EN

Дневен ред на извънредно заседание на Министерския съвет на 26.03.2021 г.

26.03.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Одобрени са допълнителни средства за закупуване на Ремдесивир

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери в размер на 96 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването.

С 46 млн. лв. ще бъдат закупени количества от лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, нуждаещи се от допълнителен кислород. Целта е да бъде осигурено лечението с медикамента на хоспитализираните до месец септември, вкл. пациенти, чиято терапия включва Remdesivir.

С допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на 50 млн. лв. ще бъдат осигурени средства за заплащане през месец април на допълнителните възнаграждения в нетен размер от 1000 лв. за работещите на първа линия в борбата с COVID-19, пряко заети с лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, както и за заплащане поставянето на ваксини срещу COVID-19.

 

Одобрена е българската позиция за видеоконферентиа среща на министрите по транспорт на Европейския съюз

 

Правителството одобри позицията на България за участие в неформална видеоконферентна среща на министрите по транспорт на Европейския съюз, която ще се проведе на 30 март. Основната тема на събитието е „Как да ускорим увеличаването на дела на товарния железопътен превоз спрямо другите видове транспорт: различни пътища към една обща цел“. Дискусията на министрите ще бъде структурирана върху три насочващи въпроса, свързани с целите на „Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност“, с оглед стремежа за намаляване на емисиите на парникови газове с 90% в областта на транспорта до 2050 г., настоящият подход по отношение на железопътния пазар и механизмите, които действат, за да гарантират, че са осигурени всички пътнически услуги от обществен интерес.

 

Одобрени са над 530 000 лева за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват над 530 000 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. ЗА СМЕТКА НА РАЗХОДИ И/ИЛИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕ­ТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВ­НИЯ БЮДЖЕТ И СУБСИДИИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ И КАПИТАЛО­ВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ ПО ТРАНСПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 30 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи