EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 16 септември

16.09.2020

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪС­ТОЯНИЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА СЪЮЗНИЦИТЕ ОТ НАТО И ЗАДАЧИ ПО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА И ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРА­НА НА НАТО С УСИЛВАНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО ЗА ОХРАНА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНО ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАДАЧИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В ЕВРОПА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПРИ СЪВМЕСТНИ­ТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНА­ТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2019 Г. ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУР­НОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 37 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2014 -2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА  2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОДПИСАНО НА  26 ЮЛИ 2019 Г. В ПОДГОРИЦА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ОБРА­ЗОВАНЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБ­РАЗОВАНИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В ОС­НАБРЮК.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА НА КОНЦЕ­СИОНЕРА „АТЛАНТИК ДИВАЙН” ЕАД С ПРАВОПРИЕМНИКА ПО ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗ­КЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 3 НА НАХОДИЩЕ „ДЕВИН”, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН НА 19 АПРИЛ 1999 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „АТ­ЛАНТИК ДИВАЙН” ООД, ПОРАДИ ПОДГОТВЯНО МЕЖДУ „АТЛАНТИК ДИ­ВАЙН” ЕАД И „ДЕВИН” ЕАД ПРЕОБРАЗУВАНЕ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА КОНЦЕСИОНЕРА БЕЗ ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗ УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО - ВЛИВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 262 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - ЮГ”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ОФИЦЕРСКИ - ЗАПАД”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите