EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 6 март

06.03.2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 6 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 290 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ­НАТОР И ДЕЛЕГИРАН КООРДИНАТОР В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ НА ВЪТ­РЕШНИЯ ПАЗАР ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪКА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕ­МАТА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ВЪЗМЕЗДНО ПРА­ВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРО­МЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВ­НА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. МЕЛНИК, ОБЩИНА САНДАНСКИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА СПОГОД­БА ЗА МУЛТИМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ, ПОДПИСАНА ОТ ПРАВИТЕЛ­СТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ГРУЗИЯ НА 10 ОКТОМВРИ 2003 Г. В ЕРЕВАН, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УНГАРИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БУДАПЕЩА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВО­СЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКО­НОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РА­БОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛ­ГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-АРМЕНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 И 13 МАРТ 2019 Г. В ЕРЕВАН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРИЗНА­ВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИ­ШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Внася: министърът на правосъдието