EN

ПРИНЦИПИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Върховенство на закона;

 

Добро управление;

 

Демократичност;

 

Честност и отговорност към гражданите;

 

Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на гражданите;

 

Съхраняване и развитие на националната идентичност;

 

Споделена отговорност;

 

Прозрачност;

 

Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция.