EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 23 септември

23.09.2020

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИ­ЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОС­ТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИ­ТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИС­ШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛ­НИ УСЛУГИ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ КОНЦЕ­СИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2020 Г. ПО ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ, ПО КОИТО СА ЗАПЛАТЕНИ ДЪЛЖИМИТЕ КОНЦЕСИОН­НИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2020 Г. ПРЕДИ 30 МАЙ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕР­ВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИ­ВЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1960 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУ­РИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 СЕПТЕМ­ВРИ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО В ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ ДО 1 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В КОБЛЕНЦ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ (EPSCO), ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОВЕДЕНА НА 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „КАЙМЕТЛИЙ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕЛИЧКОВО, ОБ­ЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „ТОТ-8” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМ­ПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД - СОФИЯ, И НА СЪГЛАСИЕ „НАЦИО­НАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД - СОФИЯ, ДА ГО АПОРТИРА В КАПИТАЛА НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФ­РАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРОЕКТ НА ДОГО­ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПЪНИ БЪЛГАРИЯ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИН­ВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР НА КОКА-КОЛА В КОСТИНБРОД, 2020” - КОСТИНБРОД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ПОС ФАРМА” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВИРТУАЛЕН ФАРМАЦЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТИ С КЛИЕН­ТИ” - СОФИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕН­ТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УС­ТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната