на тези дейности и задачи. Фокусът е върху организацията на функциониране на системата и методическото ръководство и контрол при осъществяване на дейностите и задачите по отбранително- мобилизационна подготовка.

Наредбата се приема в изпълнение на изискванията на чл.34 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение

на Закона за банковата несъстоятелност

 

Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

С предложения законопроект се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност.

С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост.

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с европейското право, ще се гарантира правната сигурност и ще бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките.

 

Малина Крумова е определена за председател на Държавна агенция

„Безопасност на движението по пътищата“

 

Правителството определи Малина Крумова за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Малина Крумова започва да работи по проекти и програми от 1998 г. От 2007 г. е експерт в Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ към Министерството на околната среда и водите. През 2009 г. е назначена за директор на дирекция и ръководител на тази оперативна програма. В периода от 13 март 2013 г. до 29 май 2013 г. е назначена за заместник-министър на околната среда и водите в правителството с министър-председател Марин Райков. От ноември 2014 г. участва в координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в групата на високо равнище на Европейската комисия за опростяване на кохезионната политика. Ръководи дирекция „Централно координационно звено“ до януари 2017 г., когато е назначена за служебен заместник министър-председател, отговарящ за европейските фондове. На 9 май 2017 г. е назначена за заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството. От октомври 2018 г. работи по създаването на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 

Правителството предлага промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проектът предвижда въвеждане на задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Изрично се регламентира задължение за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Създава се и възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при реализиране на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.

Предлаганите промени ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината, ще се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството.

Контролът по спазване на новите разпоредби ще бъде изпълняван по общия ред при финансови инспекции - от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на общините.

 

Одобрени са промени в Закона за авторското право и сродните му права

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Основната част от текстовете в проекта произтичат от масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори, както и от негативната тенденция лицата - нарушители по Закона за авторското право и сродните му права, които са предимно юридически лица и еднолични търговци, да избягват административно-наказателна отговорност за извършените от тях нарушения, като се укриват и осуетяват връчването на издадените в хода на производствата документи.

Текстовете са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост - консултативен орган към министъра на културата, в рамките на който бяха обсъдени съществуващите дефицити в законовата уредба, идентифицирана бе необходимостта от посочените изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за електронните съобщения, както и бяха обсъдени и съгласувани предложенията за измененията в двата закона. Измененията в Закона за електронните съобщения са включени в проекта на закон по предложение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отправено в хода на междуведомственото съгласуване.

Проектът включва също и норми, насочени да прецизират формирането и работата на комисиите за утвърждаване на тарифи на организациите за колективно управление на права, начинът на съставяне на списъка на медиаторите към министъра на културата, както и да преодолеят съществуващия законов дефицит по отношение на хипотезите, при които е допустимо да се назначи проверка на лица, регистрирани за дейност по колективно управление на права.

 

Министерският съвет прие Работната програма на Комуникационната стратегия

на Република България за ЕС за 2019 г.

 

Министерският съвет одобри Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2019 г. и прие Отчета за изпълнение на Работната програма за 2018 г. Общият бюджет на програмата за 2019 г. възлиза на 900 000 лв., като за изпълнението на Националния и на Международния план са предвидени съответно по 450 000 лв.

В Националния план на Работната програма са включени дейности, които ще бъдат осъществени с цел повишаване информираността на българското общество относно актуалните теми от дневния ред на Европейския съюз, резултатите от първото Българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и продължаване на дебатите по заложените приоритетни въпроси като европейската перспектива на Западните Балкани, Брекзит и др. Във връзка с годината на избори за Европейски парламент един от фокусите в дискусиите ще бъде визията на обществото за бъдещето на ЕС. Акцент ще бъде поставен и върху комуникационни инициативи, свързани с културното многообразие в ЕС: популяризиране на съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската сцена.

В Международния план дейностите са насочени към утвърждаване на положителния образ на България като държава - член на ЕС, и изпълнение на дългосрочните приоритети на страната ни в областта на външната политика. Ще продължат усилията за популяризиране на активната политика в подкрепа на европейската интеграция на страните от Западните Балкани, повишаване видимостта на България като член на ЕС в държавите от Източното партньорство и задълбочаване на сътрудничеството с българските общности. Сред акцентите в дейностите за 2019 г. ще бъде отбелязването на 140-годишнинината от приемането на Първата конституция на България, основаването на МВнР и установяването на дипломатически отношения между България и редица държави. Ще продължи популяризирането ролята на България за спасяването на българските евреи, включително в контекста на приемането на България за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

 

Правителството отпуска допълнително 30 млн. лв. за общинските болници

и за лечебни заведения, оказващи психиатрична и спешна помощ

 

Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. с цел осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите, посредством общинските и държавни лечебни заведения, включително и тези в труднодостъпни и/или отдалечени райони.

На основание чл. 106 и чл. 106а от Закона за лечебните заведения, Министерството на здравеопазването субсидира общински и държавни лечебни заведения по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването за оказване на спешна медицинска помощ, за консултативна медицинска помощ на пациенти, преминали през спешните отделения, за психиатрична помощ и за други дейности, определени като държавна отговорност въз основа на едногодишни договори, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи.

Одобрените допълнителни средства са в размер на 30 000 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. От тях 18 000 000 лв. са предназначени за общинските лечебни заведения, вкл. за 71 лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, разпределени на база брой обслужвано население и брои преминали болни през предходната година. За лечебни заведения, оказващи психиатрична помощ се отпускат 2 000 000 лв., разпределени за 12 Центрове за психично здраве и психиатрични отделения към държавни и общински болници на база проведен леглоден лечение. За лечебни заведения за оказване на спешна помощ са предвидени останалите 10 000 000 лв. - за 41 болници, вкл. 26 областни болници, разпределени на база брой преминали болни, нехоспитализирани в същото лечебно заведение.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите, вкл. и в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната и ще се даде възможност на общинските и държавни лечебни заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно правилата за добра медицинска практика. Ще се подпомогне и осъществяването на дейността и достигането на определени нива на заплащане на персонала, осъществяващ медицинските дейности.

 

Съвместно дружество ще се създаде между Министерството на земеделието, храните и горите

и Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството на Саудитска Арабия

 

Министерският съвет прие решение, с което се разрешава създаването на съвместно дружество между Министерството на земеделието, храните и горите и Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството (SALIC) на Кралство Саудитска Арабия. Приема се и Постановление за одобряване на промени по бюджета на МЗХГ за 2019 г. за създаване на дружеството.

Съвместната компания ще бъде акционерно дружество, с капитал 784 000 лева. Акционерите са с участие 50/50 с място на регистрация България. Целта е да се подкрепят бизнес проекти на български компании чрез изготвяне на проучвания и бизнес планове от реномирани международни организации. Ще се засилят бизнес-контактите и преговорите между фирми от двете страни, за да се привлекат инвестиции в българското земеделие, животновъдство и преработвателна промишленост.

Ползите за Кралство Саудитска Арабия и за България са увеличаване на експортния потенциал на българските земеделски продукти и осигуряване на продоволствената сигурност на арабската държава.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗООНОЗИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: заместник-министър председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪР­ШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОН­ЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В КОМИСИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯ­ВАНЕ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯ­ВАНЕ И НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ КЪМ КОН­ВЕНЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛ­ЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕ­НИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 3401/09), „КОПАНКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 4829/12), „ДЕЛИН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 62377/16), „ВЪЛКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 48149/09) И „ТОГРУЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 20611/10).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НО „ПЪТЕН НАДЛЕЗ ПРИ СПИРКА КОВАЧЕВО“ НА КМ 107+423.59 ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СЕПТЕМВРИ - ПЛОВДИВ, В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СЕПТЕМВРИ - ПЛОВДИВ - ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА“, ПО­ЗИЦИЯ 1: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ОТСЕЧКА СЕПТЕМВРИ – ПАЗАРДЖИК“.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БИЗНЕС СРЕДА, ТЪРГОВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА РУМЪНИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ЯНУАРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕ­ДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАР­СТВО, ПРОВЕДЕНО НА 28 ЯНУАРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НУЖДИ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХ­ВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕ­ШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМ­НИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТ­ВА В ПЛОЩТА „БЛОК 1-14 СИЛИСТАР”, РАЗПОЛОЖЕНА В КОНТИНЕНТАЛ­НИЯ ШЕЛФ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ      № 222 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧА­ЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОС­ТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”.

Внася: заместник-министър председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТ­НАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА  2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖА­ВАТА В УЧРЕДЯВАНЕТО НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С 50 НА СТО ДЪР­ЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА СЪВМЕСТНО С КОМПАНИЯТА ЗА ИНВЕСТИ­ЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИ­ТЕ ЗА 2019 Г. ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В УЧРЕДЯВАНЕТО НА АКЦИО­НЕРНО ДРУЖЕСТВО С 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА СЪВ­МЕСТНО С КОМПАНИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЖИВОТНО­ВЪДСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите