EN

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 4 март

04.04.2018

 

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 4 април, от 10 ч. при следния дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОРГАНА, КОЙТО УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО АКЦИОНЕР В КАПИТАЛА НА „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ“ АД, ГР. СЛИВЕН

Внасят: министърът на земеделието, храните и горите

министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ, СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2014-2020 Г. НА JASPERS (СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ І-1 (Е79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“ ОТ КМ 161+367 ДО КМ 194+164,89“, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЮТИ ДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „СЕРДИКА“, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ИЛИЯНЦИ“, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+400/16+540, УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 15+100 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩ СЕ В ГР. ХАГА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, СГРАДА НА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ХОХЕЛВЕХ“ №22, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБАТА МУ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЕЙМС ТАМ ТЪК ЧУНГ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СИНГАПУР

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРМЕНИЯ ЗА ВЗАИМНА ЗАЩИТА И ОБМЕН НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, ПОДПИСАНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В ЕРЕВАН

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 15.2 ОТ ПРОТОКОЛ №27 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 28 ЮНИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СУЛТАНАТА ОМАН ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, СПЕЦИАЛНИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВТОРО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР НА НАТО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ НА КИБЕРЗАЩИТА, ПОДПИСАН НА 14 МАЙ 2008 Г., ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, КАКТО И ЩАБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМАНДВАЩ НА СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА НАТО ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР НА НАТО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА, ПОДПИСАН НА 14 МАЙ 2008 Г. (МЕМОРАНДУМИТЕ) И НА НОТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МЕМОРАНДУМИТЕ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 АПРИЛ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 13 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ПРАВДА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПРАВДА, ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, НА „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД – СИЛИСТРА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАСИБО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОСТЕЛЕВО, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „КРАЛТРЕЙС“ ООД – ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ И БАЗАЛТОИДИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТАНЧОВА МОГИЛА“, УЧАСТЪЦИ „СЕВЕРЕН“ И „ЮЖЕН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. СУХИНДОЛ, ОБЩИНА СУХИНДОЛ, С. ДИМЧА И С. ВЪРБОВКА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, НА „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ, ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ХРИСИ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОСТ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУСТРАННИ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА СУЛТАНАТА ОМАН

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи