EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 11.10.2023 г.

11.10.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

            Одобрени са промени в Надзорния съвет на НОИ

 

Правителството определи за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Начева Начева - главен секретар на Министерството на труда и социалната политика, Галин Стефанов Желев - началник на отдел в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите и Наташа Томова Стоименова - Кунгалова - началник на сектор в дирекция „Финанси и управление на собствеността“ на Министерството на икономиката и индустрията.

Промяната е във връзка с постъпило предложение за допълване на състава на Надзорния съвет с трима нови представители от квотата на организациите на работниците и служителите.

По закон Надзорният съвет на НОИ се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

 

Възнагражденията на учените по програмите „ВИХРЕН“ се увеличават с 16 %

 

Възнагражденията за учените, назначени по програмите за върхови изследвания за развитие на европейската наука ВИХРЕН и ВИХРЕН - 2021, се увеличават с 16 %, реши правителството. Повишението е съобразено с индекса на разходите за труд в област „Професионални дейности и научни изследвания“, публикуван от Евростат. И двете програми подкрепят работата в България на учени с високи постижения.

Заплащането на изследователите не е било актуализирано в последните 4 години с оглед инфлацията в периода след стартирането на програмите. С увеличението месечното възнаграждение на водещ изследовател по програмите става до 7000 лв., за старши сътрудник до 5200 лв., за постдокторант до 4100 лв., а за млад учен без образователна и научна степен „доктор“ или докторант до 2300 лв.

Предлаганото увеличение ще бъде в рамките на бюджетите на проектите, финансирани по програмите.

 

Изменя се Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите

 

Министерският съвет одобри Решение за изменение и допълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите (НПБЖЗ) за периода 2022 - 2024 г. Изменението и допълнението на програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейския съюз (ЕС) - свободно движение на животни и животински продукти на територията на държавите членки на ЕС и прилагане на актуалното законодателство в областта.

Поради географското си местоположение, България е постоянно застрашена от проникването на болести по животните и зоонози чрез непрекъснатия трафик на хора, животни и транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести по животните.

В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, които могат да имат значително икономическо въздействие или да представляват заплаха за общественото здраве. Сред тях са Африканската чума по свинете, Инфлуенца по птиците, Бяс, Класическата чума по свинете, Ку-треска, Заразен нодуларен дерматит, Син език, Треска от Западен Нил, Антракс и др. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.

Поддържането на добър здравен статус на животните и на качеството на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите членки на ЕС, както и за безпроблемен износ за трети страни.

 

Правителството прие промени в правилата за координация между управляващите органи на програмите МИГ и МИРГ

 

Правителството прие промени в Постановление № 161 на Министерски съвет от 2016 г., с което се определят правилата за координация между управляващите органи на програмите, местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) за периода 2014-2020 г.

Промените целят отразяване на предвиденото в приетата с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. С изменението максималният размер на допустимите разходи от 200 000 евро за проект няма да се прилага по отношение на стойността, с която са индексирани вече одобрени за подпомагане разходи по договори с бенефициенти, съгласно приетата Методика. По този начин ще бъдат компенсирани публичните бенефициенти, изпълняващи проекти за строително-монтажни работи по подхода ВОМР поради съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство след датата на сключване на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С изменението се предвижда успешно изпълнение на около 320 проекта, финансирани по подхода ВОМР 2014 - 2020 г. и недопускане на загуба на договорен финансов ресурс.

Промените не водят до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение на програмите.

 

Одобрена е промяна в списъка

на общинските пътища

 

Министерският съвет одобри промяна в списъка на общинските пътища. Той се допълва с нови пътни трасета на територията на общините Ардино и Марица. Така общата дължина на пътищата в община Ардино се увеличава с 4,577 км чрез включването на път KRZ3024 /Ш-8653, Брезен - Боровица /Боровица - Стар читак - Рибарци - Сухово. Общинските пътища в община Марица се увеличават с 2,815 км чрез включването на път PDV1151 /11-64, Карлово - Пловдив/ Труд - Строево /Ш-606/.

Промяната ще даде възможност на общинските администрации да потърсят възможности за осигуряване на средства, различни от общинския бюджет, за ремонт и поддръжка на трасетата с цел осигуряване на безопасност за ползвателите на общинската пътна мрежа.

 

Министерският съвет отмени решения за изграждане на АЕЦ „Белене“ и определянето й за обект с национално значение

 

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение, с което отменя решение на правителството от 2018 г., свързано с бъдеща ядрена централа „Белене“. На 29 юни 2018 г. Министерският съвет приема въпросното решение № 447, с което на свой ред се отменя предишно правителствено решение - № 250 от 2012 г., което пък отменя Решение № 259 от 2005 г., за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение и за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“, за провеждане на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване.

С днешното решение на правителството се възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за прекратяване на обявената от НЕК ЕАД процедура за избор на стратегически инвеститор/ри за изграждане на АЕЦ „Белене“ и за уведомяване на предпочетените кандидати за подаване на обвързващи оферти, с които е подписан договор за конфиденциалност.

 

България заявява намерение за участие в Доверителния фонд „ЕС за Украйна“ на ЕИБ

 

Със свое решение правителството одобри доклад на министъра на финансите, с който се изразява намерение пред Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за участието на България в Доверителния фонд „ЕС за Украйна“, създаден в рамките на Инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“. Приносът на страната е под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро. Участието във фонда ще позволи на страната ни да подпомогне индиректно възстановяването и реконструкцията на Украйна чрез солидарно гарантиране, заедно с останалите държави членки на ЕС, на операциите на ЕИБ. Това ще е още едно потвърждение за силната ангажираност на България за подпомагане възстановяването и икономическото развитие на пострадалата от военните действия държава.

Инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“ е създадена в отговор на заключенията от заседанието на Европейският съвет от 15 декември 2022 г. В тях Европейският съюз приканва банката да засили подкрепата си за най-спешните инфраструктурни нужди на Украйна в тясно сътрудничество с Комисията и международните финансови институции (МФИ). Доверителният фонд „ЕС за Украйна“ има за цел да се засили подкрепата на Съюза за проекти в Украйна чрез допълване на макро-финансовата помощ, като същевременно се позволи на ЕИБ да продължи да изпълнява ключова роля при отпускане на финансова подкрепа за Украйна. Фондът ще служи като временно мостово решение, докато не станат налични по-дългосрочни мерки на ЕС. Чрез него ще се финансират както проекти в публичния, така и в частния сектор. Основният им фокус ще бъде върху общинската инфраструктура - като училища и болници, транспортни мрежи, съоръжения за пречистване на вода и отпадни води, капацитет за цифрова и киберсигурност, както и подобрен достъп до финансиране за украинските предприемачи.

Доверителният фонд се финансира от страните членки на ЕС. Донори могат да бъдат също Европейската комисия, държави извън ЕС, като страни от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и частни донори. Приносът е доброволен и може да бъде под формата на парична или непарична (под формата на гаранция) вноска, или комбинация от двете.

На 11 юли 2023 г., в рамките на Съвет ЕКОФИН, 16 страни от ЕС са подписали с ЕИБ писма за намерение за принос във Фонда. Страните членки, които са обявили, че ще се включат, са: Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Словакия, Испания и Нидерландия. Първоначалните ангажименти от тези държави възлизат общо на 383,3 млн. евро. Хърватия, Кипър, Дания, Естония и Гърция също са потвърдили подкрепата си и намерението си да дадат вноски във Фонда, като сумите, които ще предоставят, предстои да бъдат финализирани.

 

Одобрен е допълнителен трансфер за Българското национално радио за 2023 г.

 

Правителството одобри допълнителен трансфер за Българското национално радио за 2023 г. в размер на 1 500 000 лв. за увеличение на възнагражденията на персонала, считано от 1 август 2023 г., за изпълнение на функцията им като национален обществен доставчик на радиоуслуги.

Спецификата в дейността на Българското национално радио изисква ангажиране на персонал с висока квалификация, специфични умения и значителен професионален опит в журналистиката, звукотехническата и звукозаписна дейност, музиката, литературата и други области на културата, касаещи ефирната програма, както и професиите застъпени в развитието и поддържането на дигиталните платформи на БНР и артистично-творческия персонал на музикалните състави на радиото. Увеличението на възнагражденията на персонала ще създаде условия за кадровото осигуряване на медията, съществена мотивация и чувство за институционална ангажираност на същия.

Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики в област „Култура и изкуства“ по чл. 1, ал. 5, т. 6.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа за 2023 г.

С предвиждането на допълнително финансиране за 2023 г. в размер до 10 754 234 лв. ще се осигури бюджетен ресурс, общият размер на който ще позволи да бъдат насърчени общо 18 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), на обща стойност около 387.77 млн. лв. и предвиждащи разкриване на около 2 977 нови работни места.

Чрез увеличение на бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. ще се осъществи успешна подкрепа на дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти и създаващи значима заетост - сертифицираните по ЗНИ инвеститори.

Финансовите стимули по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите на местни и чужди предприятия за изграждане на нови производствени мощности и създаване на дългосрочни нови работни места.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните

 

Министерският съвет прие постановление за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 година.

Общата сума на осигурените средства е в размер до 3 729 395 лева и ще се използват за изпълнение на дейности по защита от градушки със самолетен способ над части от територията на Република България, които не са защитени с ракетен способ. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разчетените за целта разходи по централния бюджет за 2023 г.

 

Кабинетът отпусна над 6 млн. лева за работа по четири национални програми

 

Правителството отпусна 6 224 518 лв. на общините за 2023 г. за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието. Средствата са по програмите „Заедно за всяко дете“, „Без свободен час“, „Професионално образование обучение“ и „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

По програма „Заедно за всяко дете“ ще бъдат изплатени 223 363 лева. По нея се подкрепят екипите за обхват, комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които трябва да са в градина или училище, но не са записани, добри практики и взаимодействие с родителите, както и работа с ученици в риск съвместно с техните родители или настойници.

Предвидени са също 4 821 119 лв. за възнаграждения на заместващи учители в детските градини и училищата по програма „Без свободен час“ за периода 1 ноември 2022 г. - 30 юни 2023 г. В резултат на осигуреното заместване е постигната непрекъснатост на учебния процес и изпълнение на училищните учебни планове и програмни системи.

За Националната програма „Професионално образование и обучение“ се предоставят 303 434 лева на 7 общински професионални гимназии и средни училища. С тези средства те ще могат да платят авансово 65% от стойността на бюджетното финансиране на одобрени проекти за осъвременяване на материалната база в съответствие с изискванията на пазара на труда.

876 602 лева се превеждат за проекти по програмата „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Те са за 47 центрове за работа с деца в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми, за Националния дворец на децата и за специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания (за обзавеждане на кабинет, оборудване, консумативи, литература и материали за работа).

 

Отпускат се 18 млн. лева за покриване на преходните остатъци на държавните училища

 

Правителството отпусна 18 000 000 лева допълнително за покриване на преходните остатъци на държавните училища. Те включват целеви средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието, капиталови разходи, както и остатъци от средства за издръжка на дейностите за възпитание и обучение на деца и ученици и за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие.

От тях 11 122 059 лв. са за училищата към Министерството на образованието и науката, 5 878 160 лв. са тези към Министерството на културата и 999 781 лв. за Министерството на младежта и спорта.

Средствата за възстановяване на преходните остатъци са заложени в държавния бюджет.

 

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 5 000 000 лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за финансово обезпечаване на управлението на инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

 

Правителството одобри изплащането на 2 000 евро общо обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

 

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 2 000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на правото на жалбоподателите на зачитане на личния и семейния живот и правото на ефективни правни средства за защита поради извършени процесуално- следствени действия по претърсване и изземване.

На 22 април 2016 г. в жилището на жалбоподателите, два гаража и паркираните вътре автомобили, са извършени претърсвания и изземвания във връзка с досъдебно производство за изготвяне на неистински парични знаци. С разпореждания от 23 април 2016 г. на окръжния съд проведените процесуално-следствени действия са одобрени, като след запознаване с изложените в исканията съображения, съдията се е ограничил единствено до обявяване на ситуацията за неотложна, съгласно чл. 161, ал. 2 от НПК, без да бъде изготвена действителна последваща проверка на законността и необходимостта от тези следствени действия. Жалбоподателите не са разполагали с вътрешноправно средство за защита срещу описаните действия.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делата Говедарски срещу България (жалба № 34957/12) и Стоянови срещу България (жалба № 55388/10), в които по сходни казуси са установени нарушения на чл. 8 и чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и делото „Посевини срещу България“ (жалба № 63638/14), в което е установено нарушение на чл. 13 от Конвенцията, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет учреди безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост, в полза на „Слънчев свят 2010“ ООД, гр. Пловдив. Засегнатия имот от сервитута се намират в с. Ковачите, община Сливен, област Сливен. Сервитута се учредява за прокарване на електрически кабел 20 kV. Решението е в съответствие със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

 С друго решение правителството предостави безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Върховния административен съд, част от имот - публична държавна собственост. Той представлява две помещения, всяко от тях с площ по 22 кв. м, в град София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 6, сграда 3, ет. 4. Досега частта от имота е била в управление на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

По решение на Министерския съвет на представляващия Висшия съдебен съвет се възлага да сключи договор в полза на държавата за покупка на терен с площ 963 кв. м. Той се намира на ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 в гр. Нова Загора. Изградените върху него сгради - публична държавна собственост са в управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на районния съд в гр. Нова Загора. Поземленият имот ще бъде използван за реализиране на проекти за преустройство на сградата на Районен съд - Нова Загора и проектиране на пристройка „Външно стълбище“ към нея, както и за присъединяване на сградата на съда към газоразпределителната мрежа чрез изграждане на площадков газопровод.

Столична община получава собствеността върху имот - частна държавна собственост, в гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 50, бл. 2, вх. Б, ет. 1, който представлява самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 142,64 кв. м и прилежаща тераса с площ 53,76 кв. м, заедно с идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Столична община ще използва имота за разкриване на общинска детска ясла с цел по-добро обслужване на жителите на район „Оборище“. Имотът, управляван към момента  от областния управител на област София, е с отпаднала необходимост за областната администрация.

Общинска администрация - Самоков получава собствеността върху сградата на бившия Гарнизонен военен стол в гр. Самоков, който е със застроена площ 393 кв. м. Той ще бъде използван за създаване на обект за обществено обслужване, представляващ общинска „Кухня“ за приготвяне на храна за потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж“, деца и ученици в звената на бюджетна издръжка към общината, както и за социално слабото население от града и селата на територията на община Самоков. Сградата ще се използва и управлява от община Самоков с неикономическа цел, единствено за целите на социалната услуга. Предвижда се ангажимент на областния управител н Софийска област да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Поради отпаднала необходимост по решение на Министерския съвет от Агенцията по геодезия, картография и кадастър се отнема управлението върху имот - публична държавна собственост и се предоставя на Регионалната дирекция по горите - Кюстендил. Имотът се намира на пл. „Свобода“ № 1 в гр. Дупница и представлява самостоятелен обект с площ 54 кв. м на третия етаж в сграда № 1.

Областната дирекция „Земеделие“ - Добрич получава управлението върху част от имот - публична държавна собственост. Частта от имота представлява стая № 107, намираща се на втория етаж в административна сграда №2 на ул. „Независимост“ №5 в гр. Добрич. Стаята ще се използва за работни срещи, провеждане на малки тръжни процедури или други срещи, с което ще се подобри дейността на администрацията.

С решение на правителството се обявява част от имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Същият е с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи (МВР). Обектът е със застроена площ от 373 кв. м на един етаж с предназначение: сграда за обществено хранене - кухненски блок със столова. Към днешна дата имотът не се ползва по предназначение, тъй като е негоден и опасен за ползване, съществува опасност от самосрутване. Сградата е с отпаднала необходимост за МВР и е престанала да има качеството на имот - публична държавна собственост. Сградата ще бъде премахната по реда на Закона за устройство на територията, като необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на МВР.

Правителството обявява част от имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост. Имотът се намира на бул. „Александър Малинов“ № 82 в район „Младост“, град София и представлява едноетажна сграда със застроена площ 104 кв. м. С решението на Министерския съвет се дава съгласие Министерството на вътрешните работи да премахне сградата за своя сметка при спазване на изискванията на Закона за устройството на територията. На терена ще бъде изграден комплекс за нуждите на дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР. Той ще включва персонализационен център за централизирана система за персонализиране на българските лични документи, офис за административно обслужване на граждани, обекти на вертикална планировка за осигуряване на пешеходна и транспортна достъпност от сградите и други съоръжения.

 

Правителството предложи на НС да ратифицира изменение на Учредителния договор на МБВР

 

Със свое решение правителството предложи на Народното събрание да ратифицира приетото с Решение № 696 на Управителния съвет на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) от 10 юли 2023 г. изменение на чл. III, Раздел 3 от Учредителния договор на Банката. Решението на международната финансова институция е свързано със заличаване на този член, което ще позволи повишаването на капацитета й за кредитиране, с цел разгръщане на пълния й финансов потенциал при постигане на нейните цели за развитие и преодоляване на глобалните кризи.

Предложеното изменение е част от реформите на глобалната финансова архитектура и в контекста на процесите на преструктуриране на многостранните банки за развитие, свързани с мерки за институционални промени на мисията и визията им, модела на опериране и оптимизиране на финансовия им капацитет с оглед по- ефективно адресиране на глобалните предизвикателства и последиците от множеството кризи през последните години.

Международната банка за възстановяване и развитие е основната организация от Групата на Световната банка, в която България членува от 1990 г.

 

За ратификация са предложени Измененията на текста на Протокола за устойчивите органични замърсители и на Анекси I, II, Ш, IV, VI и VHI, и Изменения на Анекси I и II

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Измененията на текста на Протокола за устойчивите органични замърсители и на Анекси I, II, III, IV, VI и VIII, и Изменения на Анекси I и II, приети в Женева на 18 декември 2009г.

Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, съставена в Женева на 13 ноември 1979г. (Конвенцията) е сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, е основната международноправна рамка, регламентираща сътрудничеството и мерките за ограничаване и постепенно намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха и неблагоприятните му последствия за човешкото здраве и околната среда, със специален акцент върху трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

Към днешна дата действието на Конвенцията е разширено с осем протокола, в това число и Протокола за устойчивите органични замърсители. Този протокол, включително настоящото изменение води до ограничаване и предотвратяване на разпространението на вредните емисии от устойчивите органични замърсители в атмосферния въздух и като следствие осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от тяхното въздействие.

Ратифицирането на измененията на Протокола за устойчивите органични замърсители от Република България ще бъде акт на изпълнение на общата външна политика на Европейския съюз в тази област.

 

За ратификация са предложени Изменения на текста на Протокола за тежки метали от 1998г. и на Анексите към него, различни от Ш и VII

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменения на текста на Протокола за тежки метали от 1998г. и на Анексите към него, различни от III и VII, приети в Женева на 13 декември 2012г.

Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния е основната международноправна рамка, регламентираща сътрудничеството, мерките за ограничаване, постепенно намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, и неблагоприятните му последствия за човешкото здраве и околната среда, със специален акцент върху трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

Към днешна дата действието на Конвенцията е разширено с осем протокола, в това число и Протокола за тежки метали. Този протокол, включително настоящото изменение има за цел да намали емисиите на кадмий, олово и живак от промишлени източници (промишленост за желязо, стомана и цветни метали), горивни процеси (производство на електроенергия, автомобилен транспорт) и изгаряне на отпадъци.

Ратифицирането на Изменения на текста на Протокола за тежки метали от 1998г. и на Анексите към него, различни от III и VII, приети в Женева на 13 декември 2012г. от Република България е акт на изпълнение на общата външна политика на Европейския съюз в тази област.

 

Одобрен е проект на Споразумение за предоставяне на доброволна целева вноска между Министерството на правосъдието и Съвета на Европа

 

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на доброволна целева вноска между Министерството на правосъдието и Съвета на Европа. Целта на Споразумението е да се подкрепи дейността на Съвета на Европа (СЕ) чрез доброволен финансов принос в размер на 20 000 евро, предоставен за дейността по намаляване на натрупването на добре обосновани жалби пред Европейския съд по правата на човека и в полза на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) за насърчаване на дейността й в подкрепа на демократичните институции, зачитащи върховенството на закона и правата на човека 2024-2028 г.

Предоставянето на доброволна целева вноска за СЕ ще има благоприятен ефект върху сътрудничеството между Министерството на правосъдието и СЕ, върху имиджа на България в организацията и ще затвърди проактивната позиция на страната ни за отстояване на принципите и ценностите на СЕ като демокрация, върховенство на правото и правата на човека, а така също ще спомогне и за повишаване на доверието към България в международен план.

Споразумението се финансира със средства от бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г., като изпълнението на споразумението не засяга общата бюджетна рамка и не изисква допълнително финансиране.

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 16 октомври 2023 г. в Люксембург.

Очаква се министрите да постигнат общ подход по две законодателни предложения, на базата на който Съветът да започне преговори с Европейския парламент с оглед постигане на споразумение.

Предложената ревизия на Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води разширява нейния обхват и изисква държавите членки да изготвят интегрирани планове за намаляване на замърсяването, дължащо се на дъждовни води. Въведена е обвързваща цел за енергийна неутралност за сектора за пречистване на градските отпадъчни води, която трябва да бъде постигната във всяка държава членка до 2040 г., заедно с междинни цели през 2030 г. и 2035 г.

Предвижда се министрите да постигнат съгласие и за изменение на стандартите за емисиите на СО2 от тежкотоварни превозни средства. Целта на регламента е да се намалят емисиите и да се допринесе за преминаване към мобилност с нулеви емисии в по-широкия контекст на повишените амбиции на Европейския съюз в областта на климата.

Съветът ще приеме заключения, изразяващи основните елементи на преговорната позиция на Европейския съюз за 28-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през декември тази година в Дубай.

Предвижда се делегациите да одобрят представянето от Европейския съюз на актуализиран национално определен принос към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Национално определеният принос е свързан с усилията, положени от всяка държава, за намаляване на националните емисии и адаптиране към изменението на климата.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, част „Младеж“

 

Министерският съвет одобри доклада на министъра на младежта и спорта за резултати от участието на Република България в неформално заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (част „Младеж“), проведено на 18.09.2023 г. в гр. Сарагоса, Кралство Испания.

Министрите на младежта участваха в политически дебат на тема „Как да ангажираме Европа с нейната младеж? Образование, права и благосъстояние на младите хора“.

Република България изтъкна, че работи проактивно за поставянето на младите хора и младежките организации в центъра на разработването на публичните политики на национално ниво чрез предоставяне на различни формати за тяхното ангажиране. Чрез финансиране на проекти в различни направления по национални програми за младежта правителството допринася за повишаването на участието на младежите в демократичните процеси.

Министрите се съгласиха, че включването на младите хора в процесите на вземане на решения носи ползи, както за самите тях, така и за обществото. Те се обединиха около тезата, че трябва да бъдат предоставяни ефективни механизми за участие, както на национално, така и на европейско равнище.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 18 септември в Брюксел.

Министрите на държавите членки на ЕС обсъдиха селскостопанските аспекти на предложението за директива относно поддържането на доброто състояние на почвите, отнасящи се до тяхното опазване, устойчивото им управление и възстановителните процеси при тях. Посочено бе, че е необходимо да се вземат предвид географските особености на отделните страни и свързаните с климата характеристики.

Комисията представи и информация, свързана с търговски въпроси в областта на земеделието. По тази тема министрите посочиха, че при внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни е необходимо да бъдат спазвани високите стандарти, прилагани на територията на ЕС, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

Проведен беше дебат относно дългосрочната визия за развитието на селските райони на Европейския съюз, като бяха изложени основни политически насоки, както и предложения за подходящи действия. От Европейската комисия посочиха, че селските райони имат решаващо значение за благосъстоянието на гражданите на Съюза и като цяло за функционирането на обществото. Подчертана беше ролята и на Местните инициативни групи, както и необходимостта да се предприемат действия за повече инвестиции в тези региони.

 

„Аидалес 21“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Дупката“

 

„Аидалес 21“ АД, гр. Хасково, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Дупката", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 21 760 лв. в проучвателните дейности.

 

„ТАЙФУН-БГ“ ЕООД, ще проучва строителни материали в площ „Александра-2“

 

„ТАЙФУН-БГ“ ЕООД, гр. Търговище, ще проучва строителни материали в площ „Александра-2”, разположена в землището на с. Ловец, област Търговище. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. През този период „ТАЙФУН-БГ“ ЕООД ще вложи минимум 54 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

На МО и МВР се възлага контрола по ремонтно-възстановителните дейности по възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница

 

Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на отбраната осигуряването, ръководството и контрола по извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път до 31 декември 2023 г.

 

Прието е решение за обявяване на енергийни обекти, които са част от електропреносната мрежа, за национални обекти и за обекти с национално значение

 

Министерския съвет на Република България прие решение за обявяване на енергийни обекти, които са част от електропреносната мрежа, за национални обекти и за обекти с национално значение, по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и на §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. С приетия акт ще се даде възможност същите да се ползват с приоритетен статут на национално равнище, като за тях ще се постигнат редица облекчения при провеждане на изискваните процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и други.

 

Тракийският университет - Стара Загора открива Институт по инфекциозни болести

 

Институт по зоонози ONE HEALTH (инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно) ще бъде открит в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, реши правителството.

Основните цели на Института са приложна епидемиология. Институтът ще извършва научно-приложна и развойна дейност посредством приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, научно-образователна и проектна дейност, както и информационна и комуникационна дейност.

Много от основните заболявания от този тип пречат на ефективното производство на храни от животински произход и създават пречки пред международната търговия с животински продукти. Идеята е да бъде създаден модерен институт по заразни болести на човека и животните, който да отговаря на предизвикателствата пред развитието на глобалното здравеопазване, които изискват иновативни подходи и решения за разработване на експертни анализи и изследвания, както и с възможностите за противодействие и обществена защита от пандемии.

Предложението за откриване на новия институт е на ректора на Тракийския университет в Стара Загора след решение на академичния съвет на висшето училище.

 

Минималната работна заплата става 933 лева от 1 януари 2024 г.

 

Минималната работна заплата ще стане 933 лв. от 1 януари 2024 г., реши правителството. Размерът й ще се повиши с 19,6%, или със 153 лв. спрямо сегашната й стойност. Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите. Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда и ще увеличи мотивацията на работната сила за включване в заетост.

От 1 януари 2024 г. минималната часова работна заплата ще бъде 5,58 лв.

 

 

 

Правителството одобри промени в областта на забраната на химическото оръжие

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Измененията са свързани с добавяне на две групи токсични химически вещества към списъка с химическите вещества към Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. Те са направени след приети решения на 24 сесия на Конференцията на държавите-членки на Организацията за забрана на химическите оръжия.

Във връзка със систематизиране на усилията за подобряване на регулаторната политика на нашата държава са предложени и текстове, отнасящи се до създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, осъществяващи дейностите по чл. 6,7 и 8 на Закона за забрана на химическо оръжие (ЗЗХО), при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.

Организацията за забрана на химическите оръжия е международна организация, в която членуват 193 държави.

 

Правителството одобри позиция на страната по дело на Виваком България, пред Съда на Европейския съюз

 

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело на Виваком България, пред Съда на Европейския съюз.

С отправеното запитване Върховният административен съд иска тълкуване на нормите на чл. 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз (средства за ефективна правна защита) и чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС (право на справедлив съдебен процес).

В одобрената позиция се излагат аргументи в защита на отстояваната теза, че така цитираните текстове допускат национална правна уредба като чл. 2в, ал. 1, т. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, вр. чл. 203, ал. 3 и чл. 128, ал. 1, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно която предявен иск за обезщетение за вреди, причинени от нарушение на правото на Съюза, извършено от върховен съд, по който последният има качеството на ответник, се разглежда от друг състав на същия съд като последна инстанция.

С участието си по делото България има възможността да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

Одобрена бе позицията на България за участие в редовното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика", част „Енергетика", което ще се проведе в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург, на 17 октомври 2023 г.

По време на заседанието се очаква да бъде постигнат общ подход по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/943 и (ЕС) 2019/942, както и на директиви (ЕС) 2018/2001 и (ЕС) 2019/944 с цел подобряване на структурата на пазара. Предложението е част от пакета, представен от Комисията на 14 март 2023 г., разработен при отчитане на ситуацията с високите цени и нестабилността на пазарите на електроенергия през 2021 г. и 2022 г.

С одобрената позиция, българската страна изразява принципна подкрепа за постигането на общ подход на Съвета по предложението, при отчитане в достатъчна степен на отстояваната позиция по останалите за изясняване въпроси. Постигането на общ подход по законодателното предложение е с оглед очертаване предварителната позиция на Съвета, като основа за подготовката за преговори с Европейския парламент.

На заседанието Комисията ще представи информация относно финансирането в областта на енергийната ефективност, както и за състояние на подадените от държавите членки проекти на актуализирани интегрирани национални планове енергетика и климат. Допълнително са включени теми, свързани с подготвеността за зимния сезон и с въздействието на пазара на квоти за емисии на парникови газове върху политиката в областта на енергетиката и климата и осъществимостта на целите за енергиен преход.

 

Министерският съвет одобри проект на Съвместно изявление между България и Великобритания

 

Предложеният от британската страна документ има за цел засилване на сътрудничеството в борбата и предотвратяването на организираната престъпност в областта на имиграцията

Със свое решение Министерският съвет прие проект на Съвместно изявление между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за засилване на сътрудничеството в борбата и предотвратяването на организираната престъпност в областта на имиграцията.

Проектът, предложен от британската страна, предвижда двете държави да създадат съвместна работна група, която ще има задачата да определя начините за реализиране и задълбочаване на сътрудничеството между компетентни органи, както и да оценява изпълняваните дейности. Двама председатели, определени съответно от България и от Обединеното кралство, ще председателстват, заседанията. Работната група ще заседава поне веднъж на три месеца и в нея ще участват представители на всички компетентни ведомства на двете държави.

Подписи под документа ще сложат министърът на вътрешните работи на България Калин Стоянов и министърът по миграцията на Обединеното кралство Робърт Дженрик. Предвидено е съвместното изявление да бъде подписано в рамките на визитата на министър Дженрик в страната ни на 16-17 октомври 2023 г.

Съвместното изявление не е правнообвързващо и не попада в обхвата на Закона за международните договори на Република България.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета ЕКОФИН, което ще се проведе на 17 октомври 2023 г. в Люксембург.

В рамките на дневния ред Испанското председателство цели да бъде постигнат общ подход по предложението за реформа на рамката за икономическо управление в ЕС. По тази тема България поддържа непроменена позиция, че за държавите членки с дефицит и дълг, превишаващи съответно 3% и 60% от БВП, фокусът следва да бъде върху провеждането на строга и консервативна фискалната политика. Фискалната политика на държавите членки с нива на дълга и дефицита, които съответстват на числовите критерии, следва да бъде фокусирана върху растежа, като същевременно е антициклична и не подлага на риск фискалната им устойчивост. България подкрепя възможността периодите на корекция на държавите членки да бъдат удължени при наличието на подпомагащи растежа инвестиции и реформи, при условие че това не възпрепятства средносрочната и дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Страната споделя мнението, че рамката следва да е по-амбициозна по отношение намаляването на дълга на силно задлъжнелите държави членки с дълг над 60% от БВП.

Европейската комисия ще представи доклада до Европейския парламент и Съвета, относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост във връзка с икономическо възстановяване в Европа след пандемията от COVID19

Съветът ще одобри решения за изпълнение на Съвета за измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Чехия, Словения, Испания, Португалия и Нидерландия.

Участниците в заседанието ще обменят мнения и относно икономическите и финансовите последствия от агресията на Русия срещу Украйна.

Министрите ще приемат заключения на Съвета относно международното финансиране на климата преди Конференцията на ООН по изменение на климата (СОР 28) от 30 ноември до 12 декември 2023 г.

 

Одобрен е проект на споразумение относно подновяването на определянето на РЦОНКН в Югоизточна Европа като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяването на определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (РЦОНКН) като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, Република България.

Подписването на ново Споразумение между ЮНЕСКО и Република България и подновяването на определянето на Регионалния център, като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, ще допринесе за утвърждаване позицията на България като водеща страна в сферата на нематериалното културно наследство в региона, както и сред страните подписали Конвенция та на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. В същото време то ще допринесе и за насърчаването на започналите процеси по изграждане па мрежи от експерти, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Югоизточна Европа.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. И НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА“ - 2021, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 593 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗООНОЗИТЕ, В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г., ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 156 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2014- 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ПРИНОС ПОД ФОРМАТА НА ГАРАНЦИЯ В РАЗМЕР 10 МЛН. ЕВРО В ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД „ЕС ЗА УКРАЙНА“, СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ЕС ЗА УКРАЙНА“.

Внася: министърът на финансите

 

 1. 8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „СТОЯНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 63286/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „СЛЪНЧЕВ СВЯТ 2010“ ООД - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННИЯ СЪД - НОВА ЗАГОРА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ -ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ДОБРИЧ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЧЛ. III, РАЗДЕЛ 3 ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕКСТА НА ПРОТОКОЛА ЗА УСТОЙЧИВИТЕ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И НА АНЕКСИ I, II, III, IV, VI И VIII, И НА ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСИ I И II, ПРИЕТИ НА 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕКСТА НА ПРОТОКОЛА ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ОТ 1998 Г. И НА АНЕКСИТЕ КЪМ НЕГО, РАЗЛИЧНИ ОТ III И IV, ПРИЕТИ НА 13 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „МЛАДЕЖ“, ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В САРАГОСА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДУПКАТА“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩ. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „АЛЕКСАНДРА-2“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛОВЕЦ, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛО С-369/23, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ, ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5346/2022 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В БОРБАТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИМИГРАЦИЯТА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО) ОТНОСНО ПОДНОВЯВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КАТО ЦЕНТЪР ОТ КАТЕГОРИЯ 2 ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО В СОФИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНЖЕНЕРНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩ ТИП ПО БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ПЪТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Внасят: министърът на вътрешните работи министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ЗА НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ И ЗА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗООНОЗИ - ЕДНО ЗДРАВЕ /INSTITUTE OF ZOONOSES - ONE HEALTH/ В СТРУКТУРАТА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията