EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 22.07.2020 г.

22.07.2020

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л  Ж Б А

 

 

 

Разликата в заплащането между жените и мъжете в България е намаляла до  13,5%

 

Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за четвърта поредна година – от 15,4% през 2015 г. до 13,5% през 2018 г. Това показват данни на Евростат, цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 г., който беше приет от правителството. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2018 г. е 15,7%.

Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда,  насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

В доклада се посочва, че през 2019 г. безработните лица на възраст 15 и повече  години са 142 800 души. От тях 82 300 са мъже, а 60 500 са жени, което е с 30 500 (17,6%) по-малко от 2018 г.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете. Докладът отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

 

България е изпълнила 87,6% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г.

 

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката, както и на приноса на всички задължени лица, за периода 2014-2019 г. в България са спестени 7 295,2 GWh енергия. С това страната е изпълнила 87.6 % от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е записано в годишния отчет за изпълнението през 2019 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Отчетът съдържа базова статистическа информация, анализи за състоянието и тенденциите на енергийната ефективност на национално равнище през 2018 г. – последната година, за която има официални статистически данни. Разгледани са отделните сектори на икономиката, като са отразени измененията на основните показатели – брутна добавена стойност, енергийно потребление и енергийна интензивност. В годишния отчет е направен анализ на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на собственици на сгради и на промишлени системи, както и на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност от търговците с енергия.

 

Лозан Лозанов е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен

 

Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Лозан Лозанов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за особено значимите му заслуги към развитието на културата и изкуствата.

Лозан Лозанов е един от най-изтъкнатите творци в съвременната архитектурна практика с  доказан  принос  към българската култура.

От 1985 до 1989 г. работи в проектантската организация на Министерство на културата. През 1966 г. съвместно с арх. Христо Цветков, проектират и реализират сградата на хотел „Плиска" в София. В дългогодишната си съвместна творческа дейност с арх. Богдан Томалевски са проектирали и реализирали много емблематични сгради между които е Пощенската палата в гр.Русе,  Държавната резиденция в Бояна и др.

Работи активно и с художници и скулптори: проф. Светлин Русев, проф.Дечко Узунов, проф. Крум Дамянов, проф. Валентин Старчев, проф. Величко Минеков, Димитър Бойков, проф. Любомир Далчев. В резултат на съвместните им усилия се реализирани редица паметници: Паметникът на Св. Климент Охридски в София /с проф. Л. Далчев/, Паметникът на Съединението в Пловдив /с проф. В. Минеков/, Храмът „Света Петка“ в местноста „Рупите“, изграден по желание и със спонсорството на Ванга / с проф. Светлин Русев/.

В сътрудничество и в авторски колективи е при изграждането на сградите на Министерството на външните работи / в колектив с арх. Б. Томалевски и арх. Н. Антонов/, Хотелът в комплекса на БАН в София /заедно с арх. Бисера Рибарова/, Комплексът на Националния радио-телевизионен център в София.

 

Министерският съвет утвърди промяна в приема на студенти и докторанти  за учебната

 2020 - 2021 година

 

Министерският съвет утвърди промяна във формата на обучение и броя на приеманите студенти по специалността от регулираните професии „Право“. Определените с Решение № 332 на Министерския съвет от 14 май 2020 година 850 места за редовна форма, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, се трансформират в 905 места и се разпределят на 850 места в редовна форма и 55 места в задочна форма на обучение. Утвърдените 421 места за редовна форма за обучение срещу заплащане в държавни висши училища се трансформират в 416 места и се разпределят на 391 места в редовна форма и 25 места в задочна форма на обучение.

Предлаганата промяна е в следствие на отмяната на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, в резултат на което през учебната 2020-2021 година висшите училища ще имат право да провеждат обучение по специалността „Право“ и в задочна форма на обучение.

 

Република България е с нов представител в комисиите за опазване на Черно море

и на река Дунав

 

Министерският съвет прие решение, с което заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова е новият представител на България в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и в Международната комисия за опазване на река Дунав.

Комисията за опазване на Черно море от замърсяване е създадена по силата на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, страни по която са шестте държави от Черноморския регион – Република България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Република Турция и Украйна. Предмет за обсъждане в рамките на Комисията и консултативните групи към нея е предприемането на координирани действия по опазване на морската среда и живите ресурси, отчитайки икономическите, социални и здравни аспекти на проблема.

Международната комисия за опазване на река Дунав е органът, координиращ изготвянето и прилагането на Плана за управление на международния район за басейново управление на реката, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът, намиращ се в град Троян, ул. „Генерал Карцов“ № 120, представлява самостоятелен обект с обща площ 144 кв. м, 1/2 от самостоятелен обект с площ 13 кв. м и съответните идеални части от правото на строеж върху терена. Поради отпаднала необходимост за Регионалната здравна инспекция – Ловеч, имотът преминава в управление на Областната администрация на област Ловеч и ще се използва за задоволяване на административните ѝ нужди.

От частна на публична държавна собственост се променя статутът на друг имот и се предоставя безвъзмездно за управление на Националната спортна академия „Васил Левски. Имотът се намира в град Несебър, местност „Акротирия“ и представлява апартамент с обща площ 75,53 кв. м. Той ще се използва за настаняване на представители на НСА, участващи в различни обучения на деца, ученици и студенти във „Водна учебна спортна база на НСА „Васил Левски“ – гр. Несебър. Средствата за поддръжката на имота ще бъдат осигурени от бюджета на НСА.

Правителството също така даде съгласие за продажбата на шест имота  - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната. За ведомството и Българската армия имотите са с отпаднала необходимост. Имотите се намират в общините Монтана, Хасково, Елхово и Нова Загора.

За публична държавна собственост бяха обявени десет имота, разположени на територията на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това ще позволи реализацията на обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

 

Одобрен е проект на договор между правителството на България и „Язаки България“ ЕООД

 

Министерският съвет одобри проект на договор между Правителството на България и „Язаки България“ ЕООД. Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите. Възстановяват се разходи на работодателя за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място. Финансова помощ е в размер до 1 913 195 лв.

Инвестиционният проект, за който е издаден сертификат за приоритетен инвестиционен проект по реда на ЗНИ № П-5/26.01.2017 г., е за изграждане на завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили Мерцедес клас-А и клас-Б на Даймлер. Проектът се реализира в землището на с. Крепост, община Димитровград, област Хасково. Инвестицията е на стойност над 35 млн. лв. и предвижда разкриването на 1007 нови работни места. С договора, инвеститорът поема ангажимент да поддържа заетостта по тези проекти за срок от най-малко пет години. 

 

Отпускат се средства за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

Средствата, в размер на 300 000 лв., ще бъдат разпределени между общините Аврен, Белово, Ботевград, Брегово, Брезник, Видин, Враца, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гурково, Две могили, Добрич, Долни Дъбник, Земен, Калояново, Кубрат, Левски, Любимец, Ново село, Опан, Панагюрище, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Провадия, Първомай, Раднево, Разград, Русе, Сандански, Своге, Ситово, Сливен, Смолян, Средец, Стамболово, Стражица, Трън, Тутракан, Чирпан и др.

 

България прие Национален план за засилване на участието си в гражданското измерение

на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС

 

Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Споразумението (Компакт) за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз. Националният план отразява поетите от България и останалите държави-членки на ЕС ангажименти в рамките на приетото през ноември 2018 г. Споразумение. Заложените в него действия обхващат периода 2020-2023 г. и включват преглед на нормативната уредба, мерки за изграждане на способности с цел увеличаване на приноса на страната ни с командировани национални експерти в гражданските мисии по линия на ОПСО, мерки за подобряване на системата за обучение и квалификация, мерки за популяризиране на темата.

Гражданското измерение на ОПСО е един от основните инструменти на ЕС за осигуряване на сигурност и стабилност в съседните на Съюза региони при конфликти и кризи. Десет граждански мисии работят за повишаване и укрепване на сигурността, върховенството на закона и правата на човека в Европа, Африка и Азия.

В момента България е командировала 25 служители в три приоритетни за нея граждански мисии, с което осигурява 3,1% от общия брой на експертите от държавите-членки на ЕС.

В най-голямата гражданска ОПСО-мисия EULEX Косово и свързаните с нейната дейност Специализирани съдийски състави и Специализирана прокуратура, България е изпратила 10 експерти като част от усилията за подпомагане на косовските власти при изграждането на устойчиви и независими институции за правова държава в пълно съответствие с най-добрите практики на ЕС. В Мисията за наблюдение в Грузия (EUMM) 13 български експерти работят по изпълнението на ключови задачи, свързани с намаляването на ескалацията, изграждането на доверие между страните в конфликта и осигуряването на дългосрочна стабилност. В Консултативната мисия на EC (EUAM) в Украйна 2 български експерти участват в работата по предоставяне на стратегически съвети и практическа подкрепа за реформи в областта на доброто управление и правата на човека.

 

Правителството одобри намерението на България за присъединяване към

декларации и препоръки на ОИСР в областта на околната среда

 

Правителството одобри намерението на България за присъединяване към пет декларации и осем препо­ръки на Организацията за икономическо сътрудничество и раз­витие (ОИСР) в областта на околната среда.

Документите са както следва: Декларация за политиката в областта на околната среда; Декларация за екологични политики, базирани на очаквания за бъдещото развитие; Декларация за околната среда: ресурс за бъдещето; Декларация за намаляване на риска от експозиция на олово; Декларация за интегриране на адаптацията към изменението на климата в сътрудничеството за развитие; Препоръка на Съвета относно мерките за намаляване на всички произведени от човека емисии на живак в околната среда; Препоръка на Съвета относно цялостна политика за управление на отпадъците; Препоръка на Съвета относно оценката на проекти, планове и програми със значително въздействие върху околната среда; Препоръка на Съвета относно оползотворяването на отпадъчна хартия; Препоръка на Съвета относно защитата на правата на собственост върху данни, представени в Уведомления за нови химикали; Препоръка на Съвета относно информация за околната среда; Препоръка на Съвета относно изпитването и оценката на безопасността на произведените наноматериали и Препоръка на Съвета за създаване и прилагане на регистри за изпускане и пренос на замърсители (РИПЗ).

Министърът на околната среда и водите се упълномощава да подпише и изпрати молба за присъединяване до генералния секретар на ОИСР.

Намерението изразява готовността на страната ни да работи активно за прилагане на гореизброените инструменти, свързани с екологични стандарти и изисквания. Решението потвърждава последователната политика и работа на страната ни, с оглед на ускорено присъединяване към работата на организацията и получаване на покана за членство.

 

Одобрени са измененията на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на измененията на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения.

По този начин страната ни осигурява изпълнението на ангажиментите, свързани с прилагането на конвенцията, както от органите, натоварени с провеждането на държавната политика и регулирането на услугите в областта на морското търговско корабоплаване, така и от страна на доставчиците на услуги във вид на подвижни спътникови далекосъобщения по море.

Със същото решение се предлага на Народното събрание да ратифицира одобрените изменения на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения.

 

Утвърдено е споразумение с Азербайджан за сътрудничество в областта на граничните въпроси

 

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Държавната гранична служба на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на граничните въпроси, подписано на 21 ноември 2019 г. в Баку.

Споразумението определя общата рамка за сътрудничество между Страните в областта на граничните въпроси. По-конкретно, Споразумението предвижда Страните, в рамките на своите правомощия, да си сътрудничат при: защитата и наблюдението на границите; предотвратяването на нарушения на граничния режим; приемането и предаването на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави; други въпроси от взаимен интерес.

В Споразумението са регламентирани следните форми на сътрудничество: обмен на данни относно охраната и контрола на държавната граница; организиране на взаимни посещения и срещи на експертно ниво, както и обмен на опит и добри практики в областта на охраната и контрола на сухоземните и морски граници; организиране и провеждане на стажове, консултации, семинари и курсове за повишаване на квалификацията на служителите; обмен на статистически данни, законодателни и нормативни актове, публикации и резултати от научни изследвания в областта на контрола и охраната на държавната граница и борбата с престъпленията, свързани с нарушаването на гранично- пропускателния режим; запознаване със съвременни технически средства, използвани при осъществяването на контрол и охрана на границите и др.

За целите на прилагане на Споразумението от страна на компетентните органи са определени следните точки за контакт: за Министерството на вътрешните работи: Главна дирекция „Гранична полиция“; за Държавната гранична служба на Република Азербайджан: Главно управление „Международни отношения“.

Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване, по дипломатически път, на последното уведомление от Страните за изпълнението на съответните национални процедури, необходими за влизането му в сила.

Министерският съвет утвърди също така Допълнителния протокол към Споразумението от 27 април 2012 г. между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската Република за сътрудничество в борбата срещу престъпността, сключен на 21 ноември 2019 г. в Баку. Целта на Допълнителния протокол е да актуализира регламентацията на защитата на личните данни, съдържаща се в Споразумението от 2012 г., така че тя да е в съответствие с изискванията на новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на личните данни, която е в сила от м. май 2018 г.

Споразумението от 2012 г. предвижда възможността същото да бъде изменяно и допълвано по взаимно писмено съгласие на договарящите страни чрез сключването на отделни протоколи, които стават неразделна част от Споразумението.

В Допълнителния протокол са регламентирани условията, при спазването на които може да се осъществи обмен на лични данни между компетентните органи на двете страни съгласно Споразумението от 2012 г. В него са включени разпоредби, регламентиращи предаването на лични данни при спазване на ограниченията по отношение на целите и на използването на тези данни, последващото им предаване, поддържането на качеството и целостта на личните данни, прилагането на подходящи технически и организационни мерки и мерки за сигурност, уведомяване за съществено нарушение на сигурността на личните данни, поддържане на записи, правила, свързани с отчетността и осъществяването на правата на физическите лица на достъп до личните им данни, поправяне на неточни данни, предоставяне на възможност за правна защита и пр.

Компетентните органи по прилагане на Допълнителния протокол са Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи и Службата за държавна сигурност на Република Азербайджан.

Допълнителният протокол влиза в сила от датата на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението от Договарящите страни на съответните национални процедури, необходими за влизането му в сила и остава в сила докато е в сила Споразумението.

 

Одобрен е проект на нов меморандум относно Щаба на Корпуса на НАТО за бързо развръщане в Република Гърция

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Френската република, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министъра на отбраната на Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати и Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно функциите, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното управление и поддръжката на Щаба на Корпуса на НАТО за бързо развръщане в Република Гърция.

С меморандума се уреждат функциите, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното управление и поддръжката на Щаба на Корпуса на НАТО за бързо развръщане в Република Гърция и се отменя сега действащият меморандум. Към новия меморандум се присъединяват две нови страни членки - САЩ и Великобритания. Параметрите на българското участие не се променят.

С друго правителствено решение беше одобрен проект на Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на Министерството на националната отбрана на Република Турция, за присъединяване към „Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 година.

С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на националната сигурност.

 

Република България и Сейнт Лусия установяват дипломатически отношения

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на текста на комюнике за установяването на дипломатически отношения между Република България и Сейнт Лусия.

Сейнт Лусия е член на Общността на карибските държави (CARICOM). През втората половина на 2019 г. островната страна бе ротационен председател на Конференцията на държавните глави на КАРИКОМ, който е най-висшият орган на Общността с правомощия при определянето на политиката й, сключването на международни договори и влизането в отношения с международни организации и държави.

На този етап не се предвижда предприемането на стъпки за акредитиране на посланик.

 

Одобрени са резултатите от проведени неформални видеоконференции на ресорни министри от страните от ЕС

 

Правителството одобри резултатите от неформалната видеоконферентна среща на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на ЕС, проведена на 29 юни 2020 г. Акцент в дискусията в областта на земеделието беше изготвеният от Хърватското председателство доклад за напредъка по пакета законодателни предложения за реформата на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). В областта на рибарството основна тема бе представеното от ЕК съобщение „Към по-устойчив риболов в Европейския съюз: актуално състояние и ориентации за 2021 г.“. Министрите изразиха своята висока оценка по постигнатия напредък по пакета за реформата на ОСП, въпреки трудните обстоятелства, наложени от пандемията COVID 19. Те отбелязаха, че измененията в действащия Регламент за развитие на селските райони, следва да се счита за конструктивен и навременен принос за възстановяването на тежко засегнатия от кризата селскостопански сектор в ЕС. Във връзка с реформата на ОСП, министрите приветстваха усилията, положени през първото полугодие на 2020 г. Те оцениха доклада за напредъка на Председателството като добра основа за продължаване на работата в периода на Германското председателство. Председателството обяви намеренията си за постигане на общ подход на Съвета по законодателния пакет през октомври 2020 г.

Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, се проведе чрез видеоконференция на 6 юли. В рамките на заседанието бяха проведени дискусии относно преодоляването на пандемията от коронавирус COVID-19 в европейските демокрации при пълно зачитане на върховенството на правото, по време на които Председателството, Комисията и държавите членки се обединиха около разбирането, че ограничаването на основните права (свободно движение, свобода на събранията и демонстрациите, защитата на личните данни и др.) следва да се извършва при спазването на принципите на необходимост, пропорционалност и недискриминация.

Страната ни приветства намерението на Германското председателство прилагането на Европейската стратегия за електронно правосъдие да бъде водещ приоритет в неговата програма. Позицията ни бе обусловена от факта, че в условията на криза е важно електронните услуги да бъдат използвани за осигуряване на достъп до правосъдие. В България вече са предприети законодателни действия за усъвършенстване на правната рамка за използване и достъп до дигитално правосъдие. По време на заседанието министър Данаил Кирилов обясни, че противоепидемичните мерки у нас са били взети при отчитане на специфичните особености на разпространението на корона вируса в страната и на необходимостта да бъде избегнат прекомерен натиск върху националната здравна система.

Министрите на правосъдието обсъдиха и противодействието на дезинформацията и речта на омразата, които представляват особена заплаха за демократичните общества в условията на COVID-19. Страната ни изрази позиция, че противодействието на дезинформацията следва да се базира на позитивен подход и насърчаване на добрите практики, свързани с повишаване на медийната грамотност.

 

„Ватия кварц" АД ще добива индустриални минерали от находище „Блян"

 

„Ватия кварц" АД, гр. София, ще добива индустриални минерали - каолинова суровина и кварцов пясък, в четири от участъците на находище „Блян". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището.

Находище „Блян" се намира в община Ветово, област Русе. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи близо 12.4 млн. лв. инвестиции в добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 12 млн. лв. без ДДС. По закон 50% от тях постъпват в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Ветово. С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор с „Ватия кварц" АД.

 

Определен е концесионер на морски плаж „Иканталъка 2“

 

Определен е концесионер на морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област Добрич. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с „ЛАЙТХАУС БИЙЧ“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава да предоставя за целия срок на договора за концесия от 20 г. 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лв. с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 7 302,64 лв. без ДДС.

Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията в размер на 380 114 лв. лв. с ДДС.

 

МС одобри проектодоговора за застраховка „Обща гражданска отговорност" на АЕЦ „Козлодуй"

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност" на АЕЦ „Козлодуй". Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул" за срок от една година. Срокът на досегашния договор изтича на 31 юли 2020 г.

От 2002 г. „АЕЦ Козлодуй" ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка "Обща гражданска отговорност", покриваща отговорността на централата за ядрена вреда. Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност" за АЕЦ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда" от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

АЕЦ „Козлодуй" е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци".

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на 227 300 лева обезщетения за бавно правосъдие

 

Министерският съвет прие днес решение за изплащане на 227 300 лева обезщетения за бавно правосъдие. Изплатените суми са от бюджета на Министерството на правосъдието за второто тримесечие на 2020 г. и са изплатени след сключени споразумения. Заявления по реда на закона имат право да подават обвиняеми или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

 

Правителството даде съгласие за освобождаването на Красимир Станчев от длъжността

началник на НСО

 

Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие бригаден генерал Красимир Станчев да бъде освободен от длъжността началник на Националната служба за охрана.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МОН

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. в размер на 3 415 990 лв. Те са за финансиране на дейности, необходими за реализиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и са за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г.

Допълнителните средства са необходими основно за изпълнение на изискването за адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на всички етажи в учебните корпуси на държавни училища към МОН, както и за осигуряване на достъп до тях (чрез изграждане на асансьори за сградите, в които това е технически възможно). Средствата са предназначени за извършване на строително-ремонтни работи в 31 училища и са изчислени за дейностите, които се очаква да бъдат изпълнени през 2020 г.

Допълнителното финансиране не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г.

 

Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България

 

Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденци в Република България /ЗЧРБ/. Документът урежда единната процедура на Директива 2011/98/ЕС и Европейския парламент и на Съвета за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка, както и за общ набор от права на работници от трети страни, законно пребиваващи в държава членка.

С въведените изменения и допълнения в закона се предвижда кандидатстването и получаването на Единното разрешение за пребиваване и работа да се извършва пред дирекция „Миграция“-МВР. Детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените заявления за издаване на това разрешение с компетентните национални структури, ангажирани с предоставянето на достъп до пазара на труда и разрешаването на пребиваване на чужденците на територията на страната ни. Прецизирани са и разпоредби на ЗЧРБ относно условията за влизане и престой на граждани на трети страни с цел заетост като висококвалифицирани лица, сезонни работници, както и на тези в рамките на вътрешнокорпоративния трансфер.

Изменя се и уредбата, регламентираща реда и условията, при които студентите - граждани на трети страни и притежаващи валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга страна членка, имат право на мобилност и могат да влизат и пребивават у нас с цел провеждане на част от следването си във виеше учебно заведение в Република България. Предвидено е и правото за влизане и пребиваване на територията на Република България да може да се упражни единствено въз основа на уведомяване от втората държава членка и да не се подчинява на разрешителен режим. Със законопроекта се предвижда студентите, граждани на трети страни, които завършват образованието си у нас, да могат да продължат да работят в България, без необходимостта да напускат страната за издаване на виза за дългосрочно пребиваване.

Предвидено е процедурата по събиране на семейства да бъде уредена в закона.

В предложения документ са визирани и административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения е чужденци, както и при приемането на чужденци без документ за пребиваване, а единствено е издадена виза.

В съответствие с приетия регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността, са предложени изменения с цел подобряване и улесняване на условията за пътуване на добросъвестни и редовно пътуващи лица, като същевременно ще се увеличат наличните инструменти за реагиране на предизвикателствата на незаконната миграция. Предвидени са и изменения, свързани с необходимостта производството по предоставяне на статут на лице без гражданство да се спира, когато се установи, че кандидатът е подал молба за международна закрила.

 

Изменя се Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, ще се даде възможност за наемане на необзаведени жилища в държавите по местоназначение, като на командированите служители ще се осигуряват финансови средства.

Регламентира се изплащането на средства за командировъчни пари, наем и транспортни разходи, в случаите на пълно или частично поемане на тези средства от приемащата страна.

С извършените промените ще се разширят възможностите за осигуряване на командированите служители, като същевременно ще се постигне намаление на разходите на Министерството на отбраната за дългосрочно командироване на военнослужещи и цивилни служители в чужбина.

 

Приет е нов план за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата ни с Гърция

 

Министерският съвет прие План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Гърция.

Документът е изготвен на базата на анализ на сформираната със заповед на министър-председателя на Република България междуведомствена група, свързан с миграционния поток по българо-гръцката граница и преглед на досега действащия План. Отчетена е необходимостта от отпадане на някои от заложените до този момент мерки. Същевременно е набелязан и пакет от дейности на държавните институции, ангажирани пряко с този процес, изпълнението на които ще бъдат координирани от Националния оперативен щаб под ръководството на вътрешния министър.

Основната цел на одобрения нов План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Гърция е създаване на оптимална организация, координация и взаимодействие за адекватен отговор на България в случай на възникване на извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск. В документа са разписани конкретните задачи и отговорности на ангажираните ведомства, както и действия, които те следва да предприемат в случай на подобна ситуация - първоначално реагиране, усилване на граничното наблюдение и охрана на държавната граница, увеличаване на капацитета на работа с мигрантите, медицинско обслужване. От институциите са направени и точни разчети за необходимите сили и средства за първоначално реагиране, както и за увеличаване на способностите за изпълнение на задачите.

Приемането на новия План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата ни с Република Гърция на практика отменя досега действащия План, приет от Министерския съвет на 23 март 2016 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МЗ

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., с цел изпълнение на част от дейностите по „Доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“.

Средствата ще бъдат използвани за развитието и надграждането на Националната здравна информационна система с нови функционалности, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване, което е от изключителна важност за подобряване на качеството и ефективността в сферата на здравеопазването.

 

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили

на Република България

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. 

Създава се нов чл. 33б, с цел изпълнение на разпоредбата на чл. 156, ал. 3 от ЗОВСРБ, с която се предвиди, че военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), които заемат длъжност повече от 4 години и откажат преназначаване на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок от една година. На посочените военнослужещи могат да се предлагат други длъжности в същото или по-високо длъжностно ниво по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ (по мотивирано предложение) или т. 6. (по план-предложение за комплектуване на вакантни и овакантяващи се длъжности). Военнослужещите, които са отказали да заемат предложената им длъжност, в рамките на едната година, през която са на длъжността си, могат да се преназначават на длъжност по Регистрите на вакантните длъжности, както и да се изготви мотивирано предложение за преназначаване на друга длъжност.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕ­НОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ­НОСТ 2014 - 2020 Г. С ПРИЛОЖЕН АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕ­НИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА   2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛОЗАН ЛОЗАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ” ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯ­ВАНЕ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВА­НЕ И НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ КЪМ КОН­ВЕНЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛ­ЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕ­НИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР С „ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА ПО ЧЛ. 22Д ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛНО ОБО­РУДВАНЕ ХАСКОВО/ДИМИТРОВГРАД”.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПО­МАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА КОМПАКТА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПЕТ ДЕКЛАРАЦИИ И ОСЕМ ПРЕПО­РЪКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗ­ВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБ­ЩОТО СЪБРАНИЕ, И НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ГИ РАТИФИЦИРА СЪС ЗАКОН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЧНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ГРАНИЧНИТЕ ВЪПРОСИ, ПОДПИСАНО НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г. В БАКУ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТО­КОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВО­ТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЗЕРБАЙДЖАН­СКАТА РЕПУБЛИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА СРЕЩУ ПРЕСТЪП­НОСТТА, СКЛЮЧЕН НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г. В БАКУ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИ­КА АЛБАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБ­РИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕ­ДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КО­МАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ, ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАН­СИРАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА КОРПУСА НА НАТО ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА ГЪР­ЦИЯ (HQ NRDC-GR).

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СЪГЛАСИЕ ПО ПОДПИ­САНОТО НА 20 МАРТ 2020 Г. В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В ГР. МОНС, БЕЛГИЯ, ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ (STATEMENT OF INTENT/SOI/) НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРА­ЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪР­ХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН НА ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗНИ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF), С НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ „NATO RESTRICTED”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТЕКСТА НА КОМЮНИКЕ ЗА УСТА­НОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЕЙНТ ЛУСИЯ НА НИВО ПОСЛАНИЦИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИС­ТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 29 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 6 ЮЛИ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИ­НЕРАЛИ - КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВ ПЯСЪК В КАОЛИНОВАТА СУ­РОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „БЛЯН”, УЧАСТЪК „VII”, УЧАСТЪК „I”, УЧАСТЪК „III” И УЧАСТЪК “IV И V”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЕТОВО И С. КРИВНЯ, ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, НА „ВАТИЯ КВАРЦ” АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ИКАНТАЛЪКА 2”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ЗАС­ТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, ПОКРИВАЩА ОТГОВОР­НОСТ ЗА ЯДРЕНА ВРЕДА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУК­ТУРА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ”.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТ­ТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОС­ТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗВЪН­РЕДНА СИТУАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА УВЕЛИЧЕН МИГРАЦИОНЕН НАТИСК ПО ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 2 000 000 ЛВ. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г., С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ЕТАП 1 И ЕТАП 2“.

Внася: министърът на здравеопазването