EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 8 май

08.05.2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 8 май, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВ­НИЯ БЮДЖЕТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯТА НА СПАС ГОС­ПОДИНОВ И ДАРИЯ СТОЯНОВА, ПРЕДЯВЕНА С ИСКАНЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 20.00-4 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ТВЪРДЕНИ ПРЕТЪРПЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ.

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ЗЕМЕ­ДЕЛИЕТО И МИНИСТРИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВИШЕГРАДСКАТА ГРУПА (ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, УНГАРИЯ, ПОЛША И СЛОВАКИЯ), РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, ЕСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТ­ВА, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА РОЛЯ НА ИНИЦИАТИ­ВАТА БИОИЙСТ В КОНТЕКСТА НА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТЕКСТА НА КОМЮНИКЕ ЗА УСТА­НОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ВАНУАТУ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БАРСЕЛОНА, И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОНОМНИТЕ ОБЛАСТИ КАТАЛУНИЯ И АРАГОН И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ­ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА­ЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯБЛАНИЦА“, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА­ЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „НАНОВИЦА“, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУРКОВО“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮ­ЧЕН НА 4 ЯНУАРИ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ГОРУБСО – ЛЪКИ“ АД - ГР. ЛЪКИ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 15 ЮНИ 2006 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЮНИ 2015 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТ­СТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОРИЕВА-ИЗТОК”. РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИ­НА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРА­ЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМ­НИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „РАЮВ КАМЪК”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ТОДЮВЦИ, С, БУЙНОВЦИ И ГР. ЕЛЕНА, ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СТРУДИН”, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРУПЕЦ, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕТКОВОТО-2”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙ­ЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БИЛОТО-2”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОБИЛИНО И С. ЧЕРНИ РИД, ОБЩИ­НА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГА­НЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика