EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 05.04.2023 г.

05.04.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

                Орден „Стара планина“ за архитект Елко Хазан

 

Правителството предлага архитект Елко Хазан да бъде награден с орден „Стара планина“ - първа степен за неговата просветителска дейност по отношение приноса на България за спасяване на българските евреи по време на Втората световна война.

Архитект Хазан е роден през 1948 г. в гр. Ямбол. Завършва Английската езикова гимназия в София, след което придобива висше образование по специалност „Архитектура“. Работи дълги години като архитект. Автор е на изследването „Кратка илюстрована поселищна енциклопедия на еврейските общности в България и техните синагоги“, публикувана през 2012 г. В нея той представя данни за синагога, намираща се в урбанизираната територия на древния град Филипопол, днешен Пловдив. С това помага да се докаже от историци, че мисията на Апостол Павел започва именно от българските земи.

След приключване на кариерата си като архитект, Елко Хазан отдава всички сили за отстояване на истината за Спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта. Инициира и организира научни конференции, кръгли маси, издаването на книги, публични изяви в средствата за масови комуникации. Той се е посветил на работата за сплотяване на държавните институции и гражданския сектор за търсене на общи инициативи и стратегии за повишаване авторитета на страната и развитие на взаимноизгодно сътрудничество между България и Израел. Арх. Хазан утвърждава съхраняването на истината за Спасяването на българските евреи като основа за задълбочаването на българо-еврейските и българо-израелските приятелски отношения.

 

Правителството одобри институционален механизъм за наблюдение и отчитане на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие

 

Министерският съвет одобри механизъм за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на Целите на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие.

Още с приемането на Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., България поема политически ангажимент за изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие. С одобрения институционален механизъм ще се осигури информационното обезпечаване, наблюдението и докладването на националния напредък по отношение на изпълнението на целите.

Цялостната отговорност в процеса на наблюдение и отчитане на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в страната ще носи Министерския съвет, който ще се подпомага от Съвета за развитие. За постигането на качествена организация при наблюдението и отчитането на изпълнението, са определени водещи институции по всяка цел, които ръководят, координират и контролират оперативната работа за осигуряване на необходимата информация за постигнатия напредък по отношение на нейното изпълнение.

Определени са и партниращите институции по всяка цел, които следва да подпомагат водещите институции и да предоставят информация за предизвикателствата, предприетите мерки и постигнатия напредък в изпълнението на съответните Цели на ООН за устойчиво развитие и подцелите, по които са компетентни. Конкретизират се и функциите на Националния статистически институт по отношение на координацията на разработването и актуализирането на националния списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигането на Цели на ООН за устойчиво развитие.

 

Над 800 000 лв. за деца без място в детска градина

 

Още 832 468 лева ще изплати държавата на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина, реши правителството. От тях 824 566 са за Столична община, 6 250 лв. са за община Пловдив й 1 652 лв. - за община „Родопи“ в Пловдивска област, която за първи път ще изплаща компенсация.

С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата от 1 януари до 28 февруари 2023 г. За този период броят на децата, чиито родители в София ще получат компенсации, е 1 060. В община Пловдив ще се изплатят компенсации за 7 деца, а в „Родопи“ - за едно дете.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

 

Изменя се решението за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

 

Министерският съвет прие Решение за изменение на Решение № 946 от 18 декември 2020 г. за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД.

Прието е изменение в т. 4, с което средствата в размер на 3 500 000 лв. следва да се изразходват за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на лечебното заведение, а не за изграждане, оборудване и обзавеждане на нова сграда в университетската болница.

Закупуването на медицинската апаратура ще повиши качеството на медицинската услуга и съответно ще се повиши удовлетвореността на пациентите. Ще се постигнат редица преки и косвени ползи като подобряване на обслужването и комфорта на пациентите, на условията на работа на персонала, на използваемостта на инфраструктурата, както и реализиране на по-голяма икономическа ефективност и повишаване безопасността на болничната среда.

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 91 652 лв. по четири осъдителни решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 91 652 лв. представляващи обезщетения в изпълнение на четири решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 08.11.2022 г. - 09.02.2023 г.

 

Правителството одобри изплащането на 5 300 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

В светлината на чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи жалбата касае твърдения за липса на разследване на предполагаемо дискриминационни мотиви на насилието от страна на две лица, претърпяно от жалбоподателя, основани на ромския му произход. Въпросите по разглежданото дело представляват добре установена практика на ЕСПЧ.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на приятелско споразумение, българското правителство прие да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 5 300 евро за всички имуществени вреди, разходи и разноски. С одобряването от ЕСПЧ на постигнатото споразумение делото ще бъде прекратено.

 

Правителството одобри изплащането на 8 000 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Въпросите по разглежданото дело представляват добре установена практика на ЕСПЧ („Стоянов и Табаков срещу България“, жалба № 34130/04; Хаджигеоргиеви срещу България, жалба № 41064/05; Велчева срещу България, жалба № 35355/08 и др.).

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 1 от Протокол 1 и чл. 13 от Конвенцията, поради продължителното неизпълнение на реституционно решение на Поземлена комисия - гр. Ботевград от 27 април 2001 г. и на последващо влязло в сила съдебно решение на Софийски окръжен съд от 02 декември 2014 г. в полза на жалбоподателите, по предявен от тях ревандикационен иск, по силата на което ответникът - държавна институция, е осъден да им предаде владението на процесния имот.

Решението на Софийски окръжен съд остава неизпълнено до края на 2020 г., когато между жалбоподателите и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ е постигнато извънсъдебно споразумение за доброволно предаване на присъдения имот.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение и жалбоподателите приеха предложените условия на споразумението.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на приятелско споразумение, българското правителство прие да изплати на жалбоподателите общо обезщетение в размер на 8 000 евро за всички имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски.

 

Правителството одобри изплащането на 5 000 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Въпросите по разглежданото дело представляват добре установена практика на ЕСПЧ („Любомир Попов срещу България жалба № 69855/01; Братанова срещу България, жалба № 44497/06; Велчева срещу България, жалба № 35355/08; Зикатанова и други срещу България, жалба № 45806/11 и др.).

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 1 от Протокол 1 и чл. 13 от Конвенцията, поради продължителното неизпълнение на влезли в сила национални съдебни решения, с които първоначално е признато правото на възстановяване на собствеността върху парцел на жалбоподателката, постановени съответно през 1999 г., 2013 г. и 2015 г., както и поради прекомерната продължителност на процедурата по реституция, приключила през 2019 г.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение и жалбоподателката прие предложените условия на споразумението.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на приятелско споразумение, българското правителство прие да изплати на жалбоподателката обезщетение в размер на 5 000 евро за всички имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството обяви имот - частна държавна собственост, за имот -публична държавна собственост и го предостави безвъзмездно за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Имотът е разположен в землището на село Веринско, община Ихтиман, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“.

 С друго решение правителството обяви имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост в землището на с. Богослов, община Кюстендил. Имотът е с площ 5950 кв. м заедно с построената в него едноетажна сграда. Теренът е бивш радиопредавателен център към пункт за управление на военновременната система, но вече не се използва и е изключен от списъка с обектите от тази система.

 

За ратификация е предложено Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС

 

Министерският съвет одобри проект на Решение за одобряване и предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС, Споразумението за прилагане на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС и Протокола за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС.

Подписването на споразумението, прилагащото споразумение и протокола за изменение на споразумението за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС е израз на волята на страните за засилване на трансграничното полицейско сътрудничество в борбата с престъпността, тероризма и незаконната миграция в изпълнение на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа и по-специално посредством предаването и сравнението на ДНК профили, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства (МПС).

Основната цел на договарящите страни е да укрепят, развият и активизират сътрудничеството между компетентните национални органи за противодействие на заплахите за обществената сигурност и обществения ред, както и по отношение на превенцията, разкриването и разследването на престъпни деяния.

С оглед на това и на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България, споразумението, прилагащото споразумение и протокола за изменение на споразумението следва да бъдат ратифицирани от Народното събрание.

Компетентен орган за прилагане на споразумението от българска страна е Министерство на вътрешните работи.

 

Одобрено е денонсирането на споразумение със Словакия за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията

 

Правителството одобри денонсирането на Споразумение между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта, пощите и телекомуникациите на Словашката република за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията. Документът е подписан в Братислава на 17 юни 2002 г.

Секторите пощи и електронни съобщения са регулирани на ниво Европейски съюз. Доколкото страните по споразумението са членове на ЕС, отделен двустранен документ за сътрудничество между двете държави не е необходим.

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на морските работи на Ислямска република Пакистан, като основа за водене на преговори.

Проектът на Меморандум е предоставен от пакистанската страна. Документът има за цел задълбочаване на сътрудничеството в областта на морския транспорт, улесняване на комуникацията между компетентните морски власти, както и създаване на възможности за насърчаване на инвестициите в тази област.

 

Одобрен е меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на младежта и спорта с Босна и Херцеговина

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на гражданските въпроси на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на младежта и спорта.

Сътрудничеството в областта на младежта и младежките дейности ще се осъществява чрез обмен на информация между публичните и неправителствени организации, работещи в сферата на младежта, организиране на младежки програми и обмен, размяна на покани за участие в младежки събития в двете страни. Ще се насърчава представянето на общи проекти пред международни организации. Меморандумът подкрепя и всяка друга дейност в областта на младежкото сътрудничество, за която двете страни се договорят, и която е в съответствие със законите и правната уредба на всяка от държавите.

Спортното сътрудничество ще се осъществява чрез насърчаване на обмена на опит и сътрудничество между треньори, експерти, специалисти и изследователи в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната наука и медицина, спортното право и борбата с допинга в спорта. Договорено е и осъществяването на размяна на визити на висши длъжностни лица и експерти, както и насърчаване на сътрудничеството между спортни организации на двете държави. Предвижда се страните да си оказват взаимна подкрепа и да сътрудничат в рамките на различни международни организации и форуми.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в част „Вътрешен пазар и индустрия”, което се проведе на 2 март в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева.

В рамките на заседанието министрите постигнаха съгласие относно преговорите с Европейския парламент по директива за договорите за финансови услуги, сключени от разстояние. Новата директива актуализира действащото законодателство на ЕС, така че да се повиши нивото на защита на потребителите и да се улесни правото на отказ от вече сключени договори.

Министрите одобриха и преговорна позиция на Съвета по предложението за регламент относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем. Подкрепя се създаването на рамка за използването на данните на ниво ЕС, предоставяни от онлайн платформите, които извършват дейност на този пазар.

Участниците в заседанието проведоха дебат за дългосрочната конкурентоспособност и производителност на Европейския съюз. Акцент бе поставен върху укрепване на единния пазар в ЕС, гарантиране на сигурността на веригите за доставки, опростяване и стабилност на регулаторната рамка, пропорционалност на държавните помощи, както и насърчаване на научноизследователската и развойната дейност в Съюза.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 9 март 2023 г„ в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: общото състояние на Шенгенското пространство; изпълнението на проекта за оперативна съвместимост; убежище и миграция: външни и вътрешни измерения; агресията на Русия срещу Украйна: диалог за вътрешната сигурност в областта на правосъдието и вътрешните работи/сътрудничество в областта на политиката за сигурност и отбрана.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в проведено заседание на EPSCO, част „Здравеопазване“

 

Министерският съвет одобри резултатите от редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което се проведе на 14 март 2023 г„ в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието министрите проведоха политически дебат по две основни теми: предложението за Регламент за такси на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Глобалната здравна стратегия на ЕС.

По време на Съвета се състоя и работен обяд на тема споразуменията за закупуване на ваксини срещу COVID-19. България за пореден път изрази позицията, че нуждите на България от ваксини са напълно задоволени, складовите възможности са изчерпани и не е налице необходимост от нови доставки. Посочено беше, че в настоящата сериозна ситуация за България има само две разумни решения: прекратяване на договора с Pfizer или драстично намаляване на количествата на база реални потребности.

България, Полша, Унгария и Литва в съвместна декларация изразиха несъгласието си с параметрите на предложеното от Европейската комисия изменение на споразумението с Pfizer и призоваха за защита на обществения и финансов интерес на държавите членки на ЕС при съобразяване със съответните национални позиции.

 

Правителството одобри доклада и документацията по трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари

 

Със свое протоколно решение Министерският съвет одобри доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведена през януари 2023 г. Одобрени са и документите, които съпътстват действията по емитиране на облигациите и финализирането на трансакцията.

На 17 януари 2023 г. страната ни успешно пласира 10-годишни глобални облигации на стойност 1,50 млрд. евро. Емитираните държавни ценни книжа са част от Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на международните капиталови пазари.

 

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство с Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на туризма

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на туризма.

Меморандумът предвижда България и Босна и Херцеговина да работят за укрепването на сътрудничеството в областта на туризма като сектор с висок потенциал за принос към цялостното икономическо развитие на двете държави.

Двете страни ще насърчават участието в туристически събития, ще насърчават създаването и разработването на съвместни туристически продукти, които да бъдат конкурентоспособни на трети туристически пазари. Документът предвижда обмена на информация, свързана със статистически данни в областта на туризма и законодателството, частния сектор и бизнес асоциациите на частния сектор, както и изследвания за развитието на туризма.

България и Босна и Херцеговина ще активизират сътрудничеството си в рамките на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ), Приоритетна област 3 „Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората“ в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и в други международни организации по туризъм, в които членуват и двете държави.

 

Министерският съвет прие проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

 

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица. Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на физическите лица в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на Европейския съюз и особеностите на националната правна система. Законопроектът е и в изпълнение на ангажиментите на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Действащото законодателство не допуска физически лица, които са в неплатежоспособност, да бъдат обявени в несъстоятелност. Неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите, като особено уязвими са добросъвестните длъжници. Тези лица са изпаднали в неплатежоспособност поради неблагоприятни събития извън техните предвиждания и контрол - временна или трайна загуба на работоспособност, здравословни проблеми, раздяла в семейството, загуба на работа или имущество и др.

Законът урежда условията и реда за провеждане на производство по несъстоятелност на физическите лица, в което да бъдат удовлетворени вземанията на всички кредитори. То е изцяло доброволно, образува се по искане на добросъвестния длъжник и цели справедливо удовлетворяване на неговите кредитори. В производството са осигурени гаранции за задоволяване на жизнените потребности на длъжника чрез определяне на издръжка от поне една минимална работна заплата, както и определена несеквестируемост на имуществото му. В производството се заплащат само прости такси, а останалите разноски са дължими в предвидени от закона случаи.

Уредена е възможност за погасяване на задълженията на добросъвестния длъжник след изтичане на 3-годишен срок от одобряване на плана за погасяване или описа на имуществото му, ако той е заплатил разноските и е удовлетворил поне частично вземанията на кредиторите. Ако добросъвестният длъжник няма секвестируемо имущество, погасяването на задълженията може да настъпи след изтичане на 5-годишен срок. Основанията за погасяване на задълженията се установяват от съда.

В закона е предвидено производство за несъстоятелност и за лица, които нямат доходи и имущество.

 

Правителството прие Постановление за изменение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Проектът има за цел да се подобри и ускори административното обслужване на българските и чуждестранни физически и юридически лица в чужбина, като се разшири кръга от чуждестранни субекти, които могат да легализират документи, издадени в чужди страни, и подлежащи на заверка от страна на български дипломатически и консулски представителства в чужбина.

Към настоящия момент дипломатическите и консулските представителства на Република България легализират документи и други книжа, издадени в чужди страни, само ако документите са заверени от Министерството на външните работи (МВнР) на страната, в която се намират представителствата. Посочената разпоредба ограничава кръга от субекти, които могат да легализират документи, издадени в чужбина, като го свежда само до един субект - Министерство на външните работи на държавата, в която се намира/за която е акредитирано съответно българско дипломатическо и консулско представителство.

Посоченият проблем изниква на преден план в държави, които не са страни по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи (1961 г.). В посочените държави за да може даден документ да произведе правно действие на територията на Република България, този документ, преди да бъде удостоверен от българско дипломатическо и консулско представителство в чужбина, трябва да бъде легализиран от Министерство на външните работи на съответната държава.

Приемането на посочената процедура по разширяване на кръга от субекти, които биха могли да легализират, освен МВнР на чуждата държава, на чуждестранни документи, ще улесни пряко заинтересованите български и чуждестранни физически и юридически лица приносители на документи, като косвено ще облекчи дейността и на редица органи и институции, които по закон изискват представянето на предварително легализирани от чуждестранен орган документи.

Посочената процедура ще даде възможност за право на избор от страна на приносителите на документи пред кой орган да представят за легализация даден документ, като се прави избор основан на бързина на действие на чуждия орган, и евентуално финансова изгода при разлика в размера на таксите предлагани от различните чуждестранни органи по легализация на документи.

Приемането на посочените изменения би довело до незабавно подобряване на обслужването т.к. българските дипломатически и консулски представителства ще заверяват документи не само легализирани от МВнР на чуждата държава, но и от всеки друг орган на съответната държава, при положение, че този орган съгласно местното законодателство има правомощия да легализира определени документи.

 

Правителството определи отговорен орган по фондовете „Убежище, миграция и интеграция и „Вътрешна сигурност

 

Министерският съвет определи структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище и миграция” и Инструмента за финансово подпомагане на управление на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021-2027 г. и програмите за сътрудничество, в които страната ни участва за същия програмен период.

До момента, съгласно решения на МС - последното от 6 октомври 2020 г., задължението за одитен орган бе изпълнявано от Звеното за вътрешен одит на МВР. С приемането на новото решение правителството определя Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ при Министерството на финансите като целесъобразен одитен орган на програмите, управлявани в рамките на МВР за програмни периоди 2014-2020 г. и 2021 -2027 г. Целта е постигане на по-добра хоризонтална координация и недопускане на грешки в изпълнението на фондовете в областта „Вътрешни работи“.

Тези промени няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет.

 

 

Красимир Ангелов е назначен за областен управител на област Хасково

 

Правителството прие решение, с което назначи Красимир Ангелов за областен управител на област Хасково.

Красимир Ангелов има придобито висше образование от УНСС по специалност „Икономика и управление“. Притежава дългогодишен опит от частния сектор в областта на строителния надзор и управлението на проекти.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 722 038 лв.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури компенсиране на разходите за месец февруари 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и в яслени групи в държавни и общински детски градини.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще се осигурят за сметка на централния бюджет.

 

Одобрен бе списък на инвестициите с предимство, финансирани от Модернизационния фонд

 

Министерският съвет одобри списък от четири приоритетни проекта за финансиране със средства от Модернизационния фонд. Финансирането възлиза на 380 263 184.59 лева, като бенефициентите ще участват в реализирането на проектите и със собствени средства. Подкрепените проекти ще допринесат за намаляване нивото на въглеродния диоксид, за гарантиране енергийната сигурност на страната, за модернизиране на енергийните системи и за повишаване на енергийната ефективност. Сред заложените инвестиции са внедряването на близо 450 000 интелигентни електромера, дигитална трансформация, изграждане на пунктове за зареждане на електрически превозни средства и др.

Министърът на енергетиката следва да представи проектните предложения от одобрения списък за разглеждане и одобрение от Европейската инвестиционна банка и от Инвестиционния комитет към Модернизационния фонд. Подкрепените инвестиции са в съответствие с целите на Директива 2003/87 /ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с работата на Модернизационния фонд. Те са в унисон със заложените в рамката на Съюза политики в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и с дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение. Подкрепените инвестициите от списъка ще допринесат за намаляване нивото на въглеродния диоксид, за гарантиране енергийната сигурност на страната, за модернизиране на енергийните системи и за повишаване на енергийната ефективност.

 

Министерският съвет прие промени, свързани с работата на регистър

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с преминаването на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Агенция по вписванията и цялостната електронизация на регистъра.

Гласувани днес изменения на две постановления на Министерския съвет - за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието, промени в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията (АВ) и за изменения и допълнения в Тарифата за държавните такси, събирани от АВ, предвиждат преминаването на регистъра да се реализира от 1 май 2023 г.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЕЛКО ХАЗАН С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 946 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 21743/15), „ТОНЧЕВ И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 56862/15), „НИКОЛАЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 48806/11 И № 11138/12) И „ШОПОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 38398/11, № 59983/12 И № 16753/18) И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 93 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „БОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 59667/14), „ПАКЕТОВА И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБИ № 17808/19 И № 36972/19), „ГАНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40026/19), „ХАЛИЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40029/19) И „СТОЯНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40101/19).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „АХМЕДОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40631/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ ПО ДЕЛО „СТОЯНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 40060/18) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ПО ДЕЛО „МАРКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 31163/18) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДНК ДАННИ, ДАКТИЛОСКОПИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДНК ДАННИ, ДАКТИЛОСКОПИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДНК ДАННИ, ДАКТИЛОСКОПИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ПОЩИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА, ПОДПИСАНО НА 17 ЮНИ 2002 Г. В БРАТИСЛАВА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА МОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МОРСКИТЕ РАБОТИ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪПРОСИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 2 МАРТ 2023 Г . В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 14 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕМИТИРАНЕТО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023 Г. НА ОБЛИГАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНАТА СРЕДНОСРОЧНА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ЕМИТИРАНЕТО ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МАНДАТНОТО ПИСМО С БАНКИТЕ – СЪВМЕСТНИ ВОДЕЩИ МЕНИДЖЪРИ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА АГЕНТСТВО, ДОГОВОР ЗА ПОДПИСКА И ПИСМО ЗА АНГАЖИМЕНТ НА ПРАВНИЯ КОНСУЛТАНТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1958 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 657 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРЕН ОРГАН ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ И ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ ОТ 2014 ДА 2020 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 712 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА, ОТЧЕТНОСТТА, КООРДИНАЦИЯТА И ОДИТА НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“, ФОНД „УБЕЖИЩЕ И МИГРАЦИЯ“ И ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВИЗИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ ФОНДА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г., И ПРОГРАМИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, В КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ИНВЕСТИЦИИТЕ С ПРЕДИМСТВО, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ МОДЕРНИЗАЦИОННИЯ ФОНД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на правосъдието