EN

Mинистерският съвет ще проведе заседание на 1 ноември

01.11.2023

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 1 ноември, от 11 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И БОЛНИЧНО-ДОМАКИНСКО ИМУЩЕСТВО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИНО „ПРОВАЙН 2024“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ДО 12 МАРТ 2024 Г. В ДЮСЕЛДОРФ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДВЕ ИНФРАСТРУКТУРИ ИЛИ ТЕХНИ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ПРОЦЕДУРА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, В Т.Ч. И НА КОНКРЕТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ ИЛИ ТЕХНИ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ НПКНИ“ ПО ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СУБСИДИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИЗНАТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ЛИБИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

7.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ –БУРГАС“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ОРИЗОВО – МИХАЙЛОВО“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ И НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на външните работи;

министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 42-АТА СЕСИЯ НА ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „КУЛТУРА“, ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В ГР. КАСЕРЕС, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ-ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - АЛЕКСАНДРОВСКИ ГРАНИТИ, ГОДНИ ЗА ВЛАГАНЕ В КЕРАМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА ФЕЛДШПАТОВАТА СУРОВИНА -ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „ИЗВОРОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ИЗВОРОВО И С. ДРИПЧЕВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 25 МАРТ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, И „САКАР-ГРАНИТ“ ООД - ЯМБОЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОЛА МОГИЛА“, ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 20 МАЙ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И ЕТ „БОДУРОВ ММ - МИХАЙЛ БОДУРОВ“ - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 52 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ, ЧИЙТО БЮДЖЕТ СЕ ВКЛЮЧВА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2025 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCP „ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР“.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта