EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 9 септември

09.09.2020

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 909 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИ­ДАТУРИ ЗА ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИ­СЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГО­ДИЕ НА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ПОПКРАЛЕВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛАВАН, ОБЩИНА СИЛИСТРА, ОБ­ЛАСТ СИЛИСТРА, СКЛЮЧЕН НА 3 НОЕМВРИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪ­РА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД - СИЛИСТРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 30 ОТ ПРОТОКОЛ № 48 ОТ ЗА­СЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. И ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВА­НЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЗЛОГОШ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛЕТИНЦИ, С. ГОРАНОВЦИ, С. ГОРНО УЙНО, С. ДОЛНО УЙНО, С. ПОЛСКА СКАКАВИЦА, ОБЩИНА КЮС­ТЕНДИЛ, С. ЗЛОГОШ, С. БРЕСТ, С. ДОБРИ ДОЛ, С. СУШИЦА, С. ДОЛНИ КОРИТЕН, С. ГОРНИ КОРИТЕН, С. ГАБРЕШЕВЦИ, С. УШИ, С. ТРЕКЛЯНО, С. КОСО­ВО, С. СРЕДОРЕК, С. ГОРНО КОБИЛЕ, С. ДОЛНО КОБИЛЕ, С. КИСЕЛИЦА, С. ЧЕШЛЯНЦИ, ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, И С. РАЯНЦИ, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването