EN

Провеждане на обществено обсъждане на проекта на програма за техническа помощ за Програмен период 2021-2027 г.

18.10.2021

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Администрацията на Министерския съвет организира обществено обсъждане на проекта на Програмата за Техническа помощ 2021-2027 г. (версия 2.1).

С оглед епидемичната обстановка в страната, общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 11 ноември 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч., в Webex на следния линк:

 

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=mcfadb4a71099482526e4f461926220e9

Meeting number: 2732 422 0774

Password: QYnv9T2GvA6

 

По време на обсъждането се предвижда представяне на проекта на Програмата за Техническа помощ 2021-2027 г. (ПТП), който е изготвен от Тематичната работна група за разработване на програмата и в него са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях.

 

Стратегическата цел на ПТП е да гарантира устойчивост и да предостави възможност за непрекъснато подобряване на системата за управление и контрол на средствата от фондовете на ЕС, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (РОР) през програмния период 2021-2027 г. в България.

 

ПТП ще осигури подкрепа за преодоляване на някои основни предизвикателства, свързани с: координацията и управлението на фондовете на ниво Споразумение за партньорство 2021-2027 (СП) и оценка на резултатите и въздействието от инвестициите по тях; борбата с корупцията и измамите при изпълнението на СП; стабилността и качеството на административния капацитет, необходим за управление и изпълнение на фондовете; ролята на гражданското общество в процеса на подготовка, изпълнение и оценка на програмите, съфинансирани от фондовете за укрепване на принципа на партньорство.

Програмата е съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като планирания принос на ЕС е в размер 100 279 500 евро.

 

По време на общественото обсъждане ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на ПТП.

 

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят своя интерес  до 10.11.2021 г. като попълнят следната регистрационна форма.

 

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. се провеждат и обществени консултации по проекта на ПТП 2021-2027 г., който е публикуван на Портала за обществени консултации на следния линк.

Проектът на ПТП - Версия 2.1 може да намерите тук.