EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 08.07.2020 г.

08.07.2020

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л  Ж Б А

 

 

Правителството одобри План за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия

за демографско развитие на населението на България

 

Министерският съвет одобри План за 2020 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.). Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от неговото застаряване, както и преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване върху основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен план. Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2020- г. и неговата актуализация, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

 

Симеон Идакиев e предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ -  първа степен

 

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Симеон Идакиев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен, за особено големите му заслуги към развитието на българската култура. Предложението е на Министерството на културата.

Симеон Идакиев завършва образованието си във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност българска филология. От 1974 година работи в редакция „Съвременник“ на БНТ. Идакиев е известен журналист и пътешественик, леководолаз и ветроходец. Продуцент и водещ на популярното географското предаване „Атлас“ на БНТ. Автор е на над 400 филма обединени от заглавията: „Един мъж, един автомобил, една камера“, „Един мъж, една камера“ и „Непознатата България“. Филмите му са в резултат на направените обиколки в над 120 държави на всички континенти. Автор е и на многобройни публикации в печата, водещ на радиопредавания, както и на няколко книги: „С яхта около Европа“, „Един мъж, един автомобил, една камера“. „Азиатски маршрути“, „Мечта по Южния кръст“. „Виа Вита (Сто дни в Латинска Америка)“, „От Коста Рика до Златоград“, „Светът и всичко в него (Америка)“, „Светът и всичко в него (Азия)“, „Черна гора“ „Хърватска“. В периода 2011-2017 г. работи и в Българското национално радио, където в програма „Христо Ботев“ води предаванията „Посоки“ и „Един мъж, един микрофон“. От 2013 г. води и телевизионното предаване „Светът и всичко за него“.

Симеон Идакиев е член е на Съюза на българските журналисти, Съюза на българските филмови дейци, Българското географско дружество. През 2014 година е приет за член и на Кралското географско дружество на Великобритания.

 

Методи Илиев e предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - втора степен

 

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Методи Илиев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - втора степен, за големите му заслуги към развитието на българската култура и изкуство.

Професионалният път на Методи Илиев е свързан основно като сценарист и хореограф на различни танцови спектакли. Организатор, сценарист и режисьор е на 16 издания на Международния етнофест под мотото „Всички заедно можем повече“, провеждан без прекъсване от 2002 до 2018 г.

Методи Илиев работи основно в областта на симбиозата на танцовата култура на различните етноси и региони. Председател е на Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека“ и член на Националния и Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, както и на Комисията по култура и медии на Националния съвет.

Носител е на множество национални, регионални и местни отличия и награди от фестивали, прегледи на танцовото изкуство и фолклорни празници и за принос за развитието на междуетническото сътрудничество.

Връчването на държавната награда, орден „Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен на Методи Илиев е израз на висока чест и уважение и признание за приноса му в работата по културната интеграция на ромите в България.

 

Мая Вапцарова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

 

Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на Президента на Република България да издаде указ за награждаването на Мая Вапцарова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значимите й заслуги в областта на културата. Предложението е на Министерството на културата.

Мая Вапцарова завършва кинорежисура при Ищван Сабо в Будапеща. Семестриално завършва психология в New York university, САЩ. Тя е известен български творец с широк диапазон на интелектуалните търсения.

Мая Вапцарова е кинорежисьор, поет, есеист, преводач, както и личност с категорична, ясна и ярка гражданска позиция. Тази позиция прозира в цялото й творчество и я позиционира като ярък общественик със значимо присъствие и принос в българската култура. Автор е на 118 документални филми и 3 игрални, автор на 10 книги, 102 статии, както и на Стратегията „Бенелюкс на Балканите”. През годините последователно е била художествен ръководител на „Българско видео”, режисьор и драматург в Студио за научни и документални филми и Студио за игрални филми „Бояна”, Следващите години е президент и главен редактор на в. „Македония днес”, издател на в. „Вяра”, председател на Фондация „Вапцарова вяра”, член и председател на СЕМ, както и член на Медийната комисия към Парламента на Европа - Страсбург.

Във фокуса на нейните социални ангажименти попада работата й с деца в неравностойно социално положение и на хора лишени от граждански права - осъдените. Участник и лектор в множество международни конференции, посветени на българското културно наследство и българската поезия, участник в „Международния евразийски мост“- кинофестивал в Ялта 2018. За своята активна дейност Мая Вапцарова е отличавана с редица български и чужди награди. Присъдено й е почетното звание доктор хонорис кауза във ВВМУ „Никола Вапцаров“.

 

Елена Кутева е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

 

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Елена Кутева-Тъпкова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие, за особено значимите й заслуги към развитието на българската култура и за популяризирането на българския фолклор.

Елена Кутева-Тъпкова е родена в София, в семейството на Филип и Мария Кутеви. През 1969 г. тя се дипломира в Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски"- специалност „музикална теория“, професия „музиковед“. През периода 2002-2004 г. специализира мениджмънт в The Open University - UK, съвместно c НБУ.

Научната й кариера започва през 1989 г., когато получава образователна и научна степен „доктор” в областта: теория на музиката. Последователно е избрана за старши научен сътрудник II ст. в ИИ при БАН, след което и за професор в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Професионалният й път преминава изцяло в сферата на българския фолклор и неговото изучаване и популяризиране. Под нейно ръководство се обучават и десетки дипломанти и докторанти по теория на музиката. Научните трудове на проф. Елена Кутева включват десетки статии, студии и монография в областта на музикалната теория (музикалнотеоретична проблематика в музиката на XX в., фолклора, стари монодийни професионални култури, в областта на музикалнотеоретичната терминология и др.). Автор е на аранжиментите на множество народни песни.

От 1994 г. Проф. Елена Кутева става директор на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството реши да предостави на Министерството на образованието и науката имот - публична държавна собственост в гр. Велинград за нуждите на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“. Имотът включва два самостоятелни обекта в сграда. Единият е със застроена площ от 800 кв. м, а вторият е с големина 303 кв. м. Те ще се ползват за създаването на общежитие и стол за хранене на учениците от професионалното учебно заведение.

Правителството разреши също така „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (БДЖ-ТП) да продаде неоперативни активи, собственост на дружеството, на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Решението предвижда чрез пряко договаряне и на цена не по-ниска от тяхната пазарна стойност, определена от независим оценител, да бъдат продадени общо петнадесет имота. В решението се посочва още, че след прехвърлянето на имотите към НКЖИ два от тях се обявяват за публична държавна собственост. С продажбата им, БДЖ-ТП ще може частично да погаси натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост“.

Учредява се възмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от имот - публична държавна собственост, в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД - Пловдив. Частта от имота - публична държавна собственост, се намира в гр. Бургас и е с площ от 61 кв. м. Тя се засяга от частично кабелиране на 4 въздушни електропроводни линии и полагане на 2 нови подземни кабела. Определеното по реда на Закона за устройство на територията парично обезщетение за учредяване на сервитутното право - право на прокарване върху част от имота - публична държавна собственост, е на стойност 1 904,42 лв. без ДДС.

 

Одобрено е изпълнението към 30 юни на Плана за действие с мерките, произтичащи от

членството ни в ЕС

 

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2020 година.

Общо 122 мерки са със срок на изпълнение до края на месец юни, като от тях са изпълнени 69 мерки. Неизпълнените мерки са 53, което представлява 43,4 % неизпълнение. В края на първото тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 42,5 %.

Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на COVID-19, но ведомствата трябва да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради опасността от стартиране на нови процедури за нарушение.

От неизпълнените мерки 20 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 23 директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2020 г. На 11 от тях срокът за въвеждане е бил 31 май 2020 г. и те ще бъдат включени в Таблото за Вътрешния пазар на ЕК, издание месец ноември 2020 г.

 

Утвърдено е Споразумението с Румъния за сътрудничество в областта на

извънредните ситуации

 

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации, подписано на 29 март 2019 г. в Букурещ.

Споразумението определя общата рамка за сътрудничество между страните в областта на превенцията, готовността и реагирането при мащабни извънредни ситуации, природни и причинени от човека бедствия и пожари.

В Споразумението са регламентирани: създаването на съвместна комисия за изпълнение на Споразумението, начините за оказване на помощ и други форми на сътрудничество, координацията и ръководството на операции по оказване на помощ, възможността за транзитно преминаване през територията на страните на екипи за оказване на помощ, оборудване и средства за подпомагане при оказване на помощ на трета страна, установяването на точки за контакт за изпращане и получаване на нотификации относно заплахи и искания за помощ, процедурите за преминаване на държавната граница в случай на мащабна извънредна ситуация, природно или причинено от човека бедствие или пожар в граничната зона, възможността за използване на въздухоплавателни и плавателни средства за операции по издирване и спасяване и за транспортиране на екипите за оказване на помощ и др.

Компетентните органи по прилагане на Споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Споразумението се сключва за неопределен период от време и влиза в сила от датата на получаване на последната нотификация, с която договарящите страни взаимно се уведомяват за приключването на техните вътрешноправни процедури, необходими за влизането му в сила.

 

Одобрен е проектът на нова Спогодба между България и Малта за избягване на двойното данъчно облагане

 

Правителството одобри българския проект на нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (СИДДО) между Република България и Република Малта, като основа за водене на преговори, и упълномощи министъра на финансите да я подпише, при условие за последваща ратификация.

Действащата в момента Спогодба между двете държави е от 1986 г., тя е подписана в условията на коренно различни икономически отношения. Периодът след подписването и влизането й в сила се характеризира със съществени промени в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с оглед противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Насоките в тази област са представени в Проекта Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) на ОИСР. Той предлага на държавите решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите, чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки. Едновременно с това част от мерките по Проекта BEPS създават предпоставки за по-ефективно разрешаване на споровете между бизнеса и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.

Също така през годините са направени и съществени изменения в модела на данъчна спогодба на ОИСР, който и двете държави следват приоритетно при договаряне на своите СИДДО, като най-актуалната редакция на модела е от 2017 г. За този дълъг период има и съществени икономически промени, както и изменения във вътрешните законодателства, настъпили за България и Малта, отчита се и засилване на икономическите връзки помежду им.

Всичко това е предпоставка за сключването на новата Спогодба. Тя ще създаде облекчени възможности от данъчна гледна точка за местните лица на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различните сфери и отрасли на икономиката. Това от своя страна ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество.

Данъчните правила, възприети в проекта на нова СИДДО между Република България и Република Малта, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в модела на данъчна спогодба на ОИСР.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформални видеоконференции

на ресорни министри на държавите-членки на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от провелата се на 23 юни неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в част „Образование“. Тема на видеоконференцията беше „Противодействие на кризата COVID-19 в образованието и обучението, извлечени поуки и възможни начини за напредък: Подготовка за следващата учебна/академична година и надграждане на възможни последващи иновации в системите за образование и обучение“. Българската страна отбеляза значителните предизвикателства, които кризата с COVID-19 постави. Въпреки тях държавните зрелостни изпити и националното външна оценяване за 7 клас бяха проведени успешно, при прилагане на строги предпазни мерки. Посочено беше, че проведеното дистанционно обучение в електронна среда по време на кризата е било гъвкаво, съобразено с мненията на родители, ученици и учители. Във връзка с иновациите в предоставянето на онлайн обучение, подкрепени от различни учебни среди, отворени образователни ресурси и нововъзникващи технологии като изкуствен интелект, България изрази своята подкрепа за бъдещия дигитален образователен план и заяви готовността си да участва в предвидените обществени консултации.

Неформална видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи се проведе на 5 юни 2020 г. Теми на дискусиите беше поетапното отпадане на мерките по вътрешните и външните граници, както и въздействието на ситуацията във връзка с COVID-19 върху миграционните процеси.

Правителството одобри също така позицията на България за участие в неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки на ЕС (ЕКОФИН), който ще се проведе на 10 юли. Германското председателство на Съвета на ЕС ще представи своята работната програма по теми от компетентност на Съвета ЕКОФИН. Дневният ред на разговора предвижда участниците да обменят мнения по Прегледа на икономическото въздействие на COVID-19 и мерките за възстановяване; по Окончателния доклад на Форума на високо равнище относно Съюза на капиталовите пазари и по Конвергентните доклади на ЕК и ЕЦБ за 2020 г.

 

Удължава се договорът за концесия за морски плаж „Бутамята“ и се намалява размерът

на дължимото концесионно възнаграждение за 2020 г.

 

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на договора за концесия за морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас, сключен на 07.07.2000 г., и за намаляване на дължимото концесионно възнаграждение за морската ивица за текущата година.

Чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето бе въведена възможност концесионерите да предложат удължаване на срока на концесията с оглед ограниченията на дейността им, настъпили заради световната пандемия от COVID-19.

Срокът на договора за морски плаж „Бутамята“ изтича в средата на летен сезон 2020 г. и предвид ситуацията, съществува възможност морският плаж, привличащ много туристи, да остане неохраняем. Това би довело до създаване на риск за живота и здравето на посетителите, или до допълнителни разходи от държавния и общински бюджет, за да се осигурят в много кратки срокове задължителните дейности по водно спасяване и санитарно хигиенно поддържане, чието значение в условията на разпространение на вируса е особено важно.

По силата на приетите Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравето се дава възможност чрез намаляване на концесионното възнаграждение стопаните на плажа, въпреки изключително сложната обстановка, създадена след пандемията, да се справят със задължението си да осигуряват задължителните дейности по водно спасяване, медицинско обслужване и сериозно завишените мерки за санитарно-хигиенно поддържане.

Намаляването на концесионното възнаграждение се прилага само в случай, че концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности- чадъри и шезлонги, на цени не по- високи от заявените от него за сезон 2020 г. съгласно уведомлението му по § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето.

 

Над 500 хил. лв. ще бъдат вложени в добив на варовици от находище „Кубрат“

 

„Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник, ще добива строителни материали - варовици, от находище „Кубрат“, разположено в землището на с. Муселиево, област Плевен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „Тони Тодоров" ООД ще вложи над 500 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 800 хил. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Никопол.

Шуменското дружество „Барс“ АД ще добива строителни материали - варовици, от находище „Ламбурлука", разположено в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което фирмата е определена за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 21 години. През този период концесионерът ще вложи около 50 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 450 хил. лв. без ДДС. По закон тези суми постъпват в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Смядово.

„Сити Строй-МГ“ ООД, гр. Момчилград ще проучва строителни материали в площ "Дюлевото", разположена в землището на с. Загорско, обл. Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 24 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Хемус-М" АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Бели брод", разположена в землището на едноименното село в област Монтана. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години, като за това време дружеството ще вложи минимум 57 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Министерският съвет одобри проект за допълнение на Закона за българските лични документи

 

Правителството прие проект за допълнение на Закона за българските лични документи. Допълнението се налага от необходимостта за преустановяване на практиката по ревалидиране на обявени за невалидни български документи за самоличност, които преди това са декларирани като изгубени или откраднати. С промените се прецизират и непредвидени до момента основания за обявяване за невалидни лични документи и паспорти на български граждани, взет е предвид и регламентираният обмен на обявени за невалидни у нас български лични документи в информационните масиви на Интерпол и Шенгенската информационна система.

Целта от една страна е да се преустанови практиката веднъж обявени за невалидни български документи за самоличност, отразени в информационната система, поддържана от МВР, да бъдат възстановявани като валидни след отпадане на причината, поради която са били обявени за невалидни. По този начин се постига и съответствие на информацията за документите, налична както в информационната система на вътрешното министерство, така и на Интерпол и на Шенгенската информационна система. От друга страна осигуряването на възможността за обявяване на невалидни на документи за самоличност по причини, които до момента не са били предвидени, ще доведе до правилно отразяване на данните в информационните системи, както и получаване на по-точни данни при извършване на справка за конкретен документ за самоличност.

Регламентира се и възможността по искане на гражданите документите за самоличност да бъдат обявявани за невалидни в случаите на съмнения за злоупотреби с лични данни, както и когато предходният документ не е върнат от лицето, а новият се получава от упълномощено лице.

 

Отменя се старият Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“

 

Министерският съвет прие Постановление за отмяна на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“, приет с Постановление № 200 на Министерския съвет 2003 г.

С последното изменение на разпоредба на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 98 от 2016 г.) се предвиди, че правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (страшински) колежи се издават от министъра на отбраната, вместо от Министерския съвет, поради което се наложи отмяната на посочения нормативен акт.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, последните промени в Закона за висшето образование /обн. ДВ бр. 17 от 2020 г./, Закона за развитието на академичния състав на Република България и правилника за неговото прилагане. Отчетено е и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.) за изменение на Решението за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

 

Определени са концесионери на три морски плажа

 

„Ендевър Лозенец Фест “ ДЗЗД е определен за концесионер на морски плаж „Малък плаж - Лозенец“  в община Царево, „Валто-Трейд“ ЕООД – за концесионер на морски плаж „Делфин“ в община Несебър и „САМЪР М“ ООД – за концесионер на морски плаж „Обзор - централен“ в община Несебър.

 „Ендевър Лозенец Фест “ ДЗЗД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10  лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 3,10 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 5 710,51 лв. с ДДС.

 „Валто-Трейд“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 12,70 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 33 388,73 лв. с ДДС.

 „САМЪР М“ ООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 8,00 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 175 712,06 лв. е ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с организация на спортно- развлекателните дейности на морския плаж за срока на концесията са 348 840 лв. с ДДС.

 

Правителството прие промени в решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища

 

Министерският съвет прие промени в Решението за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година.

Това става след постъпили предложения от ректора на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) - "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив - проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, и от проф. д-р Борислав Юруков - ректор на Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“ в Благоевград.

В АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев" се променят таксите за обучение по професионално направление „Педагогика на обучението по...“ от II до IV курс вкл. в образователно-квалификационна степен бакалавър, редовна форма на обучение.

На ЮЗУ „Неофит Рилски“ е дадена възможност за обучение на докторанти и специализанти в професионално направление „Изобразително изкуство“.

По предложение на Министерство на външните работи граждани от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия ползват същите права и имат същите задължения като тези от държавите-членки на ЕС.

 

Изпълнени са 1105 мерки за намаляване на административната тежест

 

Правителството одобри отчета за напредъка при изпълнението на най- големия пакет от 1566 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, с които се редуцират изискваните от заявителите документи, увеличава се служебният обмен на документи, намалят се някои срокове и такси, стандартизират се услуги на администрации със сходен профил на дейност.

Обобщената информация от отчетите показва, че от общо 1566 мерки са изпълнени 1105 (70,56%), в процес на изпълнение са 381 (24,33%), а изпълнението на 80 (5,11%) от мерките все още не е започнало.

За неизпълнените мерки работата и отчитането продължава в рамките на Съвета за административната реформа, като крайният срок за изпълнението е до края на 2020 г.

С цел осигуряване на публичност на постигнатите резултати, конкретното описание на изпълнените мерки е публикувано на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/.

На днешното правителствено заседание бяха одобрени също така Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция. Насоките се базират на законовата уредба на дейността по системна интеграция.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2020 Г. ЗА ИЗЦЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СИМЕОН ИДАКИЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МЕТОДИ ИЛИЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ" ВТОРА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МАЯ ВАПЦАРОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЕЛЕНА КУТЕВА-ТЪПКОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СОФИЯ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ, ПОДПИСАНО НА 29 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАЛТА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 5 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОВЕДЕНА НА 23 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА 2020 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ „БУТАМЯТА", СКЛЮЧЕН НА 7 ЮЛИ 2000 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КУБ­РАТ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МУСЕЛИЕВО, ОБЩИНА НИКО­ПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА „ТОНИ ТОДОРОВ" ООД - ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛАМБУРЛУКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, НА „БАРС" АД - ШУМЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЮЛЕВОТО", РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗАГОРСКО, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЕЛИ БРОД", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛИ БРОД, ОБЩИНА БОЙЧИ­НОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 ЮЛИ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УС­ТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „МАЛЪК ПЛАЖ - ЛОЗЕНЕЦ”, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЕЛФИН”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ОБЗОР - ЦЕНТРАЛЕН”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 275 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТ­СТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНА­ТА 2020/2021 ГОДИНА.

Внася: Министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ВЕЛИНГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ № 704 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МОДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАСОКИ ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СИС­ТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ ПО ЧЛ. 7С ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕ­НИЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството