EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 9 януари

09.01.2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“ ЕАД - БУРГАС.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА АКТ ОТ ПРЕПОРЪКА ЗА ЗАЕТОСТ И ДОСТОЕН ТРУД ЗА МИР И УСТОЙЧИВОСТ, 2017 Г. (№ 205), ПРИЕТА НА 106-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА НА 16 ЮНИ 2017 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИ­КА СЛОВЕНИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА МНОГОНАЦИОНАЛНА ПРОГРА­МА ЗА ПОДГОТОВКА НА АВИАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 544 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРО­ЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРА­ВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на правосъдието