EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 2 януари

02.01.2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 2 януари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТИ „ТРАНСПОРТ” И „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”, ПРОВЕДЕНО НА 3 И 4 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В БРЮК­СЕЛ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика