EN

Дневен ред на извънредното заседание на Министерския съвет на 12.12.2021 г.

12.12.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Одобрен е доклад относно напредъка по съставянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.

 

Министерският съвет проведе днес извънредно заседание, на което със свое протоколно решение прие доклада на министъра на финансите относно напредъка по съставянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.

Докладът касае актуалното състояние на подготовката на законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., като мотиви към него.

В доклада е посочена и необходимостта от преустановяване на съгласувателните процедури по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и по другите проекти на актове на Министерския съвет, свързани с него, предвид връчения на 11 декември 2021 г. от президента на Република България мандат за сформиране на редовно правителство на най-голямата парламентарна група в 47-то Народно събрание, който беше веднага реализиран, и предстоящото гласуване на структурата и състава на Министерския съвет от Народното събрание на извънредно заседание на 13 декември 2021 г. и предложената нова структура на Министерския съвет от мандатоносителя.

 

Увеличават се дяловете на страната ни във внесения уставен капитал на МИБ

 

Със свое решение правителството предложи на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на дяловете на страната ни във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка (МИБ), съгласно Програмата за капитализация на Банката за периода 2018-2022 г.

Нашата страна е със статут на страна-учредителка в МИБ. В момента България е третият по големина акционер, с дял от 10,04 % във внесената част на капитала на МИБ, равняващи се на 42 203 226.32 евро.

Участието на България в Програмата за капитализацията ще допринесе за по-голяма гъвкавост в оперативната дейност на Банката и за разкриването на повече възможности за финансиране на мащабни проекти с по-голямо въздействие върху региона. Пряката финансова подкрепа от страна на държавите-акционери на МИБ ще доведе до покачване на кредитните рейтинги и ще допринесе и до увеличаване на доверието към Банката от рейтинговите агенции и инвеститорите. Също така, ще бъде осигурен растеж на активите и кредитния портфейл на МИБ.

 

Инициирани са действия за освобождаване на представителя на Република България от Управителния съвет на Международната инвестиционна банка

 

 

Със свое решение правителството инициира действия за освобождаване на представителя на Република България в Управителния съвет на Международната инвестиционна банка. Според Устава на Банката, членовете на УС се назначават и освобождават от Съвета на управителите.

 

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2021 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2021 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 5 398,89 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 163 лв., за командировки на областни управители – 3 643,29 лв. За командировки на председатели и членове на държавни комисии и за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

 

 

  1. ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО СЪСТАВЯНЕТО НА ПРЕОКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СРЕДНОСРОЧНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 Г- 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВНЕСЕНИЯ УСТАВЕН КАПИТАЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПРОЕК НА РЕШЕНИЕ ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ИПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ДОКЛАД ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят