EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе на 7 февруари, сряда

07.02.2018

 

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 7 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ЯНУАРИ 2017 Г. В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на културата

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ

Внася: министърът на здравеопазването

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ГАВРИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №44452/10), „ШЕХОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №68185/11) И „ДЕЛИНА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №66742/11)

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДЕВНЯ, ОБЩИНА ДЕВНЯ, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ОТ КИГАЛИ НА МОНРЕАЛСКИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

Внася: министърът на околната среда и водите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3590-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 18 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАЦАРА“, УЧАСТЪК „КАЦАРА-2“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КАТУНИЦА, ОБЩИНА САДОВО, И С. КРУМОВО И С. ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, НА „АРТ ПРИНТ“ ЕООД – ПЛОВДИВ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА“, УЧАСТЪК „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ“, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

Внася: министърът на енергетиката

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската

политика

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ

Внасят: министърът на културата

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Внася: министърът на културата