EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 09 май

09.05.2018

 

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №1 ЗА 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПЪТ ІІ-55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГУРКОВО“, ОБХОДЕН ПЪТ НА С. АСЕНОВЕЦ ОТ КМ 79+200 ДО КМ 82+800 И ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 КВЛТ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД – СОФИЯ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ТЪРГОВИЯТА НА УНГАРИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ТАЙВАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СКЛЮЧЕН ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ НА 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ И НА СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА 107-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 28 МАЙ ДО 8 ЮНИ 2018 Г. В ЖЕНЕВА

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – БАРИТНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „ТЕВНИ ДОЛ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЕШКО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 24 ЮНИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ ООД – СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-7 ТЪРНАК“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ДОЛОМИТНИ ВАРОВИЦИ И АЛЕВРИТОВИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАПУ БАИР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАРТИЗАНИ И С. ЛОПУШНА, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, И С. ТРЪНАК, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС, НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – ВАРНА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВОДАЖИЯ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПОДГОРЕ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОДГОРЕ, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСА, ДО КОЙТО МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР, ПОДПИСАН НА 8 МАРТ 2018 Г. В ГР. СОФИЯ

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОИТО НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията