EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2018 г.

07.11.2018

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството избира председател, нов състав на Управителния съвет

и изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“

 

Министерският съвет прие решение, с което избира министъра на културата за председател на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“.

Съгласно същото правителствено решение членове на Управителния съвет на фонда стават: арх. Уляна Малеева - Дамянова - архитект, член на Съюза на архитектите в България, доц. Георги Лозанов - медиен експерт, бивш председател на Националния съвет за радио и телевизия и Съвета за електронни медии, Веселин Тодоров - изпълнителен директор на СИЕЛА, Рашко Младенов - актьор, министър на културата в служебното правителство през 2017 г. и доц. Венцислав Велев - съветник на министъра на културата, преподавател в УНИБИТ.

За изпълнителен директор на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“ е избрана Слава Иванова – изкуствовед, дългогодишен директор на Националната галерия.

Съгласно чл. 7, ал. 5 от Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ мандатът на изборните членове на Управителния съвет и на изпълнителния директор е 4 години.

 

Експерт по кибер въпроси и електронно управление ще бъде назначен

в Постоянното представителство на България към ЕС

 

С един експерт по кибер въпроси и за координация на ангажиментите на България по цифровия европейски дневен ред се разширява съставът на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, реши Министерският съвет.

За новосъздадената длъжност ще бъде определен експерт от Държавна агенция „Електронно управление“, който ще отговаря за наблюдението и за докладването по теми като електронната идентификация, инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат, оперативната съвместимост и други, съобразно ангажиментите на България като член на Европейския съюз. До момента в заседанията на Хоризонталната работна група по кибер въпроси (формат „аташета“) присъстваше временно командирован експерт от квотата на Министерство на външните работи.

Киберсигурността и в частност мрежовата и информационна сигурност е основен приоритет на европейско равнище, както и цялостната политика в областта на електронното управление, заложена в европейското и в националното законодателство.

 

До края на 2018 г. комисия ще предложи три кандидатури за европейски прокурор от България

 

Министерският съвет прие решение, с което възложи на министъра на
правосъдието да създаде комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България. Комисията трябва да предложи три кандидатури в срок до 31 декември 2018 г. Държавите-членки сами определят начина, по който да направят подбор на техните трима кандидати за европейски прокурор.

В комисията по подбора ще участват заместник-министър на правосъдието, по двама членове на прокурорската колегия и на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, директорът на Националния институт на правосъдието, и преподавател от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Задачата на комисията ще е да извърши подбора на кандидатите за европейски прокурор от България, съобразно условията на чл.16 на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (ЕРРО), Регламент No31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и критериите и изискванията за избор на европейски прокурори, изготвени от Европейската комисия.

След извършване на подбора, министърът на правосъдието ще внесе посочените от Комисията кандидатури за одобрение от Министерския съвет в срок до 15 януари 2019 г.

 

Първа МБАЛ-София е определена за университетска болница

 

Правителството прие решение, с което определя „ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ“ ЕАД София за университетска болница за срока на акредитационната й оценка.

Определеното за университетска болница лечебно заведение отговаря на законовите изисквания, регламентирани в чл. 9, ал. 3 и чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

 

Отпускат се над 2 млн. лева за три национални програми за развитие на образованието

 

Правителството отпусна средства в размер на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени през 2018 г.

По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ средствата са 523 709 лв. и са за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 282 общински детски градини и училища. Целта на програмата е повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

По НП „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“ са одобрени 154 939 лв. за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 43 общински детски градини и училища. Целта на модула е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По НП „Без свободен час“ се предоставят 1 500 637 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна възрастова група за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и за безвъзмездното му прехвърляне на община Карлово, област Пловдив. Имотът се намира в землището на с. Васил Левски и представлява едноетажна сграда за помпено и хлориране със застроена площ 29 кв. м, функционално свързана с инфраструктурни съоръжения - водохващане и гравитачен водопоровод. Безвъзмездното прехвърляне на цитирания имот в собственост на община Карлово е с цел осигуряване на водоснабдяването на с. Васил Левски, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

На община Лом безвъзмездно се прехвърля имот, чийто статут се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът се намира на ул. „Славянска“ в града и представлява незастроен терен с площ от 2 338 кв. м. Прехвърлянето в собственост на общината е свързано с осигуряване на достъп на обществеността до намиращия в него военен паметник.

Областният управител на Търговище ще управлява част от имот - публична държавна собственост на ул. „Митрополит Андрей“ № 51 в областния център. Частта от имота представлява самостоятелен обект, разположен на петия етаж на административна сграда. До сега е управлявана от Агенцията за държавна финансова инспекция, но е с отпаднала за институцията необходимост. Предоставянето на обекта на областната управа ще гарантира по-ефективното му стопанисване.

С друго решение правителството промени статута на вещи - публична държавна в частна държавна собственост, включващи офис техника, мебелно обзавеждане, машини и съоръжения, климатични системи и др. Активите се намират на територията на летищата във Варна и Бургас и са предоставени от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за нуждите концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”. Промяната се извършва по искане на концесионера, съгласно концесионния договор. Смяната на статута на движимите активи ще позволи на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” възмездно да се разпореди с определена част от тях, а концесионерът да получи възможността да премахне за своя сметка останалите в концесионната площ вещи, поради отпадналата необходимост от ползването им за дейността на дружеството.

 

Одобрени са резултатите от проведени заседания

на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което се проведе на 27 и 28 септември в Брюксел. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ министрите дебатираха въпроси свързани с разработването на подходящи мерки за развитие и задълбочаване на единния пазар, изготвянето на стратегия за индустриална политика, която да насърчи развитието на регионите, развитие на транспортната и телекомуникационната инфраструктури, създаване на по-добри стимули за развитие на бизнес, инвестиции, иновации и подкрепа за малките и средните предприятия и др. В частта „Научни изследвания“ бяха обсъдени елементите на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).

Съветът на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ проведе заседание на 11 и 12 октомври в Люксембург. В частта „Правосъдие“ беше обсъдено предложението за Директива относно несъстоятелността, превантивното преструктуриране и предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране. По нея министрите на правосъдието постигнаха общ подход по предложението за компромисен текст, който ще бъде основа за преговорите с Европейския парламент. Дискусията по проекта на Регламент за електронните доказателства показа, че мненията на делегациите са разнопосочни и разговорите на експертно ниво ще продължат. Европейската комисия представи актуална информация относно текущото състояние на институционализирането на Службата на Европейския прокурор. В частта „Вътрешни работи“ се проведоха дискусии относно предложенията на Комисията за приемане на новата Многогодишна финансова рамка; за измененията на Регламента за Европейска гранична и брегова охрана и на Директивата за връщането (преработена), както и относно текущите въпроси на миграцията.

На заседанието си на 16 октомври в Люксембург Съвет „Общи въпроси“ подготви октомврийското заседание на Европейския съвет, което бе фокусирано върху темите миграция, вътрешна сигурност и външни отношения. Австрийското председателство на Съвета на ЕС информира за хода на процедурата по върховенството на закона спрямо Полша и за правните аспекти по процедурата спрямо Унгария. Представи и последните развития по преговорите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. По член 50 Съветът обсъди развитието на преговорите по споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и подготви заседанието на Европейския съвет (чл. 50).

Съвет „Общи въпроси“ предстои да проведе следващо заседание на 12 ноември в Брюксел, на което министрите ще обсъдят актуалното състояние на преговорите по следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза. На заседанието по чл. 50 Комисията ще представи информация за актуалното състояние на преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство.

Правителството одобри също така българската позиция за заседанието на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС, което ще се проведе на 9 ноември в Брюксел. Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с модернизацията на Световната търговска организация, регламент относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции, доклад на Комисията за прилагането на споразуменията за свободна търговия и др.

 

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на Министерския съвет,

Сметната палата, Министерството на отбраната

и община Костинброд

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерския съвет, Сметната палата, Министерството на отбраната и община Костинброд за 2018 г., които са осигурени за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за същата година.

Допълнителните разходи, одобрени по бюджета на Министерския съвет, са в размер на 300 000 лв. и са за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на покривните конструкции на сгради на Държавната агенция „Архиви“.

По бюджета на Сметната палата допълнителните разходи са в размер на 420 000 лв. и са за плащания по изпълнителни листове, издадени от Софийския градски съд по гражданско дело № 4574/2014 г. по описа на Софийския апелативен съд, включващи главница, разноски и законна лихва.

По бюджета на Министерството на отбраната са одобрени допълнителни разходи в размер на 2 700 000 лв., които са за нуждите на Военномедицинска академия, за закупуване на специализирана система от апарати: магнитно-резонансен томограф и ехографски апарат за ранна диагностика на карцином на простатната жлеза.

Одобрен е и допълнителен трансфер в размер на 754 560 лв. по бюджета на община Костинброд за проект за благоустрояване и паркоустрояване на централен площад, паркинги и прилежаща улица.

 

Регламентира се процедурата за предоставяне на специална защита

на застрашени лица в нарочен правилник

 

Чрез приетия днес от правителството Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, се регламентира организирането и изпълнението на мерките за специалната защита на застрашени лица по смисъла на Закона (ЗЗЛЗВНП).

С влезлите в сила на 29 май промени в ЗЗЛЗВНП се въведе ефективен механизъм за включване и пребиваване на застрашени лица в Програмата за защита. Въведе се понятието „специална защита“, която включва предварителна защита и Програма за защита на застрашени лица, промениха се видовете мерки и начина, по който ще бъдат прилагани.

Приетият днес правилник детайлизира дейностите на компетентните държавни органи в съответствие с функциите им, определени в ЗЗЛЗВНП, както и процедурата за предоставяне на предварителна защита и за включване в Програмата за защита съобразно процедурата, уредена в закона. Предвиждат се условията, редът и начинът за изпълнение на мерките за специална защита да се определят с правила, утвърдени от главния прокурор. Поставен е акцент върху задължението на Бюрото по защита в съответствие с чл. 176, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП периодично да изготвя мотивирано становище до главния прокурор, след вземане на мнение от органа, изготвил предложението, относно необходимостта от продължаване на мерките по Програмата за защита за всяко защитено лице или за тяхното изменение или прекратяване.

Уточняват се предпоставките за изпълнение на мярката релокация в друга държава. В правилника е регламентирано още, че при организиране и изпълнение на специалната защита Бюрото по защита ще получава съдействие от всички органи на държавна власт и местно самоуправление, юридически и физически лица, включително достъп до необходимите данни в техните информационни фондове, като редът и начинът се предвижда да бъде определен в инструкции.

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи

с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) при реформирането на регионалното развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между МРРБ и ОИСР за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление - как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“ и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише.

Споразумението влиза в сила след неговото подписване и ратифициране със закон от Народното събрание. Изпълнението на дейностите по него ще допринесе за осъществяването на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2020 г. и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г.

Предвижда се проектът да продължи 15 месеца - от края на 2018 г. до първото тримесечие на 2020 година. Изпълнението му ще подпомогне МРРБ при структурирането на отношенията между различните нива на управление, укрепването на капацитета на местните власти за разработване на публични инвестиции на местно ниво и стратегии, както и прилагане на ефективни политики за регионално развитие.

Консултантската помощ, която ОИСР ще окаже на министерството съгласно проекта на Споразумение, е на стойност 330 000 евро по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Изменя се Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране

на цените на лекарствените продукти

 

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Изменението касае разпоредбата на чл. 8, ал. 5, която поставя производителите на лекарствени продукти в неравноправно положение помежду им, като това може да доведе до отпадането на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и по този начин да ограничи възможността на пациентите за достъпно лечение.

Към момента действа ограничение при цените на лекарствените продукти, които нямат регистрирани цени в референтните държави. Сега тяхната цена не може да надхвърля два пъти стойността на диференцирана дневна доза (ДДД/терапевтичен курс) на референтния лекарствен продукт от групата на съответното международно непатентно наименование. Така формулираната действаща разпоредба засяга предимно продукти на български производители в ниския и среден ценови диапазони, които се предлагат само на нашия пазар. Това би могло да доведе до отпадане на редица лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. От друга страна, отпадналите лекарствени продукти ще бъдат заместени от по-скъпи лекарствени продукти, които имат цени в референтните за България държави.

Очакваният резултат от приемането на промените е създаване на условия и критерии за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък, които нямат цени в референтните държави, така че да бъдат спазени принципите на равнопоставеност на отделните производители и условията на конкуренция помежду им, както и да не бъде допускана дискриминация спрямо българските производители, предлагащи лекарствените продукти на нашия пазар.

 

Промяна в наредбата за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

предвижда заплащане на дейностите по раздаването на продуктите на учениците

 

Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

Предвижда се възможност за заплащане за приемането, съхранението и раздаването в училищата на продуктите по двете схеми в размер до 0,07 лв. за индивидуална порция на ученик. Това ще бъде възможно, ако доставчикът по схемите сключи договор с лицето, което извършва посочените дейности. То може да бъде същото, което осъществява дейността по храненето на учениците в училищния стол или бюфет или друго лице, с което одобреният заявител е сключил договор, съгласуван с директора на съответното училище. Средствата за заплащане на дейностите по приемане, съхранение и раздаване на продуктите в училищата ще бъдат част от помощта, която получават доставчиците, след представяне на доказателства за извършването им.

Наредбата предвижда организацията на приемането, съхранението и раздаването на продуктите в учебното заведение да се организира от директора и да се осъществява от персонала на училището. Практиката по прилагане на схемите показа, че училищата с по-голям брой доставки срещат затруднения да се справят самостоятелно с изброените дейности, тъй като не разполагат с достатъчно персонал.

 

Професор по икономика ще е български

почетен консул в Охайо

 

Министерският съвет реши професорът по икономика Джордж Вредевелд, гражданин на САЩ, да бъде назначен за почетен консул на Република България в Синсинати, щата Охайо.

Вредевелд посещава страната ни за пръв път през 1990 г. като част от консултантския екип, воден от американските икономисти Ричард Ран и Роналд Ът. В периода 1991-1996 г., в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, организира редица семинари за български учители. От 1990 г. насам е посещавал България над 50 пъти. Проф. Вредевелд оказва съдействие и за основаването на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, за което е удостоен със степен „Doctor Honoris Causa“.

Почетното консулство е със седалище в град Синсинати, с консулски окръг, обхващащ територията на щата Охайо. Българската общност в този щат се е утвърдила като една от най-активните в САЩ. Големи групи наши сънародници живеят в Синсинати, Кълъмбъс и Дейтън. Значителен брой българи има и в градовете Кливланд, Толедо и Ейкран.

 

МС възложи на енергийния министър да представи процедурата за избор

на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“ в Народното събрание

 

В изпълнение на решение на Народното събрание от 7 юни 2018 г. за възобновяване действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, в срок до 31 октомври 2018 г. в Министерството на енергетиката бе разработена процедура за избор на инвеститор. В рамките на днешното заседание на Министерския съвет министърът на енергетиката Теменужка Петкова представи изготвения документ.

АЕЦ „Белене“ следва да се осъществи на пазарен принцип (без сключване на договори за задължително изкупуване на енергията от българската държава, без предоставяне от българската държава на преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, без сключването на договори за разлика от българската държава, без предоставяне от българската държава на корпоративни гаранции и/или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна гаранция. Изграждането трябва да се реализира с наличното оборудване и активи, на лицензираната за целта площадка. Процедурата за избор на стратегически инвеститор/ри за изграждането на АЕЦ „Белене“ съдържа и възможност за включването с миноритарно участие на големи индустриални и други консуматори на електрическа енергия в реализацията на проекта посредством участие в капитала на проектната компания и/или чрез договори за изкупуване на електрическа енергия. Тази възможност ще даде сигурност, стабилност и предвидимост на приходите, ще гарантира финансиране от кредитни институции при по-благоприятни условия.

В процедурата са заложени редица условия, така че да се защитят в максимална степен имуществените и финансови интереси на българската страна, да се осигури енергийната сигурност на България, както и да се гарантира безопасното използване на ядрената енергия. Първият етап за избор на стратегически инвеститор предвижда покана за заявяване на участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ „Белене“ и покана за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проектна компания. Следва подаване на заявления от заинтересованите страни за участие в процедурата, обвързващи оферти и провеждане на преговори. По отношение на възможностите за структуриране на проекта, в документа се отбелязва, че обособяването на активите в отделна проектна компания би могло да се реализира преди, по време или след осъществяването на преговорите с потенциалните инвеститори, респективно избор на стратегически инвеститор/ри.

Министерският съвет одобри представения от Теменужка Петкова доклад и възложи на министъра на енергетиката да представи разработената процедура за избор на стратегически инвеститор за проекта „Белене“ в Народното събрание.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВЕ НА УП­РАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 603 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРО­КУРОР ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 16 НА РЕГЛАМЕНТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА (ЕРРО).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИ­ТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ И „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВЕЩИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ПРОВЕ­ДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ” (ЧЛ. 50), ПРО­ВЕДЕНО НА 16 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГА­НЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКА­ЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ­ВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕГ­ЛЕД НА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ - КАК МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ЗА РЕГИО­НАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО­ВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПО­ЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЖОРДЖ ВРЕДЕВЕЛД, ГРАЖДАНИН НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СИНСИНАТИ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТО­РИЯТА НА ЩАТА ОХАЙО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР/РИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АЕЦ „БЕЛЕНЕ” И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СТРУКТУРИРАНЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на енергетиката