EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.04.2019 г.

03.04.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри годишния отчет за дейността на Съвета по прилагане на

съдебната реформа

 

Правителството одобри годишния отчет за дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за 2018 г.

Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година са: приемането на цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица; създаване на експертна работна група със задача да предложи изменения в Пътната карта към стратегията; проведена дискусия относно необходимостта от промяна в института на медиацията; обсъждане на проект на ЗИД на НК, с който се предлагат изменения и допълнения в разпоредбите на НК, регламентиращи институтите на обидата и клеветата.

Съветът координира държавната политика по отношение прилагането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Тя е приета с Решение № 825 на Министерски съвет от 18 декември 2014 г. и е одобрена от Народното събрание на 21 януари 2015 г.

Членове на Съвета са представители на съдебната и изпълнителната власт, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, представители на академичната общност, както и неправителствени организации с опит в сферата на съдебната реформа.

 

Над 13 млн. лв. допълнително са одобрени за транспортни разходи на учителите

 

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 13 116 112 лв. по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните или на квартирните разходи за педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г. От одобрените средства 13 040 962 лв. са за транспорт, за квартирни са отделени 75 150 лв. за 2019 г.

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за тази цел са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

Определен е коефициентът за 2019 г. по Закона за експортното застраховане

 

Правителството одобри коефициент 9,62 по Закона за експортното застраховане за 2019 г.

Конкретният размер на коефициента се определя въз основа на обосновка и се изчислява по методика, посочена в Наредба, при отчитане на: заделената сума съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година, прогнозираният премиен приход на "БАЕЗ" ЕАД за дейността по Закона за експортното застраховане, квота на щетимост и средно тарифно число.

Предвидените средства от централния бюджет за експортно застраховане по реда на Закона за експортното застраховане за 2019 г. са 115 млн. лева.

 

23 проекта в различни сектори са подкрепени от JASPERS през 2018 г.

 

Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) през 2018 г.

В рамките на миналата година 23 проекта са получили експертна помощ, целяща повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за засилване на институционалния капацитет на структурите, отговорни за управлението на политиките в съответните сектори. Проектите са в областите транспорт, околна среда, енергетика, здравна инфраструктура, изграждане на интелигентни градове и административен капацитет. Допълнително е заявен интерес за предоставяне на техническа помощ за 14 проекта в околна среда и 1 проект в наука и образование.

JASPERS е традиционен партньор в усилията на страната ни за постигане на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Предоставяната по линия на инициативата техническата помощ е безвъзмездна за страната.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството одобри отчуждаването на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на пътен надлез за жп участък Пловдив - Бургас в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите части от имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно друго правителствено решение, ще бъде извършена продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, които са предоставени за управление на Министерството на отбраната и са с отпаднала необходимост за ведомството. Поземлените имоти се намират в градовете София и Пловдив и в местността Кремъка в село Слатина, община Ловеч.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът на имот, управляван от Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Белица“ към „Югозападното държавно предприятие“ град Благоевград. Имотът се намира в град Белица, не се използва от горското стопанство и промяната в статута му ще даде възможност за по-ефективното му използване и извършване на разпоредителни действия с него.

Министерството на здравеопазването получава за управление имот - публична държавна собственост, намиращ се на улица „Перущица“ № 1, в район Западен на град Пловдив. Това ще позволи на ведомството, като бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., да кандидатства за финансиране по програмата с голям инвестиционен проект за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна. Досега теренът е бил в управление на областния управител на област Пловдив, но е с отпаднала за него необходимост.

 

За ратификация са предложени заключителните документи

от Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, който се проведе през 2018 г. С новите документи се цели усъвършенстване на вътрешната организация на работата на Съюза, както и на международната регламентация на базовите пощенски услуги.

Ратифицирането на протоколите и конвенцията създава правна основа за уреждане на взаимоотношенията между България и останалите страни-членки на международната организация. Страната ни потвърждава своята принадлежност към единната световна пощенска територия и гарантира правото на българските потребители да ползват международни пощенски услуги.

 

Одобрено е Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония

 

Министерският съвет прие Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави- членки, от една страна, и Япония, от друга страна, подписано на 17 юли 2010 г. в Токио.

Споразумението ще създаде правна рамка за засилено сътрудничество в области като изменението на климата, миграцията, борбата с тероризма, организираната престъпност и престъпленията в киберпространството, научните изследвания и иновациите, образованието и културата.

България подкрепя диалога между ЕС и Япония и скорошното влизане в сила на Споразумението за стратегическо партньорство, което ще спомогне за укрепване на сътрудничеството в широк кръг сфери, включително в области от пряк интерес за нашата страна.

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между България, Сърбия, Гърция и Румъния

за създаване на организационен комитет за подаване на съвместни кандидатури за домакинства

на Европейско и Световно първенство по футбол

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителствата на България, Сърбия, Гърция и Румъния за създаване на Инициативен организационен комитет за подаване на съвместни кандидатури за домакинства на Европейското първенство по футбол на УЕФА през 2028 г. и на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2030 г.

Инициативният организационен комитет ще се състои от четирима представители на всяка от страните. Освен министрите, отговарящи за спорта или техните представители, като членове той ще включва по едно официално лице от всяка от страните и двама представители от националните футболни асоциации. Членовете на Инициативния организационен комитет се номинират от участващите страни при подписването на Меморандума за разбирателство.

Инициативният организационен комитет се ангажира с предварителната подготовка, свързана с подаването на съвместните кандидатури за домакинство на Европейското първенство по футбол на УЕФА през 2028 г. и на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2030 г.

 

Одобрена е българската позиция за прекратяване на дейността на

Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа

 

Правителството одобри позицията на България за прекратяване на дейността на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ).

РЕЦ за ЦИЕ е международна организация със седалище в гр. Сентендре, Унгария. Учредена е с мисия да подпомага решаването на екологични проблеми основно в региона на ЦИЕ, чрез насърчаване на сътрудничеството между неправителствените организации, правителствата, бизнеса и други заинтересовани страни, подпомагане на свободния обмен на информация и общественото участие в процеса на взимане на решения в областта на околната среда.

РЕЦ за ЦИЕ е основана като организация с идеална цел с международен характер през 1990 г. България е подписала хартата за регионалния екологичен център въз основа на протоколно Решение по т. 18 от Протокол № 39 от заседанието на Министерски съвет на 13 юни 1996 г.

Поради задълбочилите се финансови проблеми на организацията през последните няколко години, довели до неизбежна финансова несъстоятелност, на 25 януари 2019 г. е проведена извънредна среща на страните, подписали Хартата на РЕЦ за ЦИЕ, на която е взето решение да се премине към прилагане на чл. 7.2. от Хартата от 2011 г., отнасящ се за прекратяване на дейността на организацията.

 

Одобрени са позицията и съставът за Шестото заседание на българо-грузинската междуправителствена комисия

 

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за шестото заседание на Българо-грузинската междуправителствена комисия за търговско- икономическо и научно-техническо сътрудничество, което ще се проведе в периода 4-5 април 2019 г. в гр. София.

На заседанието се предвижда да бъдат разгледани актуални въпроси в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, търговията и инвестициите, електронното управление, туризма, селското стопанство, образованието и науката, отбраната, културата и енергетиката.

 

Определен е съставът на българската делегация за годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР

 

Правителството определи състава на българската делегация за участие в 28-та годишна среща на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Форумът ще се проведе на 8 и 9 май 2019 г. в Сараево, Босна и Херцеговина.

Ръководител на делегацията ще бъде министърът на финансите и управител за Република България в ЕБВР Владислав Горанов. В нея са включени и подуправителят на Българската народна банка Нина Стоянова, представителят на страната ни в Съвета на директорите на ЕБВР Карина Караиванова - Ганозова и извънредният и пълномощен посланик на страната ни в Босна и Херцеговина Августина Цветкова - Карабашева.

По време на годишната среща ще бъдат обсъдени икономическото, политическото и социалното развитие на страните, в които се извършват операции на ЕБВР и стратегическите насоки за бъдещата дейност на банката. Предвижда се да бъдат приети основни резолюции, свързани с финансовата й дейност.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в проведени заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от българското участие  в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 12 март в Брюксел, Белгия. На срещата министрите обсъдиха данъка върху цифровите услуги и компромисните текстове относно общите разпоредби за движение на акцизните стоки и за хармонизацията на структурата на акцизите за етиловия алкохол и алкохолните напитки. В контекста на Европейския семестър, Европейската комисия представи националните доклади за 2019 г. и задълбочените прегледи. Министрите дискутираха изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, насочени към инвестициите. ЕКОФИН прие и заключения относно ревизирания списък на ЕС за юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели

Съветът на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ проведе заседание в част „Правосъдие“ на 8 март в Брюксел. Обсъден беше общ подход по предложението за Директива относно установяването на хармонизирани правила за определянето на представител за целите на събирането на доказателства в наказателния процес. Разгледани бяха и препоръките за Решение на Съвета за предоставяне на мандат за преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства при съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и за преговори по Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство.

На 10 и 11 април в Букурещ предстои да се проведе неформално заседание на министрите по заетост и социална политика. Форумът е посветен на политиките за равнопоставеност на половете. Министрите на държавите-членки ще обменят мнения по въпросите, свързани с преодоляването на неравенството в заплащането между жените и мъжете и ще обсъдят мерки за насърчаване на заетостта на жените.

Неформално заседание ще проведе и Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 5 и 6 април 2019 г. в Букурещ. Финансовите министри ще обменят мнения по Многогодишна финансова рамка 2021-2027г., по приоритети за следващия институционален цикъл и за бъдещите стъпки при изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Ще се проведе дискусия за мобилността на работниците в ЕС като предизвикателство за публичните финанси и за ролята на данъчното облагане в подкрепа на икономическия растеж. Очаква се да бъде даден мандат на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 през април във Вашингтон.

Политически дебат по следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза ще се проведе по време на Съвет „Общи въпроси“, който ще заседава на 9 април 2019 г. в Люксембург. Министрите ще приемат заключения по документа за размисъл на Европейската комисия, озаглавен „Към устойчива Европа 2030“ и насочен към най-важните политически елементи за прехода към устойчивото развитие. Съгласно дневния ред ще бъде разгледано и актуалното състояние на въпроса за върховенството на правото в Полша и Унгария. Съвет „Общи въпроси“ ще проведе заседание и по чл. 50.

 

„Български пощи ще получават авансово компенсацията за финансово неизгодни услуги

 

„Български пощи“ ЕАД ще получават авансово компенсацията за изпълнение на финансово неизгодни дейности от „Задължителния пакет“ - т.нар. Универсална пощенска услуга, а не както досега - две години след като дружеството е направило разходите. Това е една от основните промени в Закона за пощенските услуги, които бяха одобрени днес от правителството.

Компенсацията е в съответствие с условията за съвместимост на държавната помощ с европейската правна рамка за държавните помощи за услуги от общ икономически интерес. Предвижда се промяната на модела на компенсиране да влезе в сила от началото на 2020 г.

Новата правна уредба осигурява на изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги предвижда и допълнителни правила за защита на потребителите чрез бързо и ефективно разрешаване на проблеми при предявени рекламации.

 

Одобрени са промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Законопроектът е изготвен във връзка с необходимостта от осигуряването на правна рамка на национално ниво за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302, който е в сила от 3 декември 2018 г.

Ефективното прилагане на този Регламент ще осигури повече възможности на потребителите и бизнеса и ще разшири избора, с който разполагат, когато пазаруват онлайн, като те ще могат да търсят стоки и услуги на най-изгодните цени в рамките на ЕС. Той ще се прилага за всички търговци, предлагащи своите стоки или услуги на потребители в ЕС.

С новите европейски разпоредби, предвидени в регламента, се въвеждат забрани и ограничения за търговци, които често, без обективна причина, отказват да продават или доставят стоки на клиенти от друга държава-членка или правят това, като предлагат различни цени и условия в сравнение с тези за местните клиенти.

 

Изменя се Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите

в администрацията

 

Правителството одобри изменение в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. С промяната се премахва противоречието между Закона за военното разузнаване и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, както и неяснотата кои длъжностни нива и длъжностни наименования на служителите по служебно и трудово правоотношение да се ползват в служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“.

 

Намалява се административната тежест върху бизнеса с премахване на документи

на хартиен носител в наредбата за промишлената обработка на тютюн

и производството на тютюневи изделия

 

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с ПМС № 191 от 2004 г.

Целта е да се намали административната тежест върху бизнеса чрез премахване на изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Предвижда се отпадане на изискването към заявленията за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн и на разрешение за производство на тютюневите изделия да се прилагат препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебния регистър. Няма да се изисква и документ за данъчна регистрация на заявителя, удостоверение от териториалната данъчна дирекция по седалището на заявителя за наличие или липса на данъчни задължения, удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност и свидетелство за съдимост на заявителя. Тези документи следва да бъдат изисквани по служебен път.

 

Облекчава се процедурата за получаване на възнаграждения на доброволците

за обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия

 

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 2008 г.

Предвижда се изменение в досега действащия ред за предоставяне на средствата за изплащане на възнаграждения на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия. Предложението е тези средства да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приети от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната година.

С промяната се облекчава процедурата за получаване на средствата за възнаграждения на доброволците.

 

Промени в нормативни актове на МОСВ намаляват административната тежест за гражданите и бизнеса

 

Правителството прие изменения и допълнения в нормативни актове на Министерство на околната среда и водите, които водят до намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Проектите са разработени във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704 за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване.

След преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги по реда на глава VI и глава VII от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се правят промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР) и наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване па последствията от тях (Наредба за Севезо).

Промените предвиждат премахване и/или намаляване па допълнителните изисквания към документите, които се представят при заявяване на административните услуги, опростяване на процеса за взаимодействие с други органи и изискване на документи по служебен път. Също така се прецизират образците на заявления за издаване на административни услуги, премахва са изискването за поставяне па печат, посочването на ЕИК, предоставянето на скици и др. документи и/или информация, която може да бъде изискана по служебен път.

С измененията и допълненията се постига оптимизиране на административните услуги по реда па Закона за опазване на околната среда ЗООС, което намалява административната тсжест за гражданите и бизнеса и води до ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве. Измененията гарантират обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

 

Променя се Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с оглед обезпечаване на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите по морско пространствено планиране, изработването на Морски пространствен план на Република България и неговото изпълнение и актуализиране. Дейностите са възложени на министъра на регионалното развитие и благоустройството с измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. В изменения устройствен правилник на министерството са допълнени разпоредбите, регламентиращи тези правомощия на министъра.

Морското пространствено планиране е нова дейност за МРРБ и за осъществяването й се правят функционални промени в министерството. Функциите по изпълнението й се възлагат на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и функционалната й компетентност се разширява. В рамките на общата щатна численост на министерството, в дирекцията ще се назначат петима експерти с необходимата квалификация в областта на морското пространствено планиране.

С промените в устройствения правилник се прецизират функциите на други структурни звена в министерството и щатната численост на персонала.

 

 

Създават се четири национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност

 

Правителството определи административните органи, към които ще бъдат създадени национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност. Това е важен етап от изграждането на националната институционална система в областта на киберсигурността.

Министърът на енергетиката е определен за административен орган в сектор „Енергетика“, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията - за секторите „Транспорт“, „Цифрова инфраструктура“ и „Цифрови услуги“, министърът на здравеопазването - за сектор „Здравеопазване“, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството - за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“. По този начин министрите ще определят операторите на съществени услуги в посочените сектори, както и ще осъществяват координация и контрол върху дейността им, свързана с мрежовата и информационната сигурност.

Със същото решение кабинетът прие и Методика за определяне на операторите на съществени услуги. С нейна помощ административните органи ще извършат оценка на услугите в секторите. Целта е да бъдат ограничени мащаба, честотата и въздействието на киберинцидентите и да бъдат повишени надеждността, устойчивостта и ефективността на мрежите и информационните системи на всички субекти в обхвата на Закона за киберсигурност.

 

Намалява се административната тежест за гражданите и бизнеса с промени в закона

за личните документи

 

Правителството предлага законопроект, с който се правят промени в Закона за българските лични документи и в Закона за Министерството на вътрешните работи. Въведените изменения ще усъвършенстват процеса, свързан с предоставяне на административни услуги от МВР и ще доведат до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

В Закона за българските лични документи се въвеждат изменения в процедурите по издаване или подмяна на лични карти, паспорти и заместващи ги документи. Данните по чл. 26, ал. 1 и чл. 41, ал. 3 - за родители, съпруг/съпруга, законен представител, указ на президента на Република България за промяна на гражданството - ще бъдат посочвани само в заявлението при издаване на първи документ за самоличност. В закона се указва срокът, в който се издават лична карта, паспорт и документ за самоличност на чужденци, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут: при обикновена услуга до 30 дни, а при бърза - до 10 работни дни. Регламентира се и срокът за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи - до 14 дни от регистриране на искането или подадено писмено заявление.

В Закона за Министерството на вътрешните работи се определят сроковете и редът за издаване и оспорване на становища за съответствие на инвестиционни проекти, строежи, обекти, инсталации и съоръжения с правилата и нормите за пожарна безопасност, издавани от органите за пожарна безопасност и защита на населението по реда на ЗМВР.

 

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР за изборите на 26 май 2019 г.

 

Министерският съвет одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и техните регионални центрове в рамките на предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент от Република България. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите, по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

 

Променят се наименованията на общински обекти, одобрени за допълнителни трансфери за 2018 г.

 

Правителството прие изменения на Постановление № 315 от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

Променят се наименованията на обектите, одобрени за допълнителни трансфери, на общините Главиница, Горна Оряховица, Тетевен, Раковски, Борово, Златоград, Свиленград, Враца, Бяла Слатина и Силистра.

По този начин ще бъдат коректно отразени видовете дейности, които ще се извършват от местните власти по конкретните проекти.

 

Приет е нов Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

 

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

Правилникът урежда процедурите, свързани с получаване или отнемане на спортен лиценз на спортни федерации, както и процедурите по вписването в и заличаването от регистъра по ЗФВС на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове, на националната организация за университетски спорт и нейните членове и на обединените спортни клубове.

Регламентирани са условията за назначаване на директорите на държавните спортни училища, приложими при провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда.

Описани са и условията и реда за използване на спортните обекти - държавна собственост в хипотезите на безвъзмездно предоставяне за определено време, предвидени в ЗФВС.

Посочени са минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти - държавна или общинска собственост, или тези, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти - държавна или общинска собственост.

Регламентират се също така спецификите при процедурите по отдаване под наем на спортни обекти или части от тях - държавна собственост и по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти - държавна собственост.

Правителственото постановление предвижда отмяна на Правилника за прилагане на отменения Закон за физическото възпитание и спорта (отм. ДВ, бр. 86/2018 г.), както и на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с ПМС № 173/2000 г. на основание отменения закон, тъй като тази материя не попада в обхвата на действащия ЗФВС, съответно не се предвижда приемането на подзаконова нормативна уредба.

 

За ратификация е предложено Споразумението за извършване на бюджетен преглед на

България от ОИСР

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Документът, който предвижда извършване на бюджетен преглед на България от страна на ОИСР, беше подписан на 07 март 2019 г. в София и на 21 март 2019 г. в Париж.

България ще бъде оценявана по степента на съответствие с насоките „OECD Council Recommendation on Budgetary Governance (2015)“. Прегледът ще оцени многогодишните усилия на страната за въвеждането на реформи в областта на бюджета и постигнатите резултати от тях. По този начин ще се даде позитивен сигнал за ангажираността на страната по прилагането на международни стандарти и добри практики в процеса на бюджетиране и управление на публичните финанси.

Споделяйки своя опит, България ще има възможността да се сравнява с най- добрите достижения в областта на управлението на бюджета и да получи реалистична оценка за текущото състояние спрямо стандартите, които са заложени в препоръките на ОИСР, което би мотивирало реформи за усъвършенстване на бюджетния процес, ако това е необходимо.

Първият преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за България бе направен през 2008-2009 г.

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНС­ПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2014-2020 Г. НА JASPERS (СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 32 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 260+921” ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕ­ЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВ­ДИВ - БУРГАС” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАС­ТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС ФАЗА 2” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството.

министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПРО­ДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТ­ВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВТОРИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СТРА­ТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ЯПОНИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБ­ЛИКА ГЪРЦИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНИ­ЦИАТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПОДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ КАНДИДАТУРИ ЗА ДОМАКИНСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ НА УЕФА ПРЕЗ 2028 Г.  И НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТ­БОЛ НА ФИФА ПРЕЗ 2030 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКОЛОГИ­ЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛ­ГАРО-ГРУЗИНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 АПРИЛ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 28-АТА ГОДИШНА СРЕЩА НА СЪВЕТА НА УПРА­ВИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 МАЙ 2019 Г. В САРАЕВО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ”, ПРОВЕДЕ­НО НА 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 12 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 АПРИЛ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УС­ЛУГИ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛА­ГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕ­НИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внасят: министърът на икономиката

министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГ­РАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТ­РОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГА­НИ, КЪМ КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ НАЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, И ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИ­КА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОРИ НА СЪЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В СЪОТ­ВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 АПРИЛ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ” (ЧЛ. 50), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 АПРИЛ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ NO 315 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 И 6 АПРUЛ 2019 Г. В ГР. БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНО­МИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР).

Внася: министърът на финансите