EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 23.09.2021 г.

23.09.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември

 

Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съгласно правителственото решение на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи се възлага координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Министърът на вътрешните работи организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министърът на външните работи организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната.

Министърът на здравеопазването съгласувано с главния държавен здравен инспектор следва да определи необходимите противоепидемични мерки, свързани с изборния процес.

Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода.

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

На министъра на правосъдието се възлага издаването на наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

 

 

Определен е нов представител на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

Правителството определи нов представител на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Съгласно Кодекса на труда Националния съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

С Указ № 244 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 16 септември 2021 г. е назначен нов министър на финансите, което налага определяне на нов представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Във връзка с променения състав на правителството Министерският съвет освободи от състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество Асен Василев и определи на негово място за член на Националния съвет за тристранно сътрудничество Валери Белчев - министър на финансите.

 

 

Променено е решение на МС за приватизация на имот - частна държавна собственост

 

Със свое решение правителството одобри изменение на РМС № 836 от 2015 г. за приватизация на имот - частна държавна собственост, изм. с РМС № 412 от 2019 г.

Касае се за възлагане от правителството на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация на имот - частна държавна собственост, управляван от Министерството на финансите, който е почивен комплекс "Мальовица" в с. Кранево, община Балчик, област Добрич. Решението вече е променяно с РМС № 412 от 2019 г., като с цел преодоляване на липсата на инвеститорски интерес, по предложение на Агенцията (сега Агенцията за публичните предприятия и контрол), са облекчени отчетените като твърде рестриктивни условия за приватизация на имота. В хода на приватизационната процедура е изготвен анализ на правното състояние на този имот, в който е констатирано, че част от съществуващата туристическа сграда не е отразена в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик и в акта за държавна собственост.

Приетото днес изменение на Решението отстранява непълнотите в кадастралните карти и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик, като се коригират параметрите на имота, съобразно действителното фактическо и правно състояние, също така са отразени и настъпилите промени в нормативната уредба.

 

 

Променя се статутът на част от имот в рамките на ГКПП „Калотина“ и се разрешава премахването на 16 сгради и съоръжения

 

Министерският съвет прие решение за промяна на статута на част от имот, намиращ се на ГКПП „Калотина", управлявана от Агенция „Митници" и Главна дирекция „Гранична полиция". Частта от имота, която досега е била публична държавна собственост, се трансформира в имот - частна държавна собственост. Решението на Министерски съвет е обусловено от необходимостта от премахване на 16 сгради и съоръжения, разположени на територията на ГКПП „Калотина" във връзка с предстоящата реконструкция на пункта.

 

 

Областна дирекция „Земеделие в Ямбол получава за управление държавен имот в града

 

По решение на Министерския съвет Областна дирекция „Земеделие" в гр. Ямбол получава за управление имот - публична държавна собственост, за нуждите на Общинската служба по земеделия „Тунджа - Ямбол". Той се намира на ул. „Александър Стамболийски" № 8 в град Ямбол и представлява сграда със застроена площ 100 кв. м и правото на строеж върху терена. Имотът ще бъде използван от общинската служба за офиси, които са подходящи и за обслужване на хора с увреждания.

 

 

Черна гора открива почетно консулство в България

 

Министерският съвет прие днес решение за откриването на консулство на Черна гора в България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице. Почетен консул ще бъде българският гражданин Андон Тушев, който разполага с необходимите обществени и бизнес контакти, за да съдейства за развитието на икономическите отношения, особено в области като строителство и градоустройство, както и за осъществяването на проекти в сферата на културата и спорта. Към момента Андон Тушев е управител на „ТАЛ Инженеринг" ЕООД и други компании.

Политическият диалог между България и Черна гора се развива все по-интензивно през последните години, което създава предпоставки за активизиране на двустранните икономически отношения, както и тези в сферата на културата. Откриването на почетното консулство допълнително ще стимулира развитието на двустранното сътрудничество в тези области.

Седалището на почетния консул на Черна гора е град Пловдив, а консулският окръг обхваща територията на областите Пловдив, Габрово, Бургас, Варна, Хасково, Ямбол и Русе.

 

 

Одобрена е българската позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което ще се проведе на 28 и 29 септември 2021 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация ще бъде заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ е предвидено провеждането на два ориентационни дебата: за изпълнението на актуализираната нова индустриална стратегия за Европа: ускоряване на зеления преход: Пакетът „Подготвени за цел 55“ от гледна точка на индустрията и за разработването на насочени към бъдещето политики за конкурентоспособността на ЕС и допълнително насърчаване на единния пазар: обединяване на усилията за по-добро законотворчество.

В частта „Научни изследвания“ министрите ще проведат обмен на мнения по темата за управлението и осъществяването на Европейското научноизследователско пространство и ще приемат заключения относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите.

 

 

Одобрени са резултатите от неформалния видеоконферентен разговор между

министрите на икономиката и на финансите на държавите - членки на ЕС

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалния видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и финансите на държавите - членки на ЕС, проведен на 6 септември 2021 г. Участниците обмениха мнения по оценките на Комисията относно плановете за възстановяване и устойчивост на Ирландия и Чехия. Представена беше информация за постигнатото по отношение на оценката на получените до момента 25 плана и следващите стъпки. Съветът ЕКОФИН вече прие 16 национални плана за възстановяване и устойчивост. Те ще спомогнат за насърчаване на растежа и за справяне с предизвикателствата, свързани с дигиталния и зеления преход, като същевременно бъдат адресирани проблеми от структурен характер, идентифицирани в рамките на Европейския семестър.

 

 

Одобрен е доклад с резултати от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на ЕКОФИН, което се проведе на 10 и 11 септември 2021 г. в Бърдо, Словения. Министрите и управителите на централните банки на държавите - членки на ЕС обсъдиха влиянието на климатичните рискове върху регулирането на финансовия сектор и вариантите за насочване на Специални права на тираж на МВФ към уязвими страни. В рамките на заседанието вниманието беше насочено към устойчивото възстановяване и сценариите за фискално приспособяване, като обект на дискусия бяха и предизвикателствата на данъчното облагане през новото столетие.

 

 

Бюрото по защита на застрашени лица става второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието

 

Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, което се преобразува в самостоятелна организационна структура - ,,Бюро по защита на застрашени лица” към министъра на правосъдието, се определя за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието. Това прие днес Министерският съвет с Постановление.

Постановлението е изготвено във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП). С приетите изменения и допълнения се въвежда ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, който ще предостави на правоприлагащите органи необходимия инструментариум за постигне на определените от закона цели.

С приемането на акта ще се осигури изпълнението на предвиденото в ЗЗЛЗВНП и организационното преминаване на Бюрото по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието.

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБО­РИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОД­НИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИ­ЧЕСТВО.

Внася: министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 836 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на финансите

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „ТУНДЖА - ЯМБОЛ".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА ЧЕРНА ГОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПО­ЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВ­ДИВ, ГАБРОВО, БУРГАС, ВАРНА, ХАСКОВО, ЯМБОЛ И РУСЕ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ АНДОН ТУШЕВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА ЧЕРНА ГОРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПЛОВДИВ И С КОН­СУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, ГАБРОВО, БУРГАС, ВАРНА, ХАСКОВО, ЯМБОЛ И РУСЕ.

Внася: министърът на външните работи

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВ­РОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕ­ДЕНА НА 6 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 10 И 11 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Внася: министърът на правосъдието