EN

НАШЕТО ВИЖДАНЕ

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Вярваме, че не държавата създава икономика, заетост и доходи, те са функция на реалния сектор. Държавата създава правилата и формира бизнес средата. Тя е длъжна да създава добри правила и да следи за спазването им, да поддържа добра бизнес среда, за да може предприемачите да се чувстват сигурни и мотивирани, да развиват бизнеса си и да правят нови инвестиции. Всички опити на държавата да създава мащабна изкуствена заетост за сметка на данъците, събрани от гражданите, водят единствено до натрупване на нови задължения за бъдещите поколения.

 

Усилията  на  държавата  ще  бъдат  насочени  към  поддържането  на  съществуващата икономика и привличане на нови инвестиции. Само с нови инвестиции, осъществени от българските предприятия, както и от чуждестранни инвеститори ще се откриват нови работни места и ще се повишават доходите. Държавата може да подпомага този процес. Преди да започне да помага на бизнеса, държавата трябва да направи всичко възможно да не му пречи той да се развива. Същевременно държавата ще предприеме действия за развитие на демографския потенциал с цел преобръщане на тенденцията за намаляване на българското  население,  като  задължителна  предпоставка  за  успешното  привличане  на инвестиции.

 

В допълнение към ниските данъци, ключови са работещата съдебна система, бързата и компетентна  администрация,  но  най-вече – намаляване на броя  и  олекотяване  на разрешителните и лицензионните режими. Чрез намаляване на административната тежест върху  бизнеса  до  голяма  степен  ще  се  улесни  стартирането  и  правенето  на  бизнес, страната ще се превърне в по-атрактивно място за нови инвестиции.

 

Фискалната стабилност не е достатъчна за гарантиране на икономическия просперитет. През  последните  години  получихме  убедителни  примери,  че  трупането  на  бюджетни дефицити и то за дълъг период от време води до катаклизми в икономиката на дадена държава, които могат да обезверят и променят живота на цели поколения, превръщайки ги в заложници на минали неблагоразумни решения. Правителството няма да повиши данъците. Водещо е разбирането, че свободният, образованият и информиран човек може най-добре да вземе решение как да използва благата, които самият той произвежда.

 

Ако искаме държавата да дава повече пари на бизнеса и гражданите, тя трябва да събира повече данъци от бизнеса и гражданите. Въпреки това съществуват редица възможности държавата да прилага политики за развитие на икономиката чрез грижа за всяко малко и средно предприятие:

 

Силен  контрол  върху  монополите  и  гарантиране  на  честна  и  свободна конкуренция;

 

Справедливо разпределение на публичния ресурс за доставки, строителство и услуги,  следвайки  принципите  на  прозрачност,  честна  конкуренция  и  най-добро качество на възможно най-добра цена;

 

Национални  програми  за  подпомагане  на  енергийната  ефективност,  на периферните  и  обезлюдени  райони,  както  и  за  насърчаване  на  нови  земеделски стопанства;

 

Ефективно използване на средствата от европейските фондове, с акцент върху програмите за конкурентоспособност, иновации, образование и наука.

 

Ще бъде променена технологията на функциониране на държавната машина – основно чрез  ускорено  въвеждане  на  електронното  управление  като  универсална  мярка  за достъпност, прозрачност и бързина.