EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 5 януари

05.01.2022

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 5 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕС­КИЯ СЕКТОР ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО И/ИЛИ КОСВЕНО ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОРА­ДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

Внася: министърът на туризма

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНО­ВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА COVID-19.

Внася: министърът на туризма

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА  7 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕ­ДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАР­СТВО, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят