EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 07.04.2021 г.

07.04.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Приета е Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година

 

Министерският съвет прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2021 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта - на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно.

С Програмата за 2021 година се предвижда общо 1401 ученици от държавни, общински и частни училища да спечелят призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското законодателство.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2021 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

Приетата Програма за 2021 година представлява логично продължение на Програмите от 2005 година насам за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2021 г.

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 4 за 2021 г., образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2 и чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс и на чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт. В становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на президента на Република България.

 

Министерският съвет прие План за предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете в България 2021 - 2023 г.

 

Министерският съвет одобри План за предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България за периода 2021 - 2023 година.

Предложените в Плана мерки са продължение на пакета от дейности, прилагани през 2020 г. Те са основани на пет важни стълба: засилен граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната, засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на България, организиране и провеждане на лабораторен контрол и провеждане на информационна кампания и обучения. В него са заложени и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции.

Целта е да се разпределят дейностите за борба с болестта между различни държавни структури. Планът описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт.

Координираното прилагане на мерките, заложени в Плана, през 2020 г. допринесе за спад с 45% на регистрираните огнища и с 46 % по- малко засегнати животни за разлика от 2019 г.

 

Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ беше признато за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, оказвайки съдействие за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в България, както и за тяхното социално приобщаване, личностната реализация и пълноправно участие в обществения живот.

 

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ беше признато за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза и работи активно за подобряване на начина на живот и социалното приобщаване на децата с нарушено зрение в България.

 

Сдружение „Съюз на слепите в България“ беше признато за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Съюз на слепите в България“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със зрителни увреждания и тяхното пълноценно приобщаване в обществото.

 

Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ беше признато за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като работи активно за осигуряване на достоен и независим живот на децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и отстоява правата им пред държавните органи и обществени организации.

 

Осигуряват се допълнителни 39 млн. лв. за топъл обяд на уязвими граждани

 

Правителството одобри изменение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020. Решението предвижда бюджетът на програмата за 2021 г. да бъде увеличен с 39 млн. лв.

С допълнителните средства ще се осигури топъл обяд за около 60 000 уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. По този начин ще се гарантира, че програмата ще се изпълнява без прекъсване през настоящата година.

Средствата се осигуряват по линия на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU. Допълнителният ресурс беше обезпечен от правителството през 2020 г., когато разреши Управляващият орган на оперативната програма предварително да договори отпускането на средствата.

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение след споразумение по жалба за бавно правосъдие

 

Правителството одобри изплащането на 3 000 евро обезщетение след споразумение по жалба за бавно правосъдие. През 2014 г. е образувано досъдебно производство на Районно управление Велико Търново за престъпление по чл. 149 ал. 1 от НК срещу неизвестен извършител. Жалбоподателят Василев бил задържан за 24 часа от полицейски орган с мотив, че има данни за извършено престъпление. Досъдебното производство е прекратено на 04.01.2021 г. като продължителността му е повече от 5 години, а жалбоподателят не е станал причина за забавянето на наказателното производство.

През 2019 г. жалбоподателят е предявил иск против Прокуратурата на Република България с правно основание чл. 2 б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за присъждане на сумата от 4000 лв. - обезщетение за причинени неимуществени вреди, вследствие на разглежданото досъдебно производство извън разумния срок по член 6 § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Районният съд се е произнесъл в полза на жалбоподателя, но решението е отменено от Окръжен съд - Велико Търново.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 3 000 евро за всички вреди, разходи и разноски.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

С проекта на Постановление се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на държавните парични награди, отпуснати с Решение на Народното събрание от 10.02.2021 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.) за особени заслуги към българската държава и нацията - пожизнено, в размер на 700 (седемстотин) лева месечно на Антон Николов Дончев, проф. д-р Атанас Стефанов Куртев, Владимир Марков Гаджев, Георги Тодоров Чапкънов, Ицхак Самуел Финци, Кольо Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

Средствата се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

 

 

Правителството одобри над 34 млн. лева за работа с деца и ученици от уязвими групи и за обучение в защитени специалности

 

Министерският съвет одобри 34 516 864 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер 30 651 041 лв. са разпределени по общините в съответствие с изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. С тях ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс на детските градини и училищата за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от уязвими групи. При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година се допуска със средствата да се извършват и разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19.

Останалите 3 865 823 лв. са за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. С тях ще се осигури необходимото финансиране за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

 

2 447 415 лв. за ученически стипендии се предоставят на 73 училища с високи резултати на държавните зрелостни изпити

 

Правителството предоставя 2 447 415 лева на 72 общински училища в 33 общини за изплащане на стипендии на ученици. Училищата са определени въз основа на представянето на техните ученици на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години. В зависимост от резултатите образователните институции ще получат различен размер на средствата за един ученик. С осигуреното финансиране ще се даде възможност на училищата да провеждат училищните си политики за повишаване качеството на образованието.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. Средствата се предоставят по бюджета на Националната агенция за приходите по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

 

 

Одобрено е увеличаване на капитала на Фонда на фондовете

 

Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на финансите, с които ще се осигури възможността за увеличаване капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) - парична вноска в размер на 590 000 лв. от бюджета на МФ. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Средствата са за финансовото осигуряване на дейността на управление „Проектна информация и финансиране“ (предходно „Звено за координация“) за 2021 г., както и за осъществяването на стълбова оценка на дружеството, необходима за кандидатурата на Фонда на фондовете по програмата InvestEU, като партньор по изпълнението на Европейската комисия.

Управление „Проектна информация и финансиране“ успешно функционира като единна точка за дейности по координацията и предоставянето на информация на заинтересованите страни, с цел по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти в България, включително възможността за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. със средства, предоставени чрез Европейската инвестиционна банка. Предложените изменения целят подобряване на достъпа до информация за заинтересовани лица и институции, представители както на държавния, така и на частния сектор. Дейностите на звеното също са в изпълнение на международни ангажименти на страната ни и в частност на Меморандума за разбирателство между Република България и ЕИБ, подписан на 13.12.2016 г. в Люксембург.

Участието на Фонда на фондовете в програмата InvestEU ще допринесе за разширени компетенции и нови възможности за финансови инструменти, повишаване капацитета н експертизата на дружеството, улеснени процедури и по-голяма гъвкавост, възможност за блендиране на средства от различни фондове, нови партньорства, повишена репутация на европейско ниво и др.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството обяви имот - частна държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, Областна дирекция „Земеделие“ - Русе, за нуждите на Общинска служба по земеделие - гр. Бяла, за публична държавна собственост. Имотът се намира на пл. „Екзарх Йосиф Първи“ в гр. Бяла и представлява самостоятелен обект в сграда, който е със застроена площ 194 кв. м и с предназначение за офис. Включва три помещения, заедно със съответните общи части от сградата и от отстъпеното право на строеж върху земята. Помещенията се използват за административни цели от служителите на Общинската служба по земеделие - гр. Бяла.

Друг имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на правосъдието, се обявява за публична държавна собственост. Имотът е с площ 162 310 кв. м. и се намират в гр. Сливен, местността „Рамануша“. Използва се за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“, затвора - Сливен, като в него е изградено затворническо общежитие от открит тип, чиято цел е ресоциализацията на лишените от свобода жени.

Министерският съвет прие решение за учредяване на безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост. Имотът се намира в с. Брестник, община Родопи, област Пловдив с начин на трайно ползване отводнителен канал. Сервитутът се учредява за право на преминаване на директен газопровод, необходим за обезпечаване на нужните количества природен газ на производствен обект. Съгласно Закона за държавната собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 33 имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на гр. Септември, област Пазарджик. Имотите попадат в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец- Септември“, който е част от национален обект „Модернизация на железопътната линия София- Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.

Oт Министерството на земеделието, храните и горите, поради отпаднала необходимост, се отнема правото на управление върху три имота в област Пловдив, които стават частна държавна собственост. Имотите досега са били с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Пловдив. Единият имот се намира в с. Каравелово, община Карлово, и е с площ от 3115 кв. м, ведно с изградената в него едноетажна полумасивна сграда - ветеринарна лечебница със застроена площ 98 кв. м. Вторият имот се намира в с. Брестовица, община Родопи, и е с площ 1138 кв. м, ведно с изградените в него сгради: едноетажна масивна сграда с площ 118 кв. м и двуетажна масивна сграда с площ 101 кв. м. Третият имот се намира в с. Златовръх, община Асеновград. Той е с площ 893 кв. м. Имотите преминават в управление на областния управител на област Пловдив.

 

Правителството прие решение във връзка с участието на военнослуже­щи от състава на Националния мобилен модул по комуникаци­онно-информационни системи на НАТО в Мисията на НАТО в Ирак

 

Министерският съвет прие решение, с което разрешава участието на до 15 военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на EIATO в Мисията на НАТО в Ирак (NMI) за период от 7 месеца, считано след 01.07.2021 г.

Ръководството на Министерството на отбраната счита NMI за един от ключовите фактори в цялостния процес за постигане на сигурност в региона и като трайно решение за подобряване на сигурността и предотвратяване на възстановяването на Ислямска държава (ИД).

Комуникационно-информационните специалисти от националния модул ще осъществяват комуникационната и информационна поддръжка на щаба на мисията в Ирак.

 

България внася 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на ЕС за Сирия

 

Правителството реши България да внесе 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз за Сирия.

Разходите в размер на 75 000 евро (146 687 лева) се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

Регионалният доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза допринася за съгласуван и засилен отговор на сирийската и иракската кризи и на масовото разселване, свързано с тях. Фондът обединява все по-голям дял от помощта на ЕС за региона в единен, гъвкав инструмент, насочен към посрещане на потребностите на бежанците, на вътрешно разселените лица и на завърналите се по домовете си.

 

Одобрени са резултатите от българското участие във видеоконференции на ресорни министри от страните членки на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българска делегация в неформална съвместна видеоконференция на министрите на външните работи и министрите на вътрешните работи на ЕС, проведена на 15 март. В доклада са представени резултатите от дискусията относно външното измерение на миграционната политика на ЕС в рамките на Новия пакт на ЕС по миграцията и убежището.

Неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда беше проведена на 18 март. Министрите приветстваха Европейската стратегия за адаптация към изменението на климата, която очертава дългосрочните възможности за преход към устойчиво общество и адаптация към неизбежните последици от климатичните изменения. В рамките на обмена на мнения акцент беше поставен върху нуждата от отразяване на целите за адаптация във всички политики, оценката на рисковете и загубите, ролята на дигитализацията, мерките за защита на биоразнообразието, както и върху значението на финансовите и фискални мерки на европейско и национално ниво.

Министрите обмениха мнения за ролята на Механизма за възстановяване и устойчивост в контекста на екологизирането на Европейския семестър. В хода на дискусията беше подчертана възможността, за интегриране на екологичните съображения в по-широките икономически и инвестиционни политики.

В рамките на неформалната видеоконференция беше проведен и политически дебат по предложението за Регламент относно батериите и отпадъците от батерии. Сред основните въпроси, предмет на обсъждане, се откроиха нивото на амбиция и изискванията за устойчивост, безопасност и за надлежна проверка, както и приносът към намаляването на въздействието върху околната среда и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батерията.

Съвета „Общи въпроси" проведе заседание на 23 март чрез видеоконферентна връзка. Съветът подготви видеоконферентното заседание на Европейския съвет на 25-26 март 2021 г., включващо темите COVID-19, единен пазар, индустриална политика, цифровизация и икономика, ситуацията в Източното Средиземноморие, и отношенията ЕС-Турция. Заявена бе подкрепа за създаването на „цифров зелен сертификат" и надежда за неговото приемане до юни 2021 г. Паралелно с това бе отправен и призив за отчитане на националните специфики на отделните държави членки. ЕК представи и обобщителния доклад от дискусиите в отделните формати на Съвета и актуализираната пътна карта по Европейския семестър за 2021 г.

Редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство се проведе на 22 - 23 март в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В областта на земеделието, основен акцент беше дебатът по реформата на бъдещата Обща селскостопанска политика. Съветът обмени мнения относно подготовката на Стратегическите планове по Обща селскостопанска политика. Множество делегации считат препоръките на Европейската комисия за добра отправна точка при разработването на Стратегическите планове, но подчертаха, че Плановете ще се основават предимно на национални приоритети, специфики и SWOT анализ. Министрите категорично заявиха своето предпочитание към Нов модел на прилагане, който осигурява достатъчно гъвкавост за държавите членки относно програмирането на техните интервенции за подкрепа. Те призоваха Председателството да остане близо до принципите, договорени и залегнали в общия подход на Съвета от октомври 2020 г.

Във връзка с фитосанитарните мерки за защита срещу вредители по растенията, представляващи заплаха в селското стопанство, делегациите подчертаха необходимостта от повишаване на осведомеността относно здравето на растенията и важността да се идентифицират опасните вредители по-рано.

По отношение на употребата на агенти за биологичен контрол (макроорганизми) срещу вредители по растенията, Съветът изрази широка подкрепа за работата на Председателството в тази посока. Постигна се консенсус, че тези агенти представляват надеждна алтернатива на химическите пестициди и могат да допринесат за постигането на определени цели на Европейската зелена сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“.

България се присъедини към съвместна декларация, предложена от Испания, относно необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за лозаро-винарския сектор, засегнат от COVID-19 кризата и налагането на американските мита. В дебатите, по отношение обхвата на бъдещата Стратегия на Европейския съюз за горите след 2020 г., по-голямата част от министрите подчертаха необходимостта от насърчаване на устойчивото управление на горите и тяхната многофункционална роля в рамките на предстоящата Стратегия.

 

Определен е концесионер на морски плаж „Къмпинг Веселие“ в община Созопол

 

Определен е концесионер на морски плаж „Къмпинг Веселие“, община Созопол, област Бургас. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Блек Сий Бийч“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,70 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 27 818,87 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 123 660 лв. с ДДС.

 

Над 200 000 лева ще бъдат вложени в добив на пясък и чакъл от находище „Феникс“

 

„МЛ - Консулт - 2009" ЕООД, гр. Плевен, ще добива скалнооблицовъчни материали - пясък и чакъл, от находище „Феникс", разположено в землището на гр. Искър, област Плевен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „МЛ - Консулт - 2009" ЕООД ще вложи над 200 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1.8 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Искър.

Съгласно друго правителствено решение „Илинда“ ЕООД, с. Марчево, ще добива скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "Беслен". Находището е разположено в община Хаджидимово, област Благоевград. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 141 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са близо 305 хил. лв.

 

Mинимум 37 500 лв. ще бъдат вложени в търсене и прочуване на индустриални минерали в площ „Лили”

 

„Си Ем Пи" ЕООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ „Лили", разположена в землището на с. Татарево, община Първомай, област Пловдив. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от три години. За това време „Си Ем Пи” ЕООД ще вложи минимум 37 500 лв. в търсещо-проучвателните дейности.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 год. в размер на 204 200 лева.

С обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в законодателството ни се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура. Директивата предвижда процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура да се прилагат както за пътищата, част от трансевропейската пътна мрежа, така и за автомагистралите, първокласните пътища в държавите-членки и за пътищата, завършени с финансиране от ЕС.

Изпълнението на предвидените дейности изисква осигуряване на допълнителни средства за 2021 година по бюджета на МС, респективно бюджета на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата” като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.

 

България отпуска 162 744 лева за Доверителния фонд към ЮНЕСКО

 

България одобри споразумение с ЮНЕСКО за предоставяне на 162 744 лева на Доверителния фонд на страната към организацията за реализиране на проект за подобряване на климатичната устойчивост в Югоизточна Европа.

Проектът ще се финансира със средства на Официална помощ за развитие и ще включва обекти в Република Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Сърбия и Република Северна Македония.

Той предвижда изработване на насоки за политики на базата на експертния опит на ЮНЕСКО в областта на адаптацията към промените на климата и намаляването на риска от бедствия, както и в управлението на културни и природни обекти и на биосферни резервати.

 

Правителството одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура

 

Министерският съвет одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027 г. Като национален стратегически документ, който съдържа задълженията на страната ни като член на Европейския съюз към Европейската пътна карта за изграждане на общоевропейско научноизследователско пространство, тя подпомага развитието на научната инфраструктура в страната в ключови за обществото и икономиката области.

Актуализираната НПКНИ дава насоки и приоритет за развитието на бъдещите и вече изградените инфраструктури от стратегическо значение и тяхното международно включване, както и създава рамкови условия за единни стандарти за достъп и ползване на инфраструктурите. С приложението й се очаква да се подобри ефективността на системата от научни инфраструктури в страната, да се намали фрагментацията в научните изследвания, както и да се създадат благоприятни условия за повишаване на квалификацията на младите учени. Предвижда се още увеличаване на участието на българската научна общност и бизнеса в научноизследователска и развойна дейност в различните тематични области на новата Рамкова програма за научни изследвания и инвестиции в иновации „Хоризонт Европа“.

С настоящата актуализация се представя и нов обект в групата на националните научно- иновационни комплекси с ключово значение за развитието на конкурентоспособността на българската икономика и технологична база. Това е Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в който се предвижда да се изгради инфраструктура и да се провеждат научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. Институтът ще насърчава работата по научноизследователски проекти, в т.ч. и проекти е чуждестранни партньори, което ще доведе до повишаване на обема и качеството на научните разработки, до създаване на нови научни знания и приложими научни продукти. Планира се в него да се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните науки и интердисциплинарните изследвания.

В резултат на настоящата актуализация Националната пътна карта съдържа 51 обекта с ключови области на въздействие, като енергетика; околна среда и екология; биотехнологии, биомедицина, здраве и храни; физика и инженерни науки; аерокосмическа и отбранителна индустрия; социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии, и електронна инфраструктура.

 

Приета е Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра от Закона за хазарта

 

Правителството одобри Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра от Закона за хазарта. С приемането на Наредбата се цели привеждане на подзаконовия нормативен акт към разпоредбите на изменения и допълнен Закон за хазарта и въвеждането на ясни правила, условия и ред за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер, както и редът за извършване на проверки на оборудването и софтуера.

С приемането на акта се създава възможност на лабораториите в обхвата му да работят в почтена среда, с ясни правила и ред за вписване. На производителите, вносителите и организаторите на хазартни игри - да разполагат с възможността за изпитване на своите продукти от доказана, компетентна и в съответствие с действащото законодателство лаборатория.

 

Министерският съвет прие промени в Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР), приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.). Документът е разработен след задълбочен анализ на дейността в структурите на МВР. В ПУДМВР са заложени промени в някои от структурите и дейностите на дирекциите.

Предвидено е изменение в чл. 6 от документа - промяна в структурата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ чрез създаване на отдели на мястото на работещите до момента териториални звена - сектори. Целта е подобряване на цялостната дейност на главната дирекция.

Предвижда се и допълване в чл. 59 от ПУДМВР на дейностите, които извършва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в изпълнение на въведения Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз, целящо засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и държавите членки и улесняване на координацията между тях, което допринася за подобряване на ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при природни и причинени от човека бедствия, както и координация помежду им в областта на гражданската защита. Към момента, България притежава пет модула (екипа), които са регистрирани в Общата система за комуникация и информация при извънредни ситуации (CECIS) на Механизма за гражданска защита на Съюза, за оказване на международна помощ при: наводнения, земетресения, горски пожари и инциденти с наличие на химически, биологични, радиационни и ядрени материали.

Предвижда се възможност за назначаване по допълнителен щат на служители, работещи по трудово правоотношение, които да подпомагат дейността по управление, подготовка и изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства, предоставени на МВР от фондовете на Европейския съюз и от други международни програми и договори.

 

Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. Наредбата определя правилата за употреба на химични вещества в детските играчки.

Формулират се допустимите гранични стойности за формалдехид, изменят се настоящите гранични стойности за алуминий и се допълва списъкът с алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени върху играчката или да бъдат забранени за употреба в играчки.

Граничните стойности за формалдехид следва да се прилагат от 21 май 2021 г., за алуминий - от 20 май 2021 г., а новите изисквания по отношение на алергенните аромати - от 5 юли 2022 г.

 

„Инфра експерт“ АД е новият концесионер на находище „Студена", участък „Хидрострой 1“

 

Софийското дружество „Инфра експерт“ АД, е новият концесионер на находище „Студена", участък „Хидрострой 1", от което се добиват строителни материали - доломити. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Студена", участък „Хидрострой 1" се намира в землищата на селата Студена, Старо село и Друган, област Перник. Концесията за него е предоставена през септември 2008 г. за срок от 25 години на „Хидрострой" ООД, гр. Перник. С решение на Министерския съвет от 2009 г. правата и задълженията, произтичащи от предоставената концесия, са прехвърлени изцяло на „Хидрострой-Студена" ООД. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Инфра експерт" АД.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

 

Министерският съвет прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28

 

Министерският съвет прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28. С приетия Устройствен правилник се уреждат дейностите, функциите и числеността на Държавния авиационен оператор.

Държавният авиационен оператор е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София.

Промените се налагат с оглед на изменение на Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърляне на управлението на ВИП „А” към Държавния авиационен оператор, поради концесията на летище София.

 

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София

 

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София. До момента терминалът се управляваше от летище София. С оглед функциите на обекта той не е включен в концесията на летище София, поради което се налага прехвърляне на управлението му към Авиоотряд 28, който с последните промени в Закона за гражданското въздухоплаване е преименуван на Държавен авиационен оператор.

Решението не предвижда промяна в кръга на лицата, които имат право да преминават през ВИП „А”. Частично се запазва и редът за ползване – чрез изпращане на официално писмо от протоколните служби на съответните ведомства, като изпращането вече е до Държавния авиационен оператор.

Решението на правителството няма да доведе до допълнителни разходи, трансфери и други плащания.    

 

Кабинетът предостави за управление на Държавния авиационен оператор имоти – публична държавна собственост

 

Кабинетът прие решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на Държавния авиационен оператор. Предоставят се три поземлени имота, върху единия от които е разположена сградата на ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София, а другите са площадки за паркиране на въздухоплавателни средства. Имотите обслужват пътниците и въздухоплавателните средства за полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства, които се осъществяват от авиационен оператор съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. Промените в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат преименуване на авиационния оператор Авиоотряд 28 в Държавен авиационен оператор.

Към момента имотите са публична държавна собственост, чиято издръжка се осигурява от летищните такси, които събира търговското дружество „Летище София“ ЕАД. Имотите не са включени в обекта на концесия на летище София. Предвид това събираните летищни такси не могат да продължат да се ползват за по-нататъшната им издръжка. Проектът предвижда имотите да бъдат предоставени за управление на Държавния авиационен оператор, който да осигурява средствата, необходими за поддържането им, с оглед неговите функции и предназначението на имотите.  

 

До 2025 г. с европейски средства ще бъде осигурена свързаност от пето поколение по ключовите транспортни коридори в България

 

До 2025 г. ще бъде осигурена свързаност от пето поколение по ключови транспортни коридори и ще бъде подобрено интернет на покритието в периферни, слабо населени и селски райони. Проектът по Националния план за възстановяване и устойчивост „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ бе обявен днес за обект с национално значение.

Проектирането и изграждането ще бъде финансирано изцяло от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност е приблизително 685,1 млн. лева. Те са  разпределени в пет направления – осигуряване на 5G свързаност по ключови транспортни коридори; подобряване на покритието в населените места; развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на преносния ѝ капацитет; „зелена“ свързаност; стимулиране на потреблението.

Дейностите по проекта ще привлекат допълнителни инвестиции от страна на телекомуникационните оператори в размер на 320 млн. лв., което е официално заложено в текста на Националния план за възстановяване и устойчивост. Дружествата декларират готовност да вложат общо над 400 млн. лева през следващите години. Отделно за усвояването на спектър в различни обхвати са предвидени инвестиции за периода 2020-2023 г. в размер на 860 млн. лева.

Разгръщането на мрежите, като следствие от усвояването на допълнителни честоти, ще рефлектира положително и върху преките парични потоци към държавния бюджет в резултат на заплащаните такси, като по предварителна оценка това ще бъде най-малко със 135 млн. лева повече за периода 2020-2023 г.

 

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите

 

Министерският съвет утвърди Споразумение между правителствата на България и Израел за сътрудничество в областта на водите. Документът беше подписан на 24 март от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Държавата Израел в България Н. Пр. Йорам Елрон.

Споразумението очертава общата рамка на сътрудничество в областта на водите на национално и международно ниво. Във фокуса на двустранното партньорство ще бъдат следните тематични области: съхранение на вода; използване и повторно използване на пречистени отпадъчни води; ефективност на използването на водите; подземни води; обезсоляване, включително управление на отпадъчните води с високо съдържание на сол; енергийна ефективност; интегриран подход за управление на водните ресурси, включващ, но не ограничен до цените на водата; интелигентни системи за управление и сателитен мониторинг; водна сигурност; публично образоване и осведоменост за битовия воден сектор; адаптиране към и смекчаване на промените в климата и устойчиво развитие на водния сектор; водочувствителен градски дизайн, събиране, пречистване и целенасочено използване на дъждовната вода.

 

Приета е Национална програма за подобряването на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.

 

Министерският съвет прие Национална програма за подобряването на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. Целта е да се осигури устойчивост и да се надградят постигнатите резултати в областта на майчиното и детското здраве.

През последните години се наблюдава трайна тенденция към ежегодно понижаване на коефициента на детската смъртност, като нивото за периода 2014 - 2018 г. намалява от 7.4 на 1 000 живородени деца до 5.6 за 2019 г.

Приоритетите на Национална програма за подобряването на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. са определени въз основа на анализ на здравно-демографските данни и идентифицираните предизвикателства в областта на майчиното и детското здраве. Като фокус са изведени активната промоция на здраве, повишаването на качеството и обхвата на медицинските грижи, подобряването на компетенциите на медицински и немедицински специалисти, развитието на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания и увреждания.

За реализацията на целите ще допринесе изграждането на Национална педиатрична болница, разширяването дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, както и създаването на Центрове за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) във всички области на страната. Предвижда се и изграждането на 26 резидентни интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания, които имат нужда от постоянни медицински грижи, както и за деца с високорисково поведение.

 

Правителството одобри допълнителни 15 991 751 лева за възстановяване на преходни остатъци на държавните училища

 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) са разчетени средства за възстановяване на преходните остатъци по делегирани бюджети на държавните училища в размер на 22 000 000 лв., в т.ч. за училища, финансирани от МОН, от Министерството на културата и от Министерството на младежта и спорта. Преходният остатък в края на 2020 г. е 37 991 751 лв.

С настоящото Постановление се предлага недостигът от 15 991 751 лв. да бъде осигурен за сметка на предвидените средства и чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет. С тях ще се възстановяват пълните размери на преходните остатъци на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно 2 685 000 лв. и 1 124 751 лв., както и част от необходимите средства за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката в размер 12 182 000 лв.

 

Правителството прие предложението на концесионера на летище София и отправи насрещно предложение

за изменение на концесионния договор

 

Правителството прие предложението на концесионера на летище София за изменение на концесионния договор и отправи насрещно предложение за неговото изменение. Мярката се предприема, за да се възстанови икономическият баланс на концесията, който беше нарушен вследствие на пандемията от COVID –19. Постъпилото предложение е в духа на Временната рамка на Европейската комисия за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19.

Според информацията от 12 февруари 2021 г., обявена от Международния съвет на летищата (ACI Europe), броят на пътниците, обслужени от европейските летища през 2020 г. се е свил със 70.4 на сто и е спаднал до равнището си от 1995 г. заради последиците от пандемията от COVID – 19. Европейските летища са се върнали до трафика от 1995 г. Най-тежко засегнати са летищата в Европейския съюз. Летищата извън ЕС, но в периметъра на дейност на ACI, според данните, отчитат малко по-малък спад от 61.9 на сто, като водещи в тази тенденция са Русия и Турция, които са по-слабо засегнати от ограниченията за придвижване.

В началото на март тази година Международната асоциация по въздушен транспорт (IATA) обяви задълбочаване на кризата за авиокомпаниите през януари, тъй като международният въздушен трафик е намалял с 86,6% през януари в сравнение с нивата отпреди кризата, а вътрешният въздушен трафик се е свил с 47,4 на сто спрямо същия месец на 2020 г.

Според наличната официална информация, трафикът на летище София се е свил на нивото от 2.9 млн. обслужени пътници за 2020 г. спрямо 7.1 млн. обслужени пътници за 2019 г.

Приемането на предложението на концесионера се случва след получаването на положително становище на Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, в което се посочва, че с концесионното споразумение и неговото планирано изменение на концесионера на летище София не се предоставя държавна помощ. Преди няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията също одобри концесията на летище София.

Изменението на концесионния договор предвижда отлагане на плащането на годишните концесионни възнаграждения за първите десет години от срока на концесията, за последните десет години от срока на концесията.

Според отправеното насрещно предложение страните по концесионния договор поемат ангажимента най-малко веднъж годишно да наблюдават отражението на пандемията от COVID-19 и да предприемат необходимите мерки за изменение на концесионния договор и допълнителното споразумение, за да се запази икономическия баланс на концесията.

Концесионерът ще изплати авансово на държавния бюджет 660 милиона лева с ДДС първоначално концесионно възнаграждение. Размерът на инвестициите ще бъде увеличен с 16 милиона евро – от 608 милиона евро на 624 милиона евро. Нов Терминал 3 ще бъде изграден до десетата година от срока на концесията. Всички работници и служители на летището ще преминат към концесионера.

При неприемане на предложението за възстановяване на икономическия баланс на концесията, планираните от концесионера инвестиции няма да бъдат изпълнени, включително няма да бъде построен нов Терминал 3. Действащият към момента държавен оператор на летище София не разполага с възможността за извършването на инвестиции в подобен обем. Единственият начин да се компенсира товарът на разходи от държавния оператор, са приходите от летищни такси, което би наложило тяхното драстично увеличаване. Това ще направи летище София неконкурентно, спрямо летищата в съседните държави. Тъй като инфраструктурата на летище София е публична държавна собственост, държавата ще трябва да осигури средства за инвестиции, включително и чрез държавно гарантирани заеми.

Реализирането на настоящата концесия съдържа безспорни предимства за държавата, като й дава възможност да прехвърли риска от управлението на актива на професионален оператор, гарантира постъпления в държавния бюджет и дава възможност на държавата да съсредоточи своите сили в други отрасли на икономиката. Концесията на летище София е класическа форма на публично-частно партньорство, проведена в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейски парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. ЕС насърчава предоставянето на концесии, за да може, от една страна, икономическите оператори да не пропускат значими стопански възможности, и от друга страна, публичните власти да използват най-добре публичните средства, така че гражданите да имат качествени услуги на най-добри цени.

 

Правителството одобри срока за изпълнение на задължителните инвестиции от концесионера на летище Горна Оряховица

да бъде удължен с четири години

 

Правителството одобри удължаване с четири година на срока за изпълнение на задължителните инвестиции от концесионера на летище Горна Оряховица. Инвестициите ще бъдат извършени през първите осем години, вместо през първите четири.

Причина за поисканото от концесионера изменение на концесионния договор е настъпилата пандемия от COVID-19 и последвалия сериозен спад в полетите на търговската авиация, както и въведените медицински мерки, изисквания и правила към работата на летищните оператори. Това налага основно пренареждане на приоритетите в инвестиционните намерения, така че те да отговорят адекватно на промените в търсенето и предлагането на летищни услуги, като същевременно се запази темпът на развитие, необходим за финансовото обезпечаване на летището.

Промените в авиационния сектор налагат промяна на краткосрочните предвиждания и последователността на изпълнение на заложените в Генералния план инвестиции. Едно от основните изменения в авиационната индустрия е промяната на флота на авиокомпаниите и използваният самолетен микс като типове въздухоплавателни средства. Наблюдава се тенденция авиокомпаниите да приземяват флота от по-големите типове самолети и да увеличават използването на малък и среден тип въздухоплавателни средства. Поради това към настоящия момент инвестициите в удължаване на пистата са нецелесъобразни. Операциите на летище Горна Оряховица с въздухоплавателни средства от малък и среден тип са напълно възможни и при сегашните физически характеристики на пистата. Концесионерът е предприел своевременно подготовка за удостоверяване на експлоатационната годност на съществуващата светотехническа система на пистата за излитане и кацане. Това ще доведе до удължаване на времето на експлоатация на летището в рамките на деня и нощта и увеличаване на приходите от авиационни дейности.

Концесионерът е заявил, че през последните месеци е получил голям брой запитвания за възможностите за базиране на самолети и тяхното техническо обслужване. Генералният план на летище Горна Оряховица предвижда изграждането на хангар за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, разширение на съществуващия перон и изграждане на нов перон за базиране на самолети. До настоящия момент тази възможност е разглеждана в дългосрочен план. Настъпилите промени обосновават необходимостта от изграждането на хангар за техническо обслужване и увеличаването на възможностите за паркиране на въздухоплавателни средства на по-ранен етап от концесията планираното, което ще даде възможност за увеличаване на приходите на летище Горна Оряховица.

 

„Холсим кариерни материали“ АД ще е новият концесионер на находище „Лозница 2“

 

„Холсим кариерни материали“ АД ще бъде новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 2“ в област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали - баластра, от находище „Лозница 2" е сключен на 3 декември 2008 г. с пазарджишкото дружество „Врис" ООД. „Холсим кариерни материали" АД е правоприемник на този концесионер.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

Условията на предоставената концесия не се изменят.

 

„Трейс БГ“ ЕАД ще е новият концесионер на находище „Змеево“

 

„Трейс БГ“ ЕАД, гр. София, ще бъде новият концесионер на находище „Змеево“ в област Стара Загора. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали - варовици и доломити, от находище „Змеево" е сключен на 4 май 2001 г. с „Пътстройинженеринг" АД. „Трейс БГ“ ЕАД е правоприемник на този концесионер.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

Условията на предоставената концесия не се изменят.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за безвъзмездно разпространение

и достъп до информация

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2,750 млн. лв. по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) за 2021 г. за финансово обезпечаване на безвъзмездното разпространение на актове и съобщения и свободен безвъзмезден достъп до информация чрез продукти на БТА съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за БТА (обн. „Държавен вестник, бр. 20 от 09.03.2021 г.).

Средствата се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Законът предвижда в срок от една година БТА да започне да разпространява свободно и безвъзмездно собствените си информационни продукти с изключение на произведения, обект на защитени права на трети лица, специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане, архивни материали и произведения на издателската, печатната и продуцентската дейност на БТА.

В същия срок БТА ще се превърне в площадка и център на информацията за публичните организации и дейности в услуга на всички медии и граждани на България.

С допълнителното финансиране БТА ще продължи да развива свободно достъпна информация от агенцията в текст, образ и звук.

Отварянето на свободен достъп до информационните продукти на БТА ще позволи на България да разшири възможностите на агенцията като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална информационна агенция - източник на информация от Балканите за света, както и да поддържа висока информираност в България за нейните съседи.

Свободният достъп ще позволи БТА да продължи да се развива като мост към всички българи по света.

С постановлението се дава възможност БТА да може да се възползва от централизираните обществени поръчки, провеждани от Централния орган за покупки към министъра на финансите.

 

Одобряват се 3 200 000 лв. за неотложни възстановителни работи за корекцията на река Яденица

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 3 200 000 лв., за неотложни възстановителни работи за корекцията на река Яденица, в урбанизираната територия на гр. Белово - IV етап. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети и по бюджета на Министерския съвет

за 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 6,422 млн. лв. на общините Гърмен, Велинград и Перник.

От предоставените допълнителни средства в размер на 1,562 млн. лв. на община Гърмен 1,105 млн. лв. са за корекция на дере в с. Хвостяне и 457 хил. лв. за изграждане на физкултурен салон към Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Долно Дряново. По бюджета на община Велинград се предоставят средства в размер на 4,5 млн. лв., които ще бъдат разходвани за изграждане на три детски градини в селата Кръстава, Свата Петка и Грашево. Допълнителните трансфери по бюджета на община Перник са в размер на 360 хил. лв. за изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол.

Чрез бюджета на Министерския съвет на Българската православна църква - Българска патриаршия се предоставят 131,9 хил. лв. са за строително-ремонтни дейности на храм „Св. Петка“, гр. Брезник; храм „Св. Николай“, с. Долни Романци, общ. Брезник; храм „Св. Николай“, с. Долна врабча“, общ. Земен; храм „Св. Иван Рилски“, с. Гърло, общ. Брезник - довършителни дейности.

Предоставят се също така 240 000 лв. за издръжка на Рилския манастир.

 

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД са определени за университетски болници

 

Министерският съвет прие Решения за определяне на „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД за университетски болници.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението/ акредитационната оценка. Предложението на министъра е въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на виеше училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

 

Осигуряват се условия за продължаване заплащането както на допълнителни възнаграждения от 1000 лв. за медицинския

и немедицински персонал, пряко зает с пациенти с COVID-19, така и за поставяне на ваксини срещу COVID-19

 

Министерският съвет прие Решение за осигуряване на условия за продължаване заплащането както на допълнителни възнаграждения от 1000 лв. за медицинския и немедицински персонал, пряко зает с пациенти с COVID-19, така и за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

Изплащането на допълнителни възнаграждения за работещия на първа линия в борбата с COVID-19 медицински и немедицински персонал на изпълнителите на медицинска помощ, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с COVID-19, с лабораторни изследвания и потвърждение на COVID-19, и за поставяне на ваксини срещу COVID-19, е ефективна мярка за справяне с пандемията и за мотивация на кадрите в системата.

С Решението се осигуряват условия за заплащането на допълнителни възнаграждения от 1000 лв. и за поставяне на ваксини срещу COVID-19, при допускане удължаване срока на извънредната епидемична обстановка след 30 април т.г.

Правителството отпусна също 46,4 милиона лева за купуването на допълнителни количества от ваксината срещу COVID-19, произведена от „Пфайзер/Бионтех“. Със средствата ще бъдат осигурени 1 533 037 дози.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 година.

С предоставените средства ще се разплатят натрупани просрочени задължения за услугата пренос и разпространение на програмите на БНТ чрез наземно цифрово радиоразпръскване към 2020 година. Това ще даде възможност за гарантиране на непрекъснатост на разпространението на програмите на БНТ и ще способства за договаряне на по-благоприятни ценови условия за в бъдеще. Медията ще продължи да функционира с отговорно отношение към българската аудитория и към контрагентите си, при осъществяване на задълженията на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги.

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ЗА 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТ­ВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУ­МА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСО­ЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТА­ВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА СЛЕПИ­ТЕ В БЪЛГАРИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСО­ЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПО­МАГАНЕ, ФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 41511/20) ПРЕД ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗ­ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПРИ КОИТО Е НАЛИЦЕ НЕ­ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИ­ПЕНДИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ­ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ­ТЕ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „СИМИД АГРО” ЕООД - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НА­ЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ”, В УЧАС­ТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗО­ПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕ­ЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ”, ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪ­ТЕН УЧАСТЪК КОСТЕНЕЦ - СЕПТЕМВРИ”.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕ­ЩИ ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОБИЛЕН МОДУЛ ПО КОМУНИКАЦИ­ОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА НАТО В МИСИЯТА НА НАТО В ИРАК (NATO MISSION IRAQ - NMI).

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕР­ТИФИКАТ ЗА ПРИНОС НА ДОНОРИТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВА­НЕ НА РЕГИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОТ­ГОВОР НА СИРИЙСКАТА КРИЗА, „ФОНД МАДАД”, И НЕГОВИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПОДПИСАНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 15 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНА НА 18 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 22 И 23 МАРТ 2021 Г. В БРЮК­СЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2021 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ВЕСЕЛИЕ”, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФЕНИКС”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА „МЛ - КОНСУЛТ - 2009” ЕООД - ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АМФИБОЛОВИ ГНАЙ­СИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕСЛЕН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕС­ЛЕН, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „ИЛИНДА” ЕООД - С. МАРЧЕВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРА­ЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИ­ТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛИЛИ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА        С. ТАТАРЕВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА В ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2020 - 2027 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ, ДЖАКПОТ СИСТЕМИТЕ, ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ И УСТРОЙСТВА НА САМООБСЛУЖВАНЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛОТАРИЙ­НИ ИГРИ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТ­ВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИ­ЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ДОЛОМИ­ТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА”, УЧАСТЪК „ХИДРОСТРОЙ 1”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК, И С. СТАРОСЕЛ И С. ДРУ­ГАН, ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛО­ЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕ­СИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 686 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕМИ­НАВАНЕ ПРЕЗ ВИП „А” - ПРАВИТЕЛСТВЕНА ЗАЛА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА 5G СВЪРЗАНОСТ ПО КЛЮЧОВИ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, С ФОКУС КЪМ ПЕРИФЕРНИ, СЛА­БО НАСЕЛЕНИ И СЕЛСКИ РАЙОНИ, ПО НАПРАВЛЕНИЕ А И Б ОТ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ „ШИРОКО­МАЩАБНО РАЗГРЪЩАНЕ НА ЦИФРОВА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИ­ЯТА НА БЪЛГАРИЯ” ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВОДИТЕ, ПОДПИСАНО НА 24 МАРТ 2021 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО­ДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 - 2030 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, С КОЕТО СЕ ПРИЕМА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ КЪНЕКТ” АД МО­ТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ” - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛЮЧЕН НА 22 ЮЛИ 2020 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И „СОФ КЪНЕКТ” АД И СЕ ОТПРАВЯ НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕ­СИОНЕРА „СОФ КЪНЕКТ” АД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГО­ВОР.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016 Г.” АД МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕ­ДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СКЛЮЧЕН НА 11 АПРИЛ  2016 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХО­ВИЦА 2016 Г.” АД.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - БАЛАСТРА, ОТ НАХОДИЩЕ ,,ЛОЗНИЦА 2", УЧАСТЪК "1-ВИ" И УЧАСТЪК "2-РИ", ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 3 ДЕКЕМВРИ 2008Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И "ВРИС" ООД, ГР. ПАЗАРДЖИК, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА -СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗМЕЕВО", ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008Г., С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД - СОФИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗАКУПУВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛ­НИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ВАКСИНАТА, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ PFIZER INC. И BION­TECH MANUFACTURING GMBH.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА” ЕАД - СО­ФИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО ПРЕЗ 2021 Г. НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИЯ И НЕМЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЯКО ЗАЕТ С ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПА­ЦИЕНТИ С COVID-19 И ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите