EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 24.11.2021 г.

24.11.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

През 2020 г. брутната добавена стойност в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“

е над 4 млрд. лева

 

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2021. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ през 2020 г. възлиза на повече от 4 млрд. лева. В реално изражение тя се свива с 3,3% спрямо 2019 г., което се обяснява най-вече с неблагоприятните климатични условия, довели до понижение на производството на някои от основните земеделски култури, както и с негативните последствия от пандемията от COVID-19. Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната нараства с 0,2 процентни пункта спрямо 2019 г., до 4 на сто. Според сезонно изгладените данни, брутната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. намалява с 10,2% на годишна база, а през второто - се увеличава с 3,1 на сто.

По предварителни данни, през първото полугодие на 2021 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 636,4 млн. евро, с 31,8% повече спрямо същия период на 2020 г. Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския експорт са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, остатъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни, безалкохолни и алкохолни напитки, хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения и др. През 2020 г. износът на селскостопански стоки се запазва около нивото от предходната година, докато при вноса се отчита нарастване с 8%.

В рамките на 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са изплатени 815,2 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. около 27 млн. лева.

Подкрепата на земеделските производители с национални средства по държавни помощи през годината е в размер на 349,5 млн. лева.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане през 2022 г.

 

ДАЕУ е определена за национален координационен център за целите на европейски регламент касаещ киберсигурността

 

Със свое решение правителството определи Държавна агенция „Електронно управление“ за национален координационен център за целите на Регламент (ЕС) 2021/887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година. Решението бе взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на киберсигурността.

На 28 юли 2021 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2021 /887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и на мрежа от национални координационни центрове. С него се цели Европейският съюз да запази и развие технологичния и промишления капацитет в областта на киберсигурността, необходим за укрепване на доверието и сигурността, включително поверителността, целостта и достъпността на данните в цифровия единен пазар. Регламентът задължава всяка държава членка да определи национален координационен център, който да отговаря на уредените в Преамбюла на Регламента задължителни критерии.

С определянето на Държавна агенция „Електронно управление“ за национален координационен център ще се създадат възможности за развиване на способностите и уменията, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност. По този начин ще се осигури ефективното прилагане на европейското законодателство и ще се гарантират високи стандарти и устойчивост в областта на киберсигурността.

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4

 

Правителството прие изменения и допълнения на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (Тарифа № 4).

Една от промените е по отношение определените такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства. Въвежда се такса от 20 лв. за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.

В Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) са уредени основанията, на които се предоставя продължително пребиваване на чужденци на територията на страната. Процедурата по предоставянето на това право изисква и заплащане на дължими такси. С Постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 4 не са предвидени промени в действащите към момента такси, както и въвеждането на нови такива по ЗЧРБ, а само се прецизират съответните основания за предоставяне на продължително пребиваване на чужденците у нас в съответствие с последните изменения и допълнения в ЗЧРБ. Предлага се отмяна на чл. 106 от Тарифа № 4, като всички такси, които се събират за предоставянето на продължително пребиваване на чужденци в Република България се уреждат в чл. 10 от Тарифата.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Одобрен е проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на разходи, направени от

инвеститора „Скейл Фокус” АД

 

Правителството одобри проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора „Скейл Фскус" АД задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С приемането на решението се осигурява прилагането на мярката по чл. 22д от ЗНИ в периода 2021 - 2023 г., която мярка е заявена при сертифицирането и е за насърчаване на инвестиционния проект „Растеж на ФОКУС“, гр. София, с издаден сертификат за инвестиция клас „А", № А-176 от 22.01.2020 г.

Компанията предоставя високотехнологични услуги и решения в сферата на електронната търговия, електронното здравеопазване, застраховане, енергетика, телекомуникации, логистика и др. на клиенти в Европа, Северна Америка и Близкия Изток, като има офиси и представителства в София, Пловдив, Бургас и Варна, както и в Лондон, Мюнхен, Цюрих, Вашингтон и Скопие.

Предвижда се в тригодишния период на изпълнение на проекта придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в размер на 2,77 млн. лв. и разкриване на 300 нови работни места. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер до 1,77 млн. лв. за частично възстановяване, за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на проекта. С договора инвеститорът поема ангажимент да поддържа инвестицията и заетостта за срок от най-малко пет години от изпълнението на проекта.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

С Постановлението на Министерски съвет се предвижда да бъдат отразени извършените промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели, по бюджета на Министерство на икономиката за 2021 г.

 

Държавата отпуска 4 200 000 лева за три национални научни програми за 2021 г.

 

Правителството одобри 4 200 000 лева за 2021 г. за изпълнението на три национални научни програми, одобрени през септември 2018 г.

Средствата са за изпълнение през четвъртата година на програмите „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед).

Целта на националните научни програми е преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, интеграция и консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградената инфраструктура, както и концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми. Основни цели на програмите са привличане на наши учени за изследователска работа в български научни и научно-образователни институции, трансферът на знания и косвеното подобряване на качеството на висшето образование в страната.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

С разпоредбата на чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предвижда Държавата да предостави на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86,90,93, 96.04, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г., държавна помощ в размер на до 30 000 000 лв.

Проектът на Постановление предвижда одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. с предвидените с чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. средства в размер до 30 000 000 лв. С държавната помощ се цели предотвратяване на последиците от COVID 19 на предприятията, определени в чл.112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Постановлението се приема на основание чл. 43, ал.3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.1, ал.7 и чл.112, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД с 8 млн. лв.

 

Със свое решение Министерският съвет увеличи капитала на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД като увеличи дела на държавата като едноличен собственик с 8 млн. лв. от бюджета на Министерството на културата за 2021 г. Промените по бюджета на Министерството на културата са одобрени с правителствено постановление, с което се предоставят средства за придобиване от държавата на 8 000 броя емитирани нови акции на стойност 8 млн. лв.

С приемането на актовете на МС се осигуряват необходимите средства на Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД за съхраняването и опазването на НДК като национален културен център, както и за цялостно преструктуриране и адаптиране на дейността на НДК в условията на продължаваща епидемична обстановка.

 

Одобрено е участието на държавата в увеличаването на капитала на Централния депозитар

 

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите, с които се осигурява възможността за участие на държавата в увеличаване капитала на „Централен депозитар“ АД. Това ще се реализира чрез придобиване на 1 748 броя нови обикновени поименни безналични акции, съответстващи на държавното участие в капитала на дружеството, всяка една с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 570 лева, определена съгласно оценка от независим лицензиран оценител.

Средствата ще се използват за разширяване на кръга на услуги, предоставяни от „Централен депозитар“ АД, с цел подобряване на цялостната инфраструктура на капиталовия пазар.

 

Одобрени са 1 274 955 лв. по бюджета на ЦИК за 2021 г. за съхранение и други услуги,

свързани с устройствата за електронно машинно гласуване

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 274 955 лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2021 г. Средствата са предназначени за финансовото обезпечаване на сключен договор за изпълнение на дейности, свързани със складиране, товаро-разтоварни и допълнителни логистични услуги във връзка със съхранението на специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

С РМС № 775 от 10 ноември 2021 г. за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване е предвидено до осигуряването на подходящи помещения, които са държавна собственост, да се използват складове, които са частна собственост, наети от ЦИК.

 

Одобрени са допълнителни разходи за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

С Постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 63 240 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински училища през третото тримесечие на 2021 година.

Необходимите средства за стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в държавния бюджет средства за 2021 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ - гр. Русе, за имот - публична държавна собственост. Имотът към момента се ползва по предназначение за осигуряване на подходящи условия и дейности при провеждането на учебния процес в държавното спортно училище. Промяната в статута на имота - от частна държавна в публична държавна собственост, кореспондира с изискването на чл. 302 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно който държавните недвижими имоти, предоставени за управление на държавните училища, са със статут на публична държавна собственост.

Министерският съвет предоставя правото на управление върху имот - публична държавна собственост на Държавна агенция „Електронно управление“. Имотът, предмет на предложението, се намира в гр. София, район „Витоша“, ул. „Витошко лале“ № 16, и представлява двуетажна сграда, със застроена площ 1027 кв. м. Имотът е необходим във връзка с развитие на електронното управление и реализация на проект за изграждане на „Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление“. Комплексът, който е предназначен за нуждите на централните държавни органи и е стратегически обект със специално предназначение, със задачи по обезпечаване на националната сигурност, го прави подходящ за изпълнение на стратегическите цели на агенцията.

Правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на община Свиленград, която ще осигури още едно противопожарно депо, оборудвано с необходимите видове машини и инструменти. Имотът с площ 987 кв. м се намира в с. Дервишка могила, местност „Богданчец“ и в него е построената двуетажна сграда „Опорен пункт за поддържане“ с площ 74 кв. м.

 

 

България ще предостави вноска от 39117лева на фонд „Зелен климат“

 

Министерският съвет одобри проект на тристранно споразумение относно зеления доверителен фонд за климата между правителството на Република България, Зеления фонд и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на временен попечител на фонда.

В изпълнение на поетия ангажимент България ще предостави вноска в размер на 39 117 лева (20 000 евро) на фонд „Зелен климат" от предвидените бюджетни средства за официална помощ за развитие.

Като страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение по климата, със своя принос България ще допринесе към солидарните усилия на международната общност за формулиране на интегрирани и всеобхватни политики, насочени към повишаване на способностите за адаптация към и смекчаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата.

 

Университети от България и Куба ще продължат да си сътрудничат за наука и обмен на студенти

 

Българските и кубинските висши училища ще продължат да си сътрудничат за реализиране на общи научни проекти, обмен на студенти и преподаватели. Това предвижда споразумение между МОН и Министерството на висшето образование на Куба за сътрудничество в областта на висшето образование, одобрено днес от Министерския съвет. Документът е продължение на предходни спогодби, които дават възможност за съвместна работа и обучение на университетите от двете държави.

Договорът регламентира страните да могат да разменят информация за организацията на системата на висшето образование, за учебните планове и програми, за учебниците и учебните помагала, както и за друга литература, свързана с проблемите на висшето образование. Предвижда се да бъде създадена смесена комисия, която да изготви ново споразумение между правителствата на България и Куба за взаимно признаване на обучение, научни звания и дипломи за висше образование.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в извънредното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в извънредното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика", част „Енергетика", проведено на 26 октомври 2021 г. в Люксембург.

На заседанието бе проведена дискусия относно въздействието на повишаващите се цени на енергията и евентуални мерки на национално ниво и на ниво ЕС. Всички държави членки определиха ситуацията като тревожна и приветстваха предложения от Комисията инструментариум с краткосрочни и средносрочни мерки. Мнозинството от делегациите информираха за предприетите или планираните краткосрочни мерки в национален план за защита на най-уязвимите и изложени на риск потребители.

По отношение на средносрочните и дългосрочните мерки, държавите членки останаха разделени във вижданията си. Част от тях, сред които Испания и Франция, предлагат да се обмисли реформа на енергийните пазари, като се разгледа възможността за отделяне на цената на електрическата енергия, произвеждана от природен газ. На противоположно мнение са Дания, Австрия, Германия, Естония, Финландия, Нидерландия, Люксембург, Ирландия, Латвия, за които енергийните пазари са добре структурирани, предоставят необходимите стимули за инвестиции във ВЕИ и не изискват въвеждането на фундаментални или необосновани промени.

България предложи създаването на временна европейска рамка за държавни помощи за настоящата и евентуални бъдещи подобни кризи, както при пандемията от COVID-19, и подкрепи възможността за създаване на европейско ниво на „Кризисен фонд“, който да мобилизира финансови ресурси чрез продажба на допълнителни количества квоти за емисии на парникови газове, освободени от Резерва за пазарна стабилност.

 

„ЕА 04“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Ивон“

 

„ЕА 04“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Ивон“, разположена в землището на село Крушовене, област Плевен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 62 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Определени са представителите на Република България в Съвета на директорите па Международната инвестиционна банка

 

Със свое решение Министерският съвет определи Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции“ в Министерството на финансите за директор за Република България в Съвета на директорите на МИБ и Дамян Стайков, началник на отдел „Емисии“ в дирекция „Държавен дълг“ в МФ за заместник-директор за Република България в Съвета на директорите на МИБ.

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие, в която членуват България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Дейността й е свързана с финансиране и съфинансиране на икономически обосновани инвестиционни проекти и програми на страните членки, които са с приоритетно значение за развитието и диверсификацията на икономиките им, както и други проекти, които отговарят на целите на банката.

 

Определени са условията, критериите, редът и размерът на средствата по схема за подпомагане на туристическия сектор

 

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали от пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради COVID-19. Администратор на помощта е Министерството на туризма.

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МОСВ

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2021 г.

Чрез вътрешнокомпенсираната промяна между утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация“ във връзка с осигуряването на разходи за средства за превенция разпространението на Ковид-19 за закупуване на индивидуални предпазни средства за администрациите и извършване на редовни и извънредни дезинфекции на административните сгради, средства за изплащане на съдебни обезщетения и разноски по изпълнителни листове, както и средства за закупуване на дълготрайни материални активи за административни нужди на второстепенните разпоредители с бюджет.

Средствата се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетните програми от Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда и Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост.

Промените няма да доведат до допълнителни разходи по бюджета на МОСВ, тъй като промяната се извършва в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството.

 

Одобрена е позицията на България по дело С-375/21 пред Съда на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С- 375/21 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд до Съда на Европейския съюз, съгласно чл. 267, първи параграф, буква “б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз, съдържа въпроси, свързани с тълкуване на разпоредби от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Върховният административен съд приема, че значението и смисълът на разпоредби от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа не са толкова ясни, че да не будят никакво съмнение и за да гарантира правилното и унифицирано прилагане на правото на ЕС при разрешаването на конкретния спор, отправя настоящото преюдициално запитване.

В своята позиция България посочва, че при определянето на смисъла и обхвата на дадена разпоредба е важно тя да се тълкува, като се държи сметка не само за нейния текст, но и за нейния контекст и за целта, която преследва съответната правна уредба от която тя е част. При това тълкуване обаче не следва да се излиза извън обхвата на конкретния акт по начин, който да води до създаването на допълнителни предпоставки и задължения, които самият законодател не е предвидил.

 

Кабинетът одобри позицията на България за заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. То ще се проведе на 29 и 30 ноември в Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието в сектор „Образование“ България ще акцентира върху усилията, насочени към подобряване на смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование, както и за по-засилено включване на информационните технологии и дигитализацията във висшите училища и в образованието и обучението за възрастни.

Очаква се да бъдат приети Препоръка на Съвета относно смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование и Резолюция, свързана с нова европейска програма за обучение на възрастни за периода 2021-2030 г. Предвижда се да бъде одобрена и Резолюция за структурата на управление на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението към Европейското образователно пространство и извън него. Участниците ще обсъдят и темата за дигиталното образование и умения.

Министрите, отговорни за младежта, също ще приемат няколко резолюции, които България ще подкрепи. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Опазване и създаване на граждански пространства за млади хора, които улесняват пълноценното им участие“.

Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, ще приеме Заключения относно повишаване на наличността и конкурентоспособността на европейското аудиовизуално и медийно съдържание и Заключения относно културата, висококачествената архитектура и застроената среда като ключови елементи на инициативата за нов европейски Баухаус. По точката за дебат те ще дискутират за културното наследство и правото на наследство в контекста на устойчивото развитие и бъдещето на Европа.

Очаква се министрите с ресор спорт да одобрят Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки относно основните характеристики на европейския спортен модел и Заключения във връзка с физическата активност през целия живот. Предвижда се България да подкрепи работните документи. Министрите ще водят дебат по темата за двойните кариери на спортистите и възможността им да се реализират на пазара на труда.

Българската позиция ще бъде представена от Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на България към ЕС в Постоянното представителство на страната ни в Брюксел.

 

Правителството прие отчета за изпълнението на концесионни договори в МОСВ за 2020 г.

 

Правителството одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на сключените от министъра на околната среда и водите от името на държавата концесионни договори за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия - част от Национален парк „Пирин“ - „Ски зона с център гр. Банско - обект изключителна държавна собственост.

През 2020 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно възнаграждение по сметка на МОСВ, ДДС, за общините, от лихви и неустойки) в размер на общо 5 155 416 лева.

 

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 г.

 

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 декември 2021 г. до 31 март 2022 г.

Разпространението на COVID-19 в страната бележи интензивното развитие на поредната пандемична вълна. Засегнати от новия коронавирус са всички области на страната, като в 93% от тях 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население (в 8,  от които показателят надхвърля 1000 нови случая на 100 000 население). Случаи на COVID-19 се диагностицират при лица от всички възрастови групи. Съществено нарастване на заболяемостта се наблюдава при децата и младите лица (20-29 г.). Нараства и броят на хоспитализираните лица.

Ваксинационният обхват в страната е 25,53% и далеч от поставените от ЕС цели от 70% сред възрастни хора и население като цяло. Това допринася за регистрираните високи нива на заболяемост сред неваксинираните лица, които представят над 85% от всички заразени със SARS-CoV-2 лица.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка цели ограничаване на разпространението на COVID-19.

Следва да продължи прилагането на здравни изисквания при влизане на територията на страната от органите на граничния здравен контрол, както и въвеждането на ограничения за достъп до страната, които ще спомогнат за намаляване на вероятността за внос и последващо разпространение на нови варианти у нас.

 

Правителството прие позиция на България за участие в заседание на Съвет „Външни работи/Търговия” на Европейския съюз

 

Правителството прие позиция на България за участие в заседание на Съвет „Външни работи/Търговия” на Европейския съюз, което ще се проведе в периода 29 ноември - 3 декември 2021 г. в Женева, Швейцария във връзка с ХII-та Министерска конференция на Световната търговска организация (30 ноември - 3 декември 2021 г., Женева, Швейцария).

Българската делегация за участие в заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС и ХII-та Министерска конференция на СТО ще бъде ръководена от заместник-министъра на икономиката Ивелина Пенева и ще включва служители на Министерството на икономиката и на Постоянните представителства на Република България към СТО в Женева и към ЕС в Брюксел.

 

 Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 25 и 26 ноември в Брюксел. Ръководители на българската делегация ще бъдат заместник-министърът на икономиката Красимир Киряков в частите „Вътрешен пазар и индустрия“ и „Космическо пространство“ и заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева в частта „Научни изследвания”.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" се предвижда приемането на общ подход по предложенията за два регламента: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари, след което министрите ще проведат ориентационен дебат за изпълнението на Плана за възстановяване на Европа.

В частта „Космическо пространство" Съветът ще приеме заключения относно „Космическо пространство за всички" и ще обсъди дългосрочната устойчивост, устойчивото развитие и финансирането на „Ново космическо пространство". По темата за управлението на космическия трафик ще бъде представен доклад на председателството.

В частта „Научни изследвания" ще се проведе дискусия относно научните изследвания и иновациите за постигане на междусекторни цели. Предвидено е приемането на заключения за бъдещото управление на Европейското научноизследователско пространство, както и на Препоръка на Съвета относно Пакта за научни изследвания и иновации в Европа.

 

Одобрен е законопроект за промени на Закона за младежта

 

Правителството одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. Новите изменения в Закона предвиждат Доклада за младежта да бъде приеман и изготвя на тригодишна база вместо досегашния едногодишен период. Това ще позволи освен механичен сбор от статистика и отчет на годишните планове за младежта, той да предложи и по-задълбочена, текуща оценка на въздействието на изпълняваните политики и социално-икономическия статус на младите хора в страната, каквато е и основната му роля, съгласно Закона за младежта. В момента е наличен различен подход на общините при осъществяването на общинската политика за младежта, което не позволява да се измери въздействието и ефективността й. В тази връзка се допълват функциите и отговорностите на министъра на младежта и спорта, което ще даде възможност за подобряване на координацията и планирането на държавната политика за младежта.

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежка. Предвидените изменения осигуряват по-добра координация и предвиждат по-ефикасно проследяване на осъществяваните политики за младежта и техния ефект върху младите хора в страната.

С изтичането на първия 10 годишен период на Националната стратегия за младежта 2010-2020, беше стартиран процес по изготвяне на нов документ, съгласно изискванията на чл. 4 от Закона за младежта. В хода на действие на предходната Стратегия, както и в процеса на изготвяне на новата Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. се установи необходимост от разширяване на обхвата на стратегията и по-специфично, да се добави ясна визия за развитието на политиките за младежта към елементите на задължително съдържание на Националната стратегия за младежта в Закона за младежта. Изработването на общи методически указания за подпомагане на централните и териториалните власти ще осигури по-голяма степен на съгласуваност при формирането на държавната политика за младежта на различните нива.

Актуализира се съставът на Националния консултативен съвет за младежта и се предоставя възможност за по-активно и ефективно участие на неговите членове в консултативните процеси. За повишаване устойчивостта на механизмите, чрез които младите хора и представителите на гражданското общество участват в консултациите по въпросите за младежта Обществения съвет по въпросите за младежта се регламентира в нормативна уредба, като се посочват функциите му, неговия състав, правилата му за работа, както и редът за неговото конституиране.

 

Приети са изменения в Устройствения правилник на Селскостопанската академия

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия (ССА). Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала в Академията.

С прецизиране и оптимизиране на функциите на отделните административни звена, съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от тях, ще се обезпечи по-ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ССА. Целта е да се повиши цялостно развитие и управление на процесите в Академията.

 

Одобрено е изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми

и на други предприятия за колективно инвестиране

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Законопроектът цели да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране („Директива (ЕС) 2019/1160“), както и въвеждането на мерките по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране („Регламент (ЕС) 2019/1156“) и на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент (ЕС) 2019/2088“).

Предвидено е въвеждането на нормативна уредба на презграничните предварителни предлагания на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), които се провеждат без уведомления до компетентния орган от държавата членка по произход, или до компетентния орган на държавата членка, в която такова предлагане се извършва. Също така се въвежда хармонизирана процедура, по реда на която предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които са с произход от друга държава членка са изпратили уведомление до Комисията за финансов надзор за предлагане в Република България, могат да прекратят предлагането си на територията на страната, като е уредена и аналогична хипотеза, при която тази процедура може да се приложи и когато ПКИППЦК или ЛУАИФ са с произход от Република България и желаят да прекратят предлагането си в друга държава членка. За преодоляването на различията при прилагането на правилата за маркетинговите съобщения при предлагане на дялове или акции на ПКИПЦК и ЛУАИФ, се въвеждат изискванията от чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/1156.

На следващо място, с Регламент (ЕС) 2019/2088, се въвеждат хармонизирани правила за оповестяване на информация във връзка с устойчивостта от определените в регламента участници на финансовите пазари и финансовите съветници, с цел осигуряване на прозрачност за инвеститорите и подобряване на съпоставимостта на финансовите продукти. Регламентът изисква от участниците на финансовите пазари и финансовите съветници преддоговорно и текущо оповестяване на информация на крайните инвеститори, когато те действат като агенти на тези крайни инвеститори. В тази връзка, с изменението на ЗДКИСДПКИ, се предлагат мерки в съответното секторно национално законодателство, които осигуряват условия за ефективно прилагане на Регламент (ЕС) 2019/2088 от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници.

 

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за защита на лица,

застрашени във връзка с наказателно производство

 

Министерският съвет одобри постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Промяната в правилника е обусловена от промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г. С тях Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство се преобразува в самостоятелна организационна структура - „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието.

В изпълнение на законовата разпоредба е необходимо да бъде изменен и допълнен подзаконовият нормативен акт - Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, като се приведе в съответствие със закона с цел безпроблемното функциониране на Бюрото по защита на застрашени лица и изпълнението на специалната защита.

С приемането на акта ще се намали максимално рискът за осъществяване на противоправни посегателства спрямо застрашени лица и пряко свързаните с тях лица, както и ще са налице всички предпоставки за своевременното предприемане на необходимите комплексни мерки за защита и дейностите свързани с тях.

 

Правителството определи Мария Павлова за национална точка за контакт

по Механизма за върховенство на правото в Европейския съюз

 

Министерският съвет определи Мария Павлова - заместник-министър на правосъдието, за национална точка за контакт по Механизма за върховенство на правото в Европейския съюз.

Националната точка за контакт по Механизма за върховенство на правото осъществява координацията между Европейската комисия и институциите в България, ангажирани в правосъдната реформа, противодействието на корупцията, медийния плурализъм и по въпросите на взаимосвързаността между властите и взаимоограничаването, които са обект на наблюдение и анализ в хоризонталния механизъм.

Годишният доклад за върховенството на закона е в центъра на механизма, който действа като превантивен инструмент, задълбочавайки многостранния диалог и съвместната осведоменост по въпросите на върховенството на правото. Първият доклад за върховенството на закона беше публикуван на 30 септември 2020 г., а вторият - на 20 юли 2021 г. В процес е подготовката по изготвяне на третия Годишен доклад на ЕК за върховенство на правото за 2022 г.

 

Прието е становището на Министерския съвет по конституционно дело № 20 за 2021 г.

 

Правителството прие становището на Министерския съвет по конституционно дело № 20 за 2021 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ДВ, бр. 80 от 2021 г.).

В становището е застъпена тезата, че искането на главния прокурор е неоснователно и необосновано. Изложени са подробни доводи за съответствие на оспорената законова уредба с Конституцията. В становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на главния прокурор.

 

Одобрен е проектодоговор за промяна на международен договор във връзка с програмата FMS на САЩ

 

Министерският съвет на Република България прие доклад за приемане на решение относно одобряване на проект на договор за изменение и допълнение (Amendment 1) на международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9Х Блок II ракети, свързани материали и услуги” (LOA Case BU-P-AAD Al) по програмата FMS на САЩ.

Влизането в сила на допълнение и изменение № 1 на LOA BU-P-AAD след ратификация от НС ще позволи придобиване на допълнително въоръжение, резервни части и услуги без да се променя вече заплатената сума по договора.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по общинските бюджети за 2021 година

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 16,1 млн. лв. по бюджетите на общините.

Финансовият ресурс е необходим за изпълнението на значими проекти от социалната и техническата инфраструктура - реконструкция и ремонт на улична мрежа и общински пътища; доизграждане и основен ремонт на водопроводни мрежи, за реновиране на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени, за неотложни възстановителни работи на мостови съоръжения, почистване на реки и изграждане на спортен комплекс. С реализацията на обектите ще се повиши качеството на предлаганите услуги за населението и ще се подобрят условията на живот.

С постановлението се одобряват и 2,0 млн. лв. по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. за мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание. Средствата ще се използват за закупуване на имот за Висшия ислямски институт.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

 

Изменят се утвърдените максимални размери на разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

 

Правителството прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

По този начин на ведомството ще се даде възможност да поеме финансов ангажимент за сключване на договори за осигуряване на лекарствените продукти за лечение нa COVlD-19 Molnupiravir, Regdanviniab и Anakinra.

Molnupiravir е противовирусно лекарство, предназначено за нехоспитализирани възрастни пациенти с лек до умерен COVID-19 и поне един рисков фактор, свързан с прогресия до тежък COVID-19. Лекарственият продукт е за перорална терапия за амбулаторна употреба и ще се предлага в опаковка за петдневен курс на лечение.

Моноклоналното антитяло Regkirona е за лечение на умерена форма на COVID- 19, с прогноза за тежко развитие на заболяването и/или хоспитализация. Клиничните данни демонстрират доказано трикратно намаляване на хоспитализациите след приложение на лекарството.

Лекарственият продукт Anakinra е подходящ за пациенти с индуциране от COVID-19 пневмония, с риск от прогресиране до тежка дихателна недостатъчност. Той се прилага чрез подкожна инжекция.

С приемането на постановлението ще бъде осигурен достъпът на българските граждани до лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ­НИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕК­ТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/887 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2021 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОМИШЛЕНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКСПЕРТНИ ПОЗ­НАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА И НА МРЕЖА ОТ НАЦИОНАЛ­НИ КООРДИНАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: заместник-министър председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР СЪС „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД ПО ЧЛ. 61Е, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИ­НИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУЖЕСТВО­ТО, ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕРТИФИЦИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО­НОМКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ­ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УBEЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВА­НЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТ­НО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИ­ЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕН­ГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДАРЕНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД МЕЖДУ РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ФОНД „ЗЕЛЕН КЛИМАТ" И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПОПЕЧИТЕЛ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА ОТНОСНО ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА (МТО № 069022).

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБ­ЛИКА КУБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВА­НИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА", ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ИВОН“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБ­ЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕ­ТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕЖДУНА­РОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИ­ЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕ­ДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУ­РИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА КОМПЕН­СИРАНЕ НА ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО И/ИЛИ КОСВЕНО ОТ ОГРАНИ­ЧЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОРАДИ ВЪВЕДЕ­НИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕР­КИ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО­КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТ­ВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРА­МИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИ­ТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-375/21, СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЗЕМЯТА - ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ” И ДР. ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛА­ДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 И 30 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИ­ЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОТ ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОБИВ НА МИНЕ­РАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И НА КОНЦЕ­СИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН” - „СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО” - ОБЕКТ ИЗКЛЮЧИТЕЛ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВЕНАТА С РЕШЕ­НИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕ­МИЧНА ОБСТАНОВКА.

Внася: министърът на здравеопазвнаето

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ    29 НОЕМВРИ ДО 3 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В ЖЕНЕВА, ВЪВ ВРЪЗКА С 12-АТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 30 НОЕМВРИ ДО 3 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 И 26 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА­КОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВ­НИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕК­ТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАЩИТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИ­ЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 20 ЗА 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТОДОГОВОР (ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА/LETTER AND ACCEPTANCE - LOA) ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ № 1 (AMENDMENT № 1) КЪМ МЕЖДУНАРО­ДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-P-AAD “SIDEWINDER AIM 9X БЛОК II РАКЕТИ, СВЪР­ЗАНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ” (SIDEWINDER AIM 9X BLOCK II MISSILES, ASSOCIATED MATERIAL AND SERVICES).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Внася: министърът на здравеопазването