EN

Служебното правителство ще проведе заседание на 10 ноември

10.11.2021

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 10 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЦЕЛЕВИ И НЕЦЕЛЕВИ ВНОСКИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ОР­ГАНИЗАЦИИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 273 817 ЛЕВА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 435 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДО­ПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕН­ТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИ­АЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИ­ЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИ­ЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБ­ХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 4 „ПРЕЛЕЗ НА КМ 17+008 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 17+008" КЪМ ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУР­ГАС - ФАЗА 2" ПО ПРОЕКТ 1 „РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПЛОВ­ДИВ", В ЗЕМЛИЩАТА НА С. РОГОШ, С. СКУТАРЕ И С. ТРИЛИСТНИК, ОБЩИ­НА „МАРИЦА", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА РУМЕН ГАНЧЕВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОН­СУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА В РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКО­ВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ­ЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 12-АТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕ­РЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ ОТ 30 НОЕМВРИ ДО 3 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", ПРОВЕДЕНА НА 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА 2018 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 11 ОТ РЕ­ШЕНИЕ № 963 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХО­ДИЩЕ „КЛИСУРИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЛИСУРИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КЮМК“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРУШЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБ­ЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката