EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 10 април

10.04.2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 10 април, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКО­НОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2007-2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г., СПИСЪК С ЦЕЛИ­ТЕ НА ПОЛИТИКАТА, КОИТО ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 И СПИСЪК С ПРОГРАМИ И ВОДЕЩО ВЕДОМСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО ИМ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31 МАРТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ГЕОРГИ СПАСОВ, ГРАЖ­ДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПО­ЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА СУДАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОК­РЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТ­НО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА СУДАН В РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВА­ЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДРУГИТЕ СТРАНИ - ЧЛЕНКИ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ГОТОВНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ БЕДСТ­ВИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (ПРАВИТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ЧЕРНА ГОРА, РЕ­ПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, РЕПУБ­ЛИКА АЛБАНИЯ И РУМЪНИЯ) ОТНОСНО ДОГОВОРЕНОСТИТЕ СЪС СТРАНА­ТА ДОМАКИН ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ГОТОВНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ПОДПИСАНО НА 4 АПРИЛ 2018 Г. В АНКАРА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИКОНОМИ­ЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУД­НИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 5 ОТ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 14 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВА­НЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СПЪТНИЦИ (EUMETSAT) ОТНОСНО ПРИСЪЕДИ­НЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЧРЕДЯВА­НЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТЕОРО­ЛОГИЧНИ СПЪТНИЦИ (EUMETSAT) И СВЪРЗАНИТЕ РЕД И УСЛОВИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВНОСКА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРО­ПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ФОНДА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОД­НАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ („СВЕТОВНА БАНКА“) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ОФИС НА СВЕТОВНАТА БАНКА В РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗ­МЕНЕНИЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА ОТ­НОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФРАНКОФОНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО АДМИ­НИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В СОФИЯ, ПОДПИСАНА НА 28 АВГУСТ 2002 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-УНГАРСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНО­МИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 И 16 АПРИЛ 2019 Г. В БУДАПЕЩА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИ­ТЕ РАБОТИ И ДЪРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНА НА 11 И 12 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 18 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРО­ВЕДЕНО НА 19 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА МАСЛОДАЙ­НАТА РОЗА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите